Informace č.j.: JMK 157788/2007

Krajský úřad Jihomoravského kraje
odbor kontrolní a právní
Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno
 
 
Váš dopis zn./              ČJ.                                   Sp.Zn.                                             Vyřizuje/linka                      Brno
ze dne                         JMK 157788/2007              S – JMK 157788/2007 OKP               Krásná/541651233              30. 1. 2008
 
 
„vyjádření Města Mikulov a AOPK“ – poskytnutí informací
 
Vážení,
 
dne 2. 12. 2007 byla na elektronickou podatelnu Jihomoravského kraje a jeho orgánů doručena Vaše žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“)
s názvem „Žádost o informace podle zákona 106/99 – vyjádření Města Mikulov a AOPK“(dále jen „Žádost“).
 
V Žádosti je uvedeno:
Dne 29. 11. 2007 proběhlo jednání k R52 (viz přiložený článek).
Požadujeme
a) předat kopii negativního vyjádření Města Mikulov a veškerou korespondenci
ve věci R52 s městem Mikulov od 1.6.2007
,
b) předat kopii negativního vyjádření AOPK/CHKO Pálava a veškerou korespondenci
ve věci R52 s AOPK/CHKO Pálava od 1.6.2007
,
Korespondencí se rozumí veškerá korespondence odeslaná i přijatá, písemná, elektronická
i emailová, zápisy/záznamy z jednání a dokumenty předané osobně.
 
S ohledem na skutečnost, že Vaše Žádost nebyla při podání kompletní
(nebyla přiložena příloha, kterou jste v Žádosti avizovali), neměl povinný subjekt dostatek informací pro její vyřízení. V daném případě nebylo povinnému subjektu zřejmé
o jaké „jednání ve věci R52“ se mělo jednat (kdy a kde se zmíněné jednání mělo uskutečnit)
a kdo se zmíněného jednání měl zúčastnit, aby bylo možné posoudit, zda se předmětná Žádost vztahuje k působnosti povinného subjektu. Sdělením Jihomoravského kraje ze dne 5. 12. 2007
s č.j.: JMK 160186/2007 jste byly vyzváni k upřesnění žádosti o informace. Vaše Žádost sice nebyla do dnešního dne upřesněna, ale při vyřizování Vaší stížnosti s názvem
Stížnost podle §16a zákona č. 106/1999 Sb., na postup při vyřizování žádostí
o informace - „jednání ve věci R52 dne 29.11.2007
“ na postup Města Mikulov,
Městského úřadu – starosty při vyřizování žádosti o informace s názvem „Žádost o informace podle zákona 106/99 – jednání ve věci R52 dne 29.11.2007“ze dne 30.11.2007 bylo zjištěno, že zmíněné jednání ve věci R 52, na které je odkazováno ve Vaší žádostí, je jednáním, které se mělo uskutečnit dne 29.11.2007 na Krajském úřadě Jihomoravského kraje.
 
            V návaznosti na uvedené Vám v souladu s § 14 odst. 5 písm. d) zákona
č. 106/1999 Sb. poskytujeme Vámi požadované informace, resp. sdělujeme následující:
 
k písm. a) resp. písm. b) Žádosti:
-         podnět AOPK/CHKO Pálava zn.: 976/2007/AOPK ze dne 20. 8. 2007 k zajištění
územní ochrany lokality se slanomilnými druhy rostlin, sdělení KrÚ JMK
č.j.: JMK 110359/2007 ze dne 7. 9. 2007 s názvem „Zajištění územní ochrany nově objevené lokality výskytu solenky Valerandovy u Mikulova“ a dopis AOPK/CHKO Pálava zn.: 01516/BRN/2007 ze dne 30. 7. 2007 s názvem „
Soustava
Natura 2000 – informace o návrhu nové evropsky významné lokality k doplnění evropsky do národního seznamu pro panonikum
“, výše uvedené písemnosti Vám
již byly předány sdělením č.j.: JMK 5174/2008 ze dne 11. 1. 2008,
-         vyjádření AOPK/CHKO Pálava s názvem „Závazné stanovisko k rozhodnutí
o umístění stavby“ zn.: 01147/PA/2007/AOPK ze dne 8. 11. 2007, Vám již bylo předáno sdělením č.j.: JMK 120/2008 ze dne 14. 1. 2008.
 
 
            S ohledem na skutečnost, že požadované informace dle písm. a), resp. písm. b) Žádosti máte prokazatelně k dispozici, nejsou Vám opětovně předávány.
 
 
Žádné další informace ve smyslu § 3 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. povinný subjekt nemá.
 
 
S pozdravem
 
 
 
                                                                                                Mgr. Martin Mikš
                                                                              vedoucí odboru kontrolního a právního
                                                                                  v z. JUDr. Dagmar Dorovská, v. r.
                                                                                       vedoucí oddělení stížností,
                                                                                           petic a vnitřní kontroly
 
 
 
 
IČ                      DIČ                        Telefon                Fax                        E-mail                                                          Internet
70888337         CZ70888337          541651233           5416511289           krasna.pavlina@kr-jihomoravsky.cz           www.kr-jihomoravsky.cz