TK 18. 1. 2008

Tisková konference 18. ledna 2008

 

 

Na tiskové konferenci hovořil náměstek hejtmana Václav Horák o aktualitách v oblasti životního prostředí. Informace z oblasti dopravy přiblížil člen Rady JMK Jaroslav PospíšilŘeditel Krajského úřadu JMK Jiří Crha seznámil novináře s vyhlášením nového ročníku soutěže Zlatý erb, projektem Czech POINT a stěhováním Moravského zemského archivu z budovy krajského úřadu.

 

 

Projekt Čistá Svratka

 

Jihomoravský kraj je koordinátorem projektu Čistá Svratka a podílí se spolu se Statutárním městem Brnem a Povodím Moravy s.p. na vyhodnocování a hledání realizačních opatření, která povedou ke snížení sinic v Brněnské přehradě. Výstupy ze studie proveditelnosti byly prezentovány na jednání 5. prosince 2007. Termín k podání připomínek byl stanoven do 15. ledna  2008 a jejich projednání a vypořádání proběhne počátkem února 2008. Pracujeme již na přípravě žádosti o finanční podporu z Operačního programu životního prostředí (OPŽP). Ten byl schválen v prosinci 2007. V současné době je vyhlášena již 3. výzva k podávání žádostí (od 3. března do 30. dubna 2008). Přesto stále není otevřena oblast podpory, ve které je možno podávat žádosti o dotace na projekty ke snížení znečištění způsobující eutrofizaci – výskyt sinic. Navíc byla nečekaně omezena výše dotace na max. 50 mil. Kč. Limitující částka povede k tomu, že se bude muset projekt členit, řešit etapovitě a tím nemusí být dosaženo požadovaného efektu. "Proto chci projednat tuto změnu v Asociaci krajů ČR (v komisi životního prostředí) a s Ministerstvem životního prostředí ČR tak, aby limitující výše 50 mil. Kč byla v další výzvě zrušena," uvedl náměstek hejtmana Václav Horák.

 

 

 

Podání žádosti o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí na  projekt Natura 2000 - implementace v Jihomoravském kraji, 1. etapa

 

 

 

Rada   Jihomoravského kraje na své schůzi dne 17. ledna 2008 schválila podání žádosti o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí na  projekt „Natura 2000 - implementace v Jihomoravském kraji, 1. etapa“.

Jednou z přístupových podmínek České republiky k EU bylo vytvoření evropské soustavy chráněných území NATURA 2000. Národní seznam evropsky významných lokalit byl stanoven nařízením vlády č. 132/2005 Sb. Tyto lokality jsou příslušné orgány ochrany přírody po jejich schválení Evropskou komisí povinny vyhlásit formou zvláště chráněných území. Protože Evropská komise schválila evropský seznam lokalit v prosinci 2007, nastává nyní šestileté období, ve kterém musí dojít k zabezpečení příslušné územní ochrany, což v případě Jihomoravského kraje znamená vyhlásit nejméně 132 nových chráněných území.

Tento náročný proces již byl zahájen vyhlášením Přírodní památky Trhanské rybníčky v katastru obce Rakvice, které schválila Rada JMK v závěru minulého roku. V současnosti připravujeme k vyhlášení skupinu 26 území.

Protože se zřízením velkého počtu nových zvláště chráněných území jsou spojeny značné náklady, byla pro tento účel zajištěna podpora ze strukturálních fondů EU prostřednictvím Operačního programu Životní prostředí, kde příjemcem podpory mohou být kraje. Žádosti o podporu v této oblasti jsou v současné době přijímány v rámci 2. výzvy OPŽP s uzávěrkou 31. 1. 2008.

Pro implementaci Natury 2000 je stanovena 10 % finanční spoluúčast krajů. Pro předkládaný projekt to znamená spoluúčast ve výši  200 420,- Kč z rozpočtu Jihomoravského kraje pro rok 2008.

To, že byl k finančnímu krytí tohoto procesu použit projektový dotační systém operačního programu, je řešení nestandardní už jen pro to, že přístup k těmto dotačním prostředkům je administrativně mnohonásobně komplikovanější než při standardním krytí finančních potřeb státní správy z vlastních rozpočtů. Navíc tato dotace nebude úplná ale stanoví spoluúčast žadatele ve výši 10 %. Proto usiluje Jihomoravský kraj o podstatné zjednodušení tohoto procesu a vhledem k tomu, že jde o výkon státní správy i o 100 % krytí těchto nákladů.

 

 

 

Informace z dopravy

 

  1. Jednání s Českými drahami (ČD) o smlouvě o závazku veřejné služby pro rok 2008 pokračovala odpoledním jednáním ve středu 16. 1. 2008. Bylo dohodnuto, že ČD doplní některé podklady a další schůzka se uskuteční v pondělí 21. 1. 2008 v 10 hodin v kanceláři hejtmana JMK. Nárůst požadované částky o 17 % vysvětlují ČD tím, že v loňském roce měla být dohodnuta částka 486 a nikoli 468 mil. Kč, tedy o 18 mil. Kč vyšší, a od této částky by se měl pro letošní rok počítat nárůst. I přesto by ale požadovaná částka 546 mil. Kč byla o 12 % vyšší. Přitom v ostatních krajích rostou požadavky ČD nejvýše o 5 %. V tomto hlavním sporu téměř zaniká další požadavek JMK na úpravu sankcí za zpoždění vlaků.
  2. Včera se odehrálo ve Skalici na Slovensku jednání o přípravě výstavby plavební komory Rohatec na Baťově kanále. Přípravu komplikuje nevypořádání pozemků na hranici ČR a SR, kdy pozemky potřebné pro stavbu ve vlastnictví SR, leží na území ČR a naopak. Proto se asi nepodaří stavbu zahájit tak včas, aby bylo možno využít celých 35 mil. Kč, které jsou pro letošní rok schváleny v rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury. Přesto je stále šance, aby stavba byla letos zahájena a v roce 2009 dokončena tak, aby v plavební sezóně 2010  komora mohla sloužit.

