Informace č.j.: JMK 10469/2008

Jihomoravský kraj
Krajský úřad Jihomoravského kraje
Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno
 
 
 
 
Váš dopis zn./ze dne              ČJ.                                 Sp.Zn.                                          Vyřizuje/linka            Brno
                                            JMK 10469/2008              S - JMK 156894/2008 OKP             Bónová/1266             23.01.2008
 
 
Žádost o informace podle zákona 106/99 – jednání valné hromady Sdružení pro výstavbu R43 dne 5.11.2007 v Blansku – poskytnutí informací a částečné odložení žádosti
 
Vážení,
 
            dne 29. 11. 2007 byla na elektronickou podatelnu Jihomoravského kraje a jeho orgánů doručena Vaše žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“)
s názvem „
Žádost o informace podle zákona 106/99 – jednání valné hromady Sdružení
pro výstavbu R43 dne 5.11.2007 v Blansku
“ (dále jen „Žádost“).
 
            V Žádosti uvádíte:
dne 5.11.2007 proběhlo jednání Valné hromady Sdružení pro výstavbu rychlostní silnice R43 dne 5.11.2007 v Blansku,
Požadujeme
a) předat veškerou korespondenci ve věci tohoto jednání z doby před tímto jednáním včetně kopie pozvánky a rozdělovníku,
b) předat zvukový záznam z předmětného jednání a kopii všech prezentací JMK, které byly
na jednání předneseny
,
c) předat písemný záznam/zápis z předmětného jednání,
d) sdělit kdo se jmenovitě předmětného jednání zúčastnil a předat kopii prezenční listiny,
e) předat všechny dokumenty předané účastníkům na tomto jednání a všechny dokumenty získané od účastníků na tomto jednání (a v souvislosti s tímto jednáním),
f) předat veškerou korespondenci ve věci tohoto jednání z doby po tomto jednání,
Korespondencí se rozumí veškerá korespondence odeslaná i přijatá, písemná, elektronická
i emailová, zápisy/záznamy z jednání a dokumenty předané osobně.
 
Vaše žádost byla dopisem ze dne 5.12.2007 č.j. JMK 156894/2007 odložena, jelikož z jejího textu nebylo zřejmé, že by Jihomoravský kraj měl mít nějaké informace, které by se vztahovali k  působnosti povinného subjektu – Jihomoravského kraje nebo že by tento ve vztahu ke sdružení vyvíjel nějakou činnost. Až z podané stížnosti ze dne 19.12.2007 vyplynulo, že se valné hromady sdružení měla zúčastnit Ing. arch. Hamrlová a Ing. arch. Procházková a Ing. Stanislav Juránek.
Stížnost ze dne 19.12.2007 na odložení žádosti o informace, jelikož ji nebylo možné vyřídit v autormeduře, byla postoupena dopisem zen dne 27.12.2007 č.j. JMK 167340/2007 nadřízenému orgánu MV ČR. Tento dne 7.1.2008 vydal rozhodnutí o stížnosti č.j. ODK-3007/2-2007 a uložil povinnému subjektu – Jihomoravskému kraji, Krajskému úřadu Jihomoravského kraje do 15-ti dnů ode dne doručení rozhodnutí žádost o poskytnutí informací vyřídit.
 
K jednotlivým bodům Vaší žádosti Vám poskytujeme následující informace:
 
K bodu a) žádosti: „předat kopii pozvánky a rozdělovníku“
Zasíláme Vám kopii pozvánky na jednání Valné hromady Sdružení pro výstavbu rychlostní silnice R43 dne 5.11.2007 v Blansku, doručené emailem dne 4.10.2007.
Požadovaný rozdělovník nebyl k předmětné pozvánce přiložen, tedy ani zaslán. Tuto informaci nemá povinný subjekt k dispozici.
 
