Informace č.j.: JMK 9532/2008

Jihomoravský kraj
Krajský úřad Jihomoravského kraje
Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno
 
 
 
         Čj.:                                                   SpZn.:                                             Vyřizuje/linka                                    Brno
JMK 9532/2008                              S-JMK 9532/2008 OKP                              Krásná/541651233                            23. 1. 2008
 
 
„vyřízení S – JMK 120389/2007 ing. Venclík občan – papírová verze - II“ – poskytnutí informace
 
 
Vážení,
 
dne 18. 1. 2008 byla na elektronickou podatelnu Jihomoravského kraje a jeho orgánů doručena Vaše žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“)
s názvem „žádost o informaci dle zákona č. 106/99 –
vyřízení S – JMK 120389/2007
ing. Venclík občan – papírová verze - II
“ (dále jen „Žádost“).
 
            V Žádosti uvádíte:
na Vaši žádost jsme Vám vydali souhlas s vydáním kopií pro žádost o informace, kterou vyřizujete pod Sp. Zn. S – JMK 120389/2007,
Požadujeme
a) zaslat kopii sdělení, kterým byl podatel ‚žádostipodle‘ zákona č. 106/99 vyřizované
pod Sp. Zn. S – JMK 120389/2007 (tj. občan ing. Venclík vykonávající funkci náměstka JMK) vyzván k úhradě
,
b) sdělit kdy byla částka dle předmětné výzvy k úhradě občanem ing. ‚Veclíkem vykonávajícm‘ funkci náměstka JMK,
c) zaslat kopii dokladu, který dokládá, že částka podle bodu a) byla na JMK přijata
a na JMK zaevidována
“.
 
            V souladu s  § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. Vám poskytujeme Vámi požadované informace, resp. sdělujeme následující:
 
k písm. a) Žádosti
-         kopie dopisu s názvem „Výzva k zaplacení úhrady za požadované informace
Vám již byla zaslána sdělením č.j.: JMK139387/2007 ze dne 6. 11. 2007,
která Vám dle dodejky byla doručena dne 9. 11. 2007. S ohledem na skutečnost,
že Vámi požadovanou informaci k bodu a) Žádosti máte prokazatelně k dispozici,
není Vám opětovně zasílána.
 
k bodu b) Žádosti
-         dle povinného subjektu lze předpokládat, že pod bodem b) Žádosti je myšleno
sdělit kdy byla částka dle předmětné výzvy k úhraděuhrazena. Vzhledem k tomu,
že úhrada za poskytnutí požadovaných informací nebyla žadatelem Ing. Venclíkem v zákonem stanovené lhůtě (60 dnů ode dne doručení výzvy k zaplacení úhrady) uhrazena, byla jeho Žádost o poskytnutí informace povinným subjektem odložena.
 
k písm. c) Žádosti
-         povinný subjekt nemá žádné Vámi požadované informace k písm. c) Žádosti.
 
 
Žádné další informace ve smyslu § 3 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. povinný subjekt nemá.
 
 
 
S pozdravem
 
 
 
 
                                                                                         Mgr. Martin Mikš,v.r.
                                                                          vedoucí odboru kontrolního a právního
 
 
IČ                      DIČ                        Telefon                Fax                        E-mail                                                          Internet
70888337         CZ70888337          541651233           5416511289           krasna.pavlina@kr-jihomoravsky.cz           www.kr-jihomoravsky.cz