foto 1 foto 2

Transformace DOZP Zámek Břežany p. o. "Otevřený zámek"

 

 
 

Název projektu Transformace DOZP Zámek Břežany p. o. "Otevřený zámek"
Registrační číslo projektu CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_047/0005349
Příjemce podpory Jihomoravský kraj
Operační program Integrovaný regionální operační program
Řídící orgán Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

 

Projekt je realizován v rámci Integrovaného regionálního operačního programu, prioritní osy 2 Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů, výzvy č. 49 Deinstitucionalizace sociálních služeb za účelem sociálního začleňování II.


Cílem projektu je podpora sociálního začleňování uživatelů služeb domova pro osoby se zdravotním postižením (DOZP) Zámku Břežany, p. o. při zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi prostřednictvím částečné deinstitucionalizace služeb. Tj. skrze kvalitně řízený proces deinstitucionalizace ústavního pobytového zařízení sociálních služeb Zámek Břežany, p. o. v sociální služby komunitního charakteru, umožnit osobám se zdravotním postižením vést plnohodnotný život v přirozeném prostředí, srovnatelný s vrstevníky nezatíženými handicapem.
 

Předmětem projektu je vybudování nových objektů pro službu DOZP v obcích Hostěradice a Hrušovany nad Jevišovkou. Výstupem projektu budou 4 samostatné rodinné domy, dva v každé obci, které budou sloužit k bydlení pro celkem 24 osob se zdravotním postižením bez rozdílu pohlaví (6 uživatelů ve 4 domácnostech).


Předpokládané datum ukončení realizace projektu je 03/2020.


Předpokládané celkové výdaje projektu činí 69 204 tis. Kč. Způsobilé výdaje projektu budou spolufinancovány z prostředků Evropské unie (Evropského fondu pro regionální rozvoj) ve výši 85 % a ze Státního rozpočtu České republiky ve výši 5 %. Z vlastních zdrojů Jihomoravského kraje budou financovány způsobilé výdaje ve výši 10 % a nezpůsobilé výdaje projektu.