Jihomoravský kraj v roce 2017 hospodařil s přebytkem 900 milionů korun

Celkové příjmy ve výši 20 228,2 mil. Kč a celkové výdaje 19 328,4 mil. Kč, - to jsou základní parametry hospodaření Jihomoravského kraje za rok 2017, které 28. května 2018 projednala krajská rada. Ta zároveň doporučila krajskému zastupitelstvu závěrečný účet za rok 2017 ke schválení. Kraj v loňském roce hospodařil s přebytkem 899,855 milionu korun.

V roce 2017 dosáhly příjmy Jihomoravského kraje částky 20 228 226 tis. Kč, což je o 1 496 852 tis. Kč více než v roce 2016. Příjmy kraje se tak oproti roku 2016 zvýšily o 8 %. Vlastní příjmy kraje (tj. daňové, nedaňové a kapitálové příjmy) se v roce 2017 oproti roku 2016 zvýšily o 563 035 tis. