Informace č.j.: JMK 13435/2008

Jihomoravský kraj
Krajský úřad Jihomoravského kraje
Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno
 
 
 
Váš dopis zn./ ze dne              ČJ.                                  Sp.Zn.                                          Vyřizuje/linka              Brno
             /16.12.2007               JMK 13435//2008              S-JMK 164471/2008 OKP               Bónová/1266               28.01.2008
 
 
Žádost o informace podle zákona 106/99 – „Jednání Svazku obcí pro výstavbu rychlostní komunikace R43 dne 13.12.2007 v Boskovicích“ – poskytnutí informací
 
dne 14. 12. 2007 byla na elektronickou podatelnu Jihomoravského kraje a jeho orgánů doručena Vaše žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“)
s názvem „Žádost o informace podle zákona 106/99 – jednání Svazku obcí pro výstavbu rychlostní komunikace R43 dne 13.12.2007 v Boskovicích“ (dále jen „Žádost“).
 
            V Žádosti uvádíte:
dne 13.12.2007 proběhlo v Boskovicích jednání Svazku obcí pro výstavbu rychlostní komunikace R43
Požadujeme
a) předat veškerou korespondenci ve věci tohoto jednání z doby před tímto jednáním včetně kopie pozvánky a rozdělovníku,
b) předat zvukový záznam z předmětného jednání a kopii všech prezentací JMK, které byly
na jednání předneseny
,
c) předat písemný záznam/zápis z předmětného jednání,
d) sdělit kdo se jmenovitě předmětného jednání zúčastnil a předat kopii prezenční listiny,
e) předat všechny dokumenty předané účastníkům na tomto jednání a všechny dokumenty získané od účastníků na tomto jednání (a v souvislosti s tímto jednáním),
f) předat veškerou korespondenci ve věci tohoto jednání z doby po tomto jednání,
Korespondencí se rozumí veškerá korespondence odeslaná i přijatá, písemná, elektronická
i emailová, zápisy/záznamy z jednání a dokumenty předané osobně.
Nepožadujeme opakovaně předat dokumenty, které byly poskytnuty pro naši žádost o informace označenou“Žádost o informace podle zákona 106/99-jednání Svazku obcí pro výstavbu rychlostní komunikace R43 dne 26.11.2007 v Boskovicích“.
 
Vaše žádost byla dopisem ze dne 19.12.2007 č.j. JMK 164471/2007 odložena, jelikož z jejího textu nebylo zřejmé, že by Jihomoravský kraj měl mít nějaké informace, které by se vztahovali k  působnosti povinného subjektu – Jihomoravského kraje nebo že by tento ve vztahu ke svazku obcí vyvíjel nějakou činnost. Z podané stížnosti ze dne 16.12.2007, doručené dne 21.1.2008 vyplynulo, že na toto jednání měla být pozvána Ing. arch. Anna Procházková.
Podle § 16a odst. 5 z.č. 106/1999 Sb., povinný subjekt předloží stížnost spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu do 7 dnů ode dne, kdy mu stížnost došla, pokud v této lhůtě stížnosti sám zcela nevyhoví tím, že poskytne požadovanou informaci nebo konečnou licenční nabídku, nebo vydá rozhodnutí o odmítnutí žádosti.
 
Svazek obcí pro výstavbu rychlostní komunikace R43 je svazkem obcí registrovaným Krajským úřadem Jihomoravského kraje, dne 8.10.2003, se sídlem 680 18 Boskovice, Masarykovo nám. 1/2. Dobrovolné svazky obcí se zakládají podle § 46 odst. 2 písm. b) a §49 až § 53 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů. Registrace svazku, zrušení a zánik se pak řídí podle §20i a §20j zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Krajský úřad Jihomoravského kraje je ve vztahu ke svazkům obcí orgánem příslušným k registraci zájmových sdružení právnických osob, resp. svazku obcí podle § 20i zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Samotná jednání svazků obcí, resp.jejich organizace nejsou tedy v působnosti povinného subjektu.
Kraj má ve smyslu čl. 17 odst. 5 Listiny povinnost přiměřeným způsobem poskytovat informace o své činnosti, má poskytovat informace, které má a využívá. V případě Vaší žádosti se jedná o informace o  jednání Svazku obcí pro výstavbu rychlostní komunikace R43 dne 13.12.2007 v Boskovicích, kterého se měl zúčastnit zástupce kraje, resp. činnosti, kterou měl kraj ve vztahu ke svazku obcí v souvislosti s jednáním dne 13.12.2007 vyvíjet.
 
K jednotlivým bodům Vaší žádosti Vám poskytujeme následující informace:
 
K bodu a) žádosti:
Zasíláme Vám kopii pozvánky na jednání Svazku obcí pro výstavbu rychlostní komunikace R43 dne 13.12.2007 v Boskovicích zaslané poštou Ing. arch. Anně Procházkové. Pozvánku o shodném obsahu obdržel poštou  dne 29.11.2007 i Ing. Stanislav Juránek, hejtman. Jinou korespondenci ve věci jednání před tímto jednáním povinný subjekt se svazkem obcí nevedl. Doručená pozvánka rozdělovník neobsahovala. Tyto informace tedy nemá povinný subjekt k dispozici.
 
K bodu d) žádosti: 
             Vám sdělujeme, že se předmětného jednání svazku obcí Ing. arch. Anna Procházková, členka rady Jihomoravského kraje ani Ing. Stanislav Juránek, hejtman neúčastnili. Na den 13.12.2007, kdy se jednání svazku obcí mělo konat, bylo svoláno zasedání Zastupitelstva Jihomoravského kraje, na kterém byl přítomen, jak Ing. Stanislav Juránek, tak Ing. arch. Anna Procházková, zasedání zastupitelstva skončilo v 16:10 hod. Nebylo ani zjištěno, že by se předmětného jednání zúčastnil jiný zástupce kraje nebo zaměstnanec zařazený do Krajského úřadu. Prezenční listinu z tohoto jednání nemá povinný subjekt k dispozici.
 
K bodu b) žádosti: 
            S ohledem na informace uvedené k bodu d) žádosti sdělujeme, že povinný subjekt na jednání žádné prezentace nepřednášel.
 
K bodu b) –f) žádosti:
Sdělujeme, že zvukový záznam, písemný zápis/záznam z jednání nemá povinný subjekt k dispozici. Žádné jiné dokumenty kromě pozvánky v souvislosti s tímto jednáním nezískal ani sám nepředával, po jednání nevedl ve věci tohoto jednání žádnou korespondenci.
 
 
 
Jiné informace o jednání Svazku obcí pro výstavbu rychlostní komunikace R43 dne 13.12.2007 spadající do působnosti Jihomoravského kraje a jeho orgánů, nemá povinný subjekt k dispozici. Se svou žádostí se, prosím,  obraťte přímo na Svazek obcí pro výstavbu rychlostní komunikace R43,  680 18 Boskovice, Masarykovo nám. 1/2.
 
 
S pozdravem
 
 
 
 Mgr. Martin Mikš
      vedoucí odboru kontrolního a právního
          v z. JUDr. Dagmar Dorovská, v. r.
 
 
Příloha 1x
 
 
 
 
IČ                         DIČ                          Telefon                     Fax                           E-mail                                                    Internet
70888337            CZ70888337            541 651 266             541 651 289              posta@kr-jihomoravsky.cz              www.kr-jihomoravsky.cz