Informace č.j.: JMK 12961/2008

Krajský úřad Jihomoravského kraje
odbor kontrolní a právní
Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno
 
 
 
Váš dopis zn./                 ČJ.                                   Sp.Zn.                                          Vyřizuje/linka                      Brno
ze dne                            JMK 12961/2008                S-JMK 12961/2008 OKP                Krásná/541651233               6. 2. 2008
 
 
„Probíhající jednání k dokumentaci pro územní rozhodnutí pro R52 – 3. kvartál 2007“
– poskytnutí informace
 
 
Vážení,
 
dne 27. 1. 2007 byla na elektronickou podatelnu Jihomoravského kraje a jeho orgánů doručena Vaše žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“)
s názvem „Žádost o informaci podle zákona 106/99 –
probíhající jednání k dokumentaci
pro územní rozhodnutí pro R52 – 3. kvartál 2007
“ (dále jen „Žádost“).
 
 
            V Žádosti uvádíte:
Dne 17.10.2007 se ing. arch. Hamrlová zúčastnila jednání o územním řízení pro R52
na městském úřadě Mikulov spolu ‚s‘ zástupci města, ŘSD, atd.
Požadujeme sdělit
a) sdělení kdy a kde se některý z pracovníku KrÚ JMK nebo některý člen Rady JMK zúčastnil jednání týkajících se dokumentace pro územní rozhodnutí pro R52, a to za období
od 1.7.2007 do 30.9.2007.
b) ke každému jednání dle bodu a) požadujeme předat kopii veškeré korespondence včetně pozvánky, zápisu/záznamu z jednání a kopií dokumentů získaných a předaných při jednání.
Korespondencí se myslí korespondence odeslaná i přijatá, písemná, faxová i emailová, zápisy/záznamy z jednání a osobně předané dokumenty.
 
 
            V souladu s § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. Vám sdělujeme,
že povinný subjekt nemá žádné Vámi požadované informace ve smyslu ustanovení § 3 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
 
 
 
 
S pozdravem
 
 
 
 
 
                                                                                         Mgr. Martin Mikš
                                                                       vedoucí odboru kontrolního a právního
                                                                           v z. JUDr. Dagmar Dorovská, v. r.
                                                                vedoucí oddělní stížností, petic a vnitřní kontroly
                                                                              odboru kontrolního a právního
 
 
 
 
IČ                      DIČ                        Telefon                Fax                        E-mail                                                          Internet
70888337         CZ70888337          541651233           5416511289           krasna.pavlina@kr-jihomoravsky.cz           www.kr-jihomoravsky.cz