Informace o připravenosti Krajského úřadu Jihomoravského kraje na volby do zastupitelstev obcí a Senátu Parlamentu ČR konané ve dnech 5. a 6. října 2018

Úkoly krajského úřadu v komunálních volbách: organizačně technicky zajišťuje přípravu, průběh a provedení voleb v kraji, řeší stížnosti na organizačně technické zabezpečení voleb na úrovni obce, kontroluje průběh hlasování ve volebních místnostech.

Úkoly krajského úřadu v senátních volbách: řeší stížnosti na organizačně technické zabezpečení voleb na úrovni obce, kontroluje průběh hlasování a sčítání ve volebních místnostech.

Volby do Senátu Parlamentu ČR – volební obvod č. 56 Břeclav, volební obvod č. 59 Brno-město.

Školení okrskových volebních komisí – na území města Brna zabezpečil ve spolupráci s Českým statistickým úřadem (ČSÚ) krajský úřad svými zaměstnanci (pro městské části, kde se konají i volby do Senátu, školení zabezpečil svými zaměstnanci Magistrát města Brna), na ostatním území kraje na základě písemné žádosti Krajského úřadu JMK zabezpečily školení pro svůj správní obvod pověřené obecní úřady rovněž ve spolupráci s ČSÚ (aby byla zajištěna jednotnost a odborná úroveň školení, obdržely všechny pověřené obecní úřady písemný materiál k obsahu školení).

Konání voleb: pátek 5. 10. 2018 14:00-22:00 hod, sobota 6. 10. 2018 8:00-14:00 hod (volební místnosti jsou většinou na obecních úřadech, ve městech ve školách).

Kdo může volit do zastupitelstva obce: státní občan ČR, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let a je v den voleb v této obci přihlášen k trvalému pobytu. Voličem je za stejných podmínek i státní občan jiného státu, kterému právo volit přiznává mezinárodní úmluva, kterou je ČR vázána a která byla vyhlášena ve Sbírce mezinárodních smluv (v současné době se jedná pouze o občany členských států EU). Tento občan však musí být zapsán v Dodatku k stálému seznamu voličů, kam jej obecní úřad zapíše pouze na základě jeho žádosti. Pokud občan požádal o zápis do Dodatku k stálému seznamu voličů v některých předchozích volbách, nemusí již žádat opětovně.

Kdo může volit do Senátu: Právo volit má podle zákona o volbách do Senátu Parlamentu ČR státní občan ČR, který alespoň 2. den voleb dosáhne věku nejméně 18 let a to v místě trvalého pobytu nebo mimo toto místo, na základě zápisu do zvláštního seznamu voličů nebo na voličský průkaz. Je však možné volit pouze v rámci volebního obvodu, ve kterém byly vyhlášeny volby do Senátu a ve kterém má volič zároveň trvalý pobyt. Ve 2. kole voleb do Senátu může volit i občan, který alespoň 2. den konání 2. kola voleb dosáhl věku 18 let.

Voličský průkaz – lze na něj volit pouze do Senátu - žádost na OÚ podle trvalého pobytu nebo na zastupitelský úřad. Na voličský průkaz je možné volit v kterémkoli volebním okrsku náležícím do volebního obvodu, kde byly vyhlášeny volby a v jehož územním obvodu je volič přihlášen k trvalému pobytu nebo v jakémkoli volebním okrsku náležícím do volebního obvodu, ve kterém byly vyhlášeny volby, jde-li o voliče, který nebydlí na území ČR.

Co volič musí u voleb prokázat: totožnost a státní občanství ČR platným občanským průkazem nebo platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem ČR nebo cestovním průkazem.

Hlavní přebírací místo je na ČSÚ Brno, Jezuitská 2 – zabezpečení budovy proti případnému výpadku elektrické energie - budova je napojena do mřížové sítě nízkého napětí, což znamená vyšší spolehlivost zásobování elektrickou energií.

V době voleb 5. a 6. 10. 2018 bude v budově krajského úřadu zabezpečena služba dvou zaměstnanců zabezpečujících agendu voleb a jednoho zaměstnance úseku státního občanství. Každý den voleb budou čtyři výjezdní skupiny (celkem za oba dny tedy osm dvojic) provádět ve všech okresech kraje kontrolu průběhu hlasování ve volebních místnostech.

Dne 6. 10. 2018 v době od 14:00 hod až do ukončení sčítání hlasů bude zabezpečena na krajském úřadě služba dvou zaměstnanců.

Krajský úřad poskytne pro potřeby ČSÚ tři auta s řidičem. V době voleb a sčítání hlasů je pro případ havárie zabezpečena i služba informatika a údržbáře krajského úřadu po telefonu.
Pro případ havárie v kraji jsou zabezpečeny kontakty na policii i JME.

Služba na úseku občanských průkazů je zabezpečena všech obecních úřadech typu III a na MMB (pro zajištění výkonu volebního práva je možné požádat o vystavení občanského průkazu s dobou platnosti 1 měsíc).

Kontaktní spojení na KrÚ JMK budou mít k dispozici všechny okrskové volební komise včetně Ministerstva vnitra a ČSÚ.

Počet voličů v kraji – 969211

Počet volebních okrsků v JMK – 1404

Počet přebíracích míst ČSÚ – 62 (jsou na všech pověřených obecních úřadech a městských částech města Brna)

Počet obcí – 672
V Jihomoravském kraji se nebudou konat volby v obcích Dlouhá Lhota, Hodějice a Lipovec.

Další informace: https://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?ID=367078&TypeID=2  a https://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?ID=367085&TypeID=2