 

Vyhlášení krajského kola soutěže Zlatý erb

 

Jihomoravský kraj ve spolupráci se sdružením Zlatý erb vyhlašuje krajské kolo desátého ročníku soutěže o nejlepší webové stránky a elektronické služby měst a obcí České republiky Zlatý erb 2008 (http://zlatyerb.obce.cz). Soutěž je organizována v krajských kolech a v navazujícím celostátním kole.

 

Soutěží se ve třech kategoriích:

a) nejlepší webové stránky města

b) nejlepší webové stránky obce

c) nejlepší elektronická služba

 

V krajském kole se v kategorii nejlepší webové stránky obcí a měst hodnotí například povinně zveřejňované informace, úřední deska, doporučené a doplňkové informace, ovládání webu, navigace a přehlednost stránky, výtvarné zpracování a bezbariérová přístupnost. Novinkou je zlepšená metodika hodnocení povinně zveřejňovaných informací v krajských kolech (zkrácený test) vypracovaná ve spolupráci s Otevřenou společností, o.p.s. a panem Oldřichem Kužílkem. Pro postup do celostátního kola je dobré hodnocení v tomto kritériu podmínkou. V kategorii nejlepší elektronická služba se hodnotí její užitečnost a nápaditost řešení.

 

Ve Zlatém erbu soutěží města a obce se svými oficiálními webovými stránkami a elektronickými službami. Jejich zástupci mohou popsat své soutěžní stránky v přihlášce na stránkách soutěže:

   - http://zlatyerb.obce.cz.

   

Uzávěrka přihlášek je stanovena na středu 30. 1. 2008 16:00.

 

Také letos mohou soutěžit i weby měst, obcí a regionů zaměřené na turistický ruch.

 

V roce 2007 se do jihomoravského krajského kola soutěže Zlatý erb přihlásilo rekordních 32 obcí a měst. V jednotlivých kategoriích zvítězily: Rájec Jestřebí (nejlepší webové stránky města), Ostrovačice (nejlepší webové stránky obce), Boskovice (nejlepší elektronická služba). Cenu veřejnosti získala obec Senorady stejně jako zvláštní cenu poroty za přihlášený soubor elektronických služeb.

 

Czech POINT

 

Od začátku roku 2008 se Krajský úřad Jihomoravského kraje zapojil do projektu Czech POINT (Český Podací Ověřovací Informační národní Terminál). Získat zde lze ověřené výstupy z veřejných evidencí a rejstříků (katastr nemovitostí, obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík) a rovněž výpis z evidence rejstříku trestů.

Bližší informace včetně poplatků zájemci naleznou na http://www.czechpoint.cz/pages/oprojektu/coposkytuje.php.html . Pracoviště je umístěno na informacích ve zvýšeném přízemí budovy Žerotínovo nám. 3/5, informace lze získat na tel. čísle 541 651 144, 541 651 145. Provozní doba je shodná s provozní dobou krajského úřadu.

Od počátku roku 2008 bylo vydáno celkem 30 ověřených výstupů, z toho 22 výpisů z evidence rejstříku trestů, o které je největší zájem, dále 6 výpisů z katastru nemovitostí a 2 výpisy z obchodního rejstříku.

 

Okruh subjektů, které jsou příslušné k vydávání ověřených výstupů z informačních systémů veřejné správy, podstatně rozšířila novela zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy, účinná od 1. ledna 2008. Nově mohou tyto výstupy vydávat i matriční úřady (v JMK 161), zastupitelské úřady a rovněž krajské úřady.

 

Smlouva s Moravským zemským archivem

 

Rada Jihomoravského kraje (RJMK) schválila na své schůzi dne 17. ledna 2008 smlouvu o výpůjčce nebytových prostor v budově Žerotínovo nám. 3/5, Brno, uzavíranou s Moravským zemským archivem jako vypůjčitelem na dobu určitou, a to do 31. března 2008.

RJMK na své schůzi dne 20. prosince 2007 mimo jiné schválila smlouvu o zrušení věcného břemene s Českou republikou – Moravským zemským archivem v Brně (MZA), které spočívalo v bezúplatném výhradním užívání prostor a v bezúplatném spoluužívání a přístupu do společných prostor ve výše zmíněné budově. Věcné břemeno bylo zrušeno z důvodu postupného stěhování Moravského zemského archivu do nové budovy v Brně-Bohunicích. Právní účinky rušení věcného břemene nastávají dnem doručení žádosti o zrušení věcného břemene na katastrální úřad. Žádost již byla odeslána.

Dne 27. prosince 2007 předal MZA vystěhované a vyklizené prostory, které budou dále sloužit Masarykově univerzitě dle schválené smlouvy o nájmu nebytových prostor a část prostor, které budou po rekonstrukci sloužit krajskému úřadu. Zůstávají však ještě některé prostory, které MZA nestačil vyklidit. Přestěhování archiválií umístěných v těchto prostorách se předpokládá do konce března 2008. Bylo proto nutné uzavřít smlouvu o výpůjčce těchto prostor.