Do sociálních služeb v kraji míří dalších 101 milionů korun

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje na svém zasedání 20. září 2018 schválilo dofinancování sociálních služeb ve výši bezmála 101 milionů korun. Službám poskytovaným neziskovými organizacemi a poskytovatelům z řad obcí nebo jejich příspěvkových organizací je určeno dofinancování ve výši 75,2 milionu korun, zbývající částka 25,8 milionu korun směřuje do příspěvkových organizací kraje. Dofinancování bylo určeno všem sociálním službám, které nezískaly finanční podporu na krytí nákladů svých základních činností ve výši požadavku či optimální finanční podpory.

Při stanovení výše dofinancování byly zohledněny skutečnosti objektivně ovlivňující výši přiznané finanční podpory – zejména skutečná finanční podpora poskytnutá podle ust. § 105 zákona o sociálních službách (krajská spoluúčast). „Plníme náš střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v kraji a podporujeme rozvoj zejména terénních služeb, které umožní seniorům zůstat co nejdéle v domácím prostředí,“ řekl náměstek hejtmana Marek Šlapal. Zvýšena byla hodnota finanční podpory na pracovníka pečovatelské služby poskytované nejméně 12 hodin denně a osobní asistence na 41 000 korun. Zároveň je u služeb sociální péče v terénní a ambulantní formě nově zohledněna výše výnosů z úhrad od klientů v rozsahu pouze 80 % fondu pracovní doby pracovníka v přímé péči a také byly podpořeny malokapacitní pobytové služby. Nakonec byly prostředky rozděleny mezi sociální služby dle počtu úvazků v přímé péči uvedené v Pověření k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu v Jihomoravském kraji na dobu kalendářního roku 2018, které nejsou dofinancovány do jejich požadavku.

Výsledky dofinancování budou zveřejněny na Dotačním portálu kraje https://dotace.kr-jihomoravsky.cz/  .

Jihomoravský kraj na Dotačním portálu již zveřejnil výzvu k podávání žádostí v rámci dotačního programu „Spolufinancování dotace MPSV z rozpočtu JMK“ pro rok 2019 v oblasti podpory poskytování sociálních služeb v souladu s ust. § 105 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který má zajistit včasné financování sociálních služeb v kraji počátkem roku 2019.