Informace č.j.: JMK 10002/2008

Jihomoravský kraj
Krajský úřad Jihomoravského kraje
Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno
 
 
 
Váš dopis zn./ze dne                 ČJ.                                Sp.Zn.                                           Vyřizuje/linka             Brno
                                               JMK 10002/2008             S - JMK 157770/2008 OKP              Bónová/1266              21.01.2008
 
 
Žádost o informace podle zákona 106/99 – jednání ve věci R52 dne 29.11.2007 – poskytnutí informací
 
Vážení,
 
dne 30. 11. 2007 byla na elektronickou podatelnu Jihomoravského kraje a jeho orgánů doručena Vaše žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“)
s názvem „Žádost o informace podle zákona 106/99 – jednání ve věci R52 dne 29.11.2007(dále jen „Žádost“).
 
V Žádosti je uvedeno:
Dne 29. 11. 2007 proběhlo jednání k R52 (viz přiložený článek).
Požadujeme
a) předat veškerou korespondenci ve věci tohoto jednání z doby před tímto jednáním včetně kopie pozvánky a rozdělovníku,
b) předat zvukový záznam z předmětného jednání a kopii všech prezentací, které byly
na jednání předneseny
,
c) předat písemný záznam/zápis z předmětného jednání,
d) sdělit kdo se jmenovitě předmětného jednání zúčastnil a předat kopii prezenční listiny,
e) předat všechny dokumenty předané účastníkům na tomto jednání a všechny dokumenty získané od účastníků na tomto jednání (a v souvislosti s tímto jednáním),
f) předat veškerou korespondenci ve věci tohoto jednání z doby po ‚tomto‘ jednání,
Korespondencí se rozumí veškerá korespondence odeslaná i přijatá, písemná, elektronická
i emailová, zápisy/záznamy z jednání a dokumenty předané osobně.
 
S ohledem na skutečnost, že Vaše žádost nebyla při podání kompletní, nebyla přiložena příloha, kterou jste v podání avizovali, a nebylo tedy možné z žádosti
identifikovat o jaké „jednání ve věci R52“ se mělo jednat (kdy a kde
se zmíněné jednání mělo uskutečnit) příp. kdo se zmíněného jednání měl zúčastnit, aby bylo možné posoudit, zda se předmětná žádost vztahuje k působnosti povinného subjektu, byla Vám dopisem ze dne 5.12.2007 č.j. JMK 157770/2007 zaslána výzva k upřesnění žádosti o informace. Vaše žádost sice nebyla do dnešního dne upřesněna, ale při vyřizování Vaší stížnosti s názvem „Stížnost podle §16a zákona č. 106/1999 Sb., na postup při vyřizování žádostí o informace - „jednání ve věci R52 dne 29.11.2007“ na postup Města Mikulov, Městského úřadu – starosty při vyřizování žádosti o informace s názvem –„Žádost o informace podle zákona 106/99 – jednání ve věci R52 dne 29.11.2007 ze dne 30.11.2007 bylo zjištěno, že žádost podaná městu Mikulov je shodná s Vaší žádostí doručenou na elektronickou podatelnu Jihomoravského kraje a jeho orgánů dne 30.11.2007 ev. pod sp.zn. S - JMK 157770/2007 OKP.  Z úřední činnosti povinného subjektu je tedy nyní známo, že Vaše žádost o informace se vztahuje k jednání ve věci R 52, které se mělo uskutečnit dne 29.11.2007 na Krajském úřadě Jihomoravského kraje.
 
K jednotlivým bodům Vaší žádosti Vám tedy poskytujeme následující informace:
 
K bodu a) žádosti:  Setkání bylo zprostředkováno telefonicky z iniciativy Ředitelství silnic a dálnic jako informativní či koordinační schůzka. V době před setkáním neproběhla žádná korespondence. Pozvánka ani rozdělovník neexistují.
 
K bodu b) žádosti: Z předmětného setkání nebyl pořizován zvukový záznam ani na setkání nebyly předneseny žádné prezentace. Požadované informace tedy neexistují.
 
K bodu c) žádosti: Z předmětného setkání nebyl pořízen písemný záznam ani zápis. Požadované informace tedy neexistují.
 
K bodu d) žádosti: Z předmětného setkání nebyla pořízena prezenční listina. Setkání se zúčastnili zástupci AOPK, SCHKO Pálava RNDr. Jiří Matuška a paní Körberová, dále zástupce ŘSD Ing. Cigoš a Ing. Nettigová, tři zástupci Sudop Praha a.s., zástupce HBH Projekt spol. s r.o. Mgr. Šikula a zástupce Městského úřadu Mikulov, odboru územního plánování a stavebního řádu paní Ing. Leona Alexová, dále Ing. arch. Anna Procházková, členka Rady Jihomoravského kraje, z Krajského úřadu Jihomoravského kraje Ing. arch.Eva Hamrlová, Ing. Věroslava Prskavcová a Ing. Jana Svobodová za odbor územního plánování a stavebního řádu a za odbor životního prostředí Ing. Janka Čejková. Setkání se v závěru zúčastnil také starosta města Mikulov Rostislav Koštial.
 
K bodu e) žádosti: Na setkání nebyly předány účastníkům ani od nich získány žádné dokumenty. Požadované informace tedy neexistují.
 
K bodu f) žádosti: Ve věci tohoto setkání neproběhla po tomto setkání žádná korespondence. Požadované informace tedy neexistují.
 
S pozdravem
 
 
 
         Mgr. Martin Mikš, v.r.
      vedoucí odboru kontrolního a právního
 
 
 
IČ                         DIČ                            Telefon                    Fax                           E-mail                                              Internet
70888337            CZ70888337              541 651 266             541 651 289              posta@kr-jihomoravsky.cz              www.kr-jihomoravsky.cz