K bodu a) žádosti: „předat veškerou korespondenci ve věci tohoto jednání z doby před tímto jednáním“
V souvislosti s tímto jednáním byly Sdružením pro výstavbu rychlostní silnice R 43 před tímto jednáním zaslány Ing. Stanislavu Juránkovi na email hejtman@kr-jihomoravsky.cz podkladové materiály pro jednání valné hromady sdružení, a to dne 30.10.2007 materiály SFDI k zajištění financování staveb rychlostní silnice R43 v roce 2008 – „Vývoj rychlostní silnice R43 a Návrh rozpočtu SFDI 2008, 30.10.2007, Předpoklad financování R43 a I/43“ a  dne 2.11.2007  „Informativní zpráva ŘSD o přípravě celého úseku R43 pro jednání valné hromady obsahující Informativní zprávu ŘSD o přípravě celého úseku R43 – s názvem RYCHLOSTNÍ SILNICE R 43 TROUBSKO (D 1) – STARÉ MĚSTO (R 35) Informace o historii a stavu přípravy“ jako členovi výkonného výboru sdružení, nikoli představiteli kraje, byť byla využita jeho pracovní adresa. Tato adresa je však volně dostupná na internetu a tedy obecně známa, takže na tuto může kdokoliv s panem hejtmanem korespondovat, ať již v rámci výkonu jeho funkce hejtmana Jihomoravského kraje, tak i soukromě či v rámci jeho politické činnosti. Tyto podkladové materiály nebyly žádným způsobem ze strany povinného subjektu vyžádány ani využívány, byly zaslány třetí osobou, jíž zákon takovou povinnost neukládá. Povinný subjekt není členem Sdružení pro výstavbu rychlostní silnice R43 a ani s ohledem na ust. § 26 z.č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění, nemůže být, a ani tento do orgánů tohoto sdružení nevyslal své zástupce. Ing. Stanislav Juránek je sice členem výkonné rady sdružení, ale jako soukromá osoba, politik, dne 5.11.2007 se jednání Valné hromady Sdružení pro výstavbu rychlostní silnice R 43 nezúčastnil.
Kraj má ve smyslu čl. 17 odst. 5 Listiny povinnost přiměřeným způsobem poskytovat informace o své činnosti, má poskytovat informace, které má a využívá. Vzhledem k tomu, že výše uvedené podkladové materiály byly doručeny Ing. Stanislavu Juránkovi jako členovi výkonné rady sdružení, jako soukromé osobě, politikovi, povinný subjekt žádnou korespondenci ve věci tohoto jednání z doby před tímto jednáním neobdržel. Žádný zvláštní zákon povinnému subjektu neukládá, že takovou informaci je povinen mít a tedy si ji vyžádat. Informace sice u povinného subjektu leží, předmětné informace však povinný subjekt nevytvořil a v případě jejich poskytnutí by nebyl schopen posoudit, zda zde není dán některý z důvodů pro odepření poskytnutí informací podle z.č. 106/1999 Sb.., proto se, prosím, obraťte přímo na povinný subjekt, kterým je k materiálu „Vývoj rychlostní silnice R43 a Návrh rozpočtu SFDI 2008, 30.10.2007, Předpoklad financování R43 a I/43 a dne 2.11.2007“ Státní fond dopravní infrastruktury Sokolovská 278, 190 00   Praha 9, info@sfdi.cza k materiálu „Informativní zpráva ŘSD o přípravě celého úseku R43 pro jednání valné hromady obsahující Informativní zprávu ŘSD o přípravě celého úseku R43 – s názvem RYCHLOSTNÍ SILNICE R 43 TROUBSKO (D 1) – STARÉ MĚSTO (R 35) Informace o historii a stavu přípravy“ Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, CZ-14505 PRAHA 4 posta@rsd.czS ohledem na výše uvedené byla v souladu s § 14 odst. 5 písm. c) zákona č. 106/1999 Sb., v této části Vaše žádost odložena, jelikož se předmětné informace nevztahují k působnosti povinného subjektu.
 
