Informace č.j.: JMK 13040/2008

Jihomoravský kraj
Krajský úřad Jihomoravského kraje
Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno
 
 
 
 
Váš dopis zn./                ČJ.                                     Sp.Zn.                                           Vyřizuje/linka                        Brno
ze dne/                          JMK 13040/2008                  S-JMK 13040/2008 OKP                 Krásná/541651233                 5. 2. 2008
 
 
„Důvody k prodloužení k ‚Žádost‘ o informace dle zákona 106/99 – korespondence k mezivládní dohodě o R52 – 2007 / 2“ – poskytnutí informace
 
 
Vážení,
 
dne 27. 1. 2008 byla na elektronickou podatelnu Jihomoravského kraje a jeho orgánů doručena Vaše žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“)
s názvem „
Žádost o informace podle zákona 106/99 – Důvody k prodloužení k ‚Žádost‘
o informace dle zákona 106/99 – korespondence k mezivládní dohodě o R52 – 2007 / 2

(dále jen „Žádost“).
 
            V Žádosti uvádíte:
sdělením čj. JMK 116650/2007 a čj. 111646/2007 z 5.9.2007 jste oznámili prodloužení lhůty vyřízení k níže připojené žádosti o informace.
Požadujeme předat kopii veškeré korespondence s těmi složkami ‚povinenho‘ subjektu,
na které odkazujete, a to ve věci vyřizování níže připojené žádosti o informace.
 
            Dne 23. 9. 2007 byla na elektronickou podatelnu Jihomoravského kraje a jeho orgánů doručena obsahově totožná Žádost o poskytnutí informace s názvem „Žádost o informace podle zákona 106/99 – Důvody k  prodloužení k ‚Žádost‘ o informace dle zákona
106/99 – korespondence k mezivládní dohodě o R52 – 2007
“.
 
            Vzhledem ke skutečnosti, že poskytnutí Vámi požadovaných informaci bylo spojeno
s určitými náklady na jejich vydání, byli jste dopisem č.j.: JMK 130459/2007
ze dne 4. 10. 2007 vyzváni k zaplacení úhrady za poskytnutí Vámi požadovaných informací. Úhrada ve výši 69,50 Kč byla na účet Jihomoravského kraje připsána dne 1. 11. 2007.        
 
            Následně Vám bylo zasláno sdělení Jihomoravského kraje č.j.: JMK 146436/2007
ze dne 7. 11. 2007, ve kterém Vám byly poskytnuty Vámi požadované informace.
 
            S ohledem na výše uvedené a v souladu s § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. Vám poskytujeme Vámi požadované informace, resp. sdělujeme následující:
Informace, požadované v Žádosti Vám již byly předány sdělením č.j.: JMK 146436/2007
ze dne 7. 11. 2007, které Vám dle dodejky bylo doručeno dne 16. 11. 2007. Požadované informace máte tedy prokazatelně k dispozici, a proto Vám nejsou opětovně zasílány.
 
 
Žádné další informace ve smyslu ustanovení § 3 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. povinný subjekt nemá.
 
 
 
S pozdravem
 
 
 
 
 
                                                                                                 Mgr. Martin Mikš
                                                                                vedoucí odboru kontrolního a právního
                                                                                   v z. JUDr. Dagmar Dorovská, v. r.
                                                                      vedoucí oddělení stížností, petic a vnitřní kontroly
                                                                                      odboru kontrolního a právního                                
 
 
 
 
IČ                      DIČ                        Telefon                Fax                        E-mail                                                          Internet
70888337         CZ70888337          541651233           5416511289           krasna.pavlina@kr-jihomoravsky.cz           www.kr-jihomoravsky.cz