Transformace DOZP Zámek Břežany p. o. "Otevřený zámek"

 

 
 

Název projektu Transformace DOZP Zámek Břežany p. o. "Otevřený zámek"
Registrační číslo projektu CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_047/0005349
Příjemce podpory Jihomoravský kraj
Operační program Integrovaný regionální operační program
Řídící orgán Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

 

Projekt byl realizován v rámci Integrovaného regionálního operačního programu, prioritní osy 2 Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů, výzvy č. 49 Deinstitucionalizace sociálních služeb za účelem sociálního začleňování II.


Cílem projektu byla podpora sociálního začleňování uživatelů služeb domova pro osoby se zdravotním postižením (DOZP) Zámku Břežany, p. o. při zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi prostřednictvím částečné deinstitucionalizace služeb. Tj. skrze kvalitně řízený proces deinstitucionalizace ústavního pobytového zařízení sociálních služeb Zámek Břežany, p. o. v sociální služby komunitního charakteru, umožnit osobám se zdravotním postižením vést plnohodnotný život v přirozeném prostředí, srovnatelný s vrstevníky nezatíženými handicapem.
 

Předmětem projektu bylo vybudování nových objektů pro službu DOZP v obcích Hostěradice a Hrušovany nad Jevišovkou. Výstupem projektu byly 4 samostatné rodinné domy, dva v každé obci, které slouží k bydlení pro celkem 24 osob se zdravotním postižením bez rozdílu pohlaví (6 uživatelů ve 4 domácnostech).


Realizace projektu byla ukončena v 03/2020.


Celkové výdaje projektu činily 68 622 tis. Kč. Způsobilé výdaje projektu byly spolufinancovány z prostředků Evropské unie (Evropského fondu pro regionální rozvoj) ve výši 85 % a ze Státního rozpočtu České republiky ve výši 5 %. Z vlastních zdrojů Jihomoravského kraje byly financovány způsobilé výdaje ve výši 10 % a nezpůsobilé výdaje projektu.