K bodu b) žádosti:  Na předmětném jednání vystoupila za JMK s prezentací s názvem „R 43 a územně plánovací dokumentace“ dat. 31.10.2007 Ing. arch. Eva Hamrlová, vedoucí odboru územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Jihomoravského kraje (dále také OÚPSŘ KrÚ JMK), kdy podala výklad ke stávajícímu ÚP VÚC BSRA a k Zásadám územního rozvoje JMK podle z.č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).
Tato informace  - prezentace „R 43 a územně plánovací dokumentace“ dat. 31.10.2007 - Vám již byla poskytnuta v rámci žádosti o informace nazvané „Seminář k R 43 na JMK dne 31.10.2007“ doručené na KrÚ JMK dne 30.11.2007 a vedené pod sp.zn. S-JMK 156890/2007, a to v přípise vedeném pod č.j. JMK 907/2008 ze dne 3.1.2008.
Zvukový záznam z předmětného jednání nemá JMK k dispozici, nepořizoval jej ani jej jinak nezískal. V této části žádosti se tedy obraťte přímo na Sdružení pro výstavbu rychlostní silnice R 43, které je občanským sdružením registrovaným MV ČR, dne 1.3.2006, se sídlem Blansko, Hybešova 1, Městský klub. 
 
K bodu c) žádosti: Jihomoravský kraj, resp. žádný z jeho zástupců účastnících se předmětného jednání  písemný záznam/zápis z předmětného jednání nepořizoval. Povinný subjekt dne 29.11.2007 emailem obdržel od Sdružení pro výstavbu rychlostní silnice R 43 zápis z jednání Valné hromady Sdružení pro výstavbu rychlostní silnice R 43 konané dne 5.11.2007 v Blansku. Tato informace však vznikla bez použití veřejných prostředků a byla povinnému subjektu předána osobou, jíž takovou povinnost zákon neukládá. Sdružení pro výstavbu rychlostní silnice R 43 povinnému subjektu sdělilo, že s poskytnutím informací nesouhlasí. K tomuto bodu žádosti je Vám zasíláno rozhodnutí o odmítnutí žádosti ev. pod č.j JMK 10459/2008 ze dne 23.1.2008.
 
 
K bodu d) žádosti: Předmětného jednání se za JMK zúčastnili: Ing. arch. Eva Hamrlová, vedoucí OÚPSŘ KRÚ JMK a Ing. arch. Anna Procházková, členka Rady Jihomoravského kraje. Ing. Stanislav Juránek, hejtman Jihomoravského kraje se předmětného jednání nezúčastnil.
Prezenční listinu nemá povinný subjekt k dispozici, jelikož se jednalo o jednání subjektu zcela odlišného od povinného subjektu a povinný subjekt není členem Sdružení pro výstavbu rychlostní silnice R43 ani do orgánů tohoto sdružení nevyslal své zástupce. Sám prezenční listinu nepořizoval ani ji jinak nezískal.
 
K bodu e) žádosti: K tomuto bodu žádosti povinný subjekt uvádí, že na tomto jednání nezískal od účastníků žádné dokumenty.
 
K bodu f) žádosti:  Povinný subjekt dne 29.11.2007 emailem obdržel od Sdružení pro výstavbu rychlostní silnice R 43 zápis z jednání Valné hromady Sdružení pro výstavbu rychlostní silnice R 43 konané dne 5.11.2007 v Blansku včetně příloh. Tato informace však vznikla bez použití veřejných prostředků a byla povinnému subjektu předána osobou, jíž takovou povinnost zákon neukládá. Sdružení pro výstavbu rychlostní silnice R 43 povinnému subjektu sdělilo, že s poskytnutím informací nesouhlasí. K tomuto bodu žádosti je Vám zasíláno rozhodnutí o odmítnutí žádosti ev. pod č.j JMK 10459/2008 ze dne 23.1.2008 viz. shodně jako informace k bodu c) žádosti.
           
 
 
S pozdravem
 
 
 
 Mgr. Martin Mikš, v.r.
          vedoucí odboru kontrolního a právního
 
 
Příloha 1x
 
 
 
 
IČ                         DIČ                            Telefon                    Fax                           E-mail                                              Internet
70888337            CZ70888337              541 651 266             541 651 289              posta@kr-jihomoravsky.cz              www.kr-jihomoravsky.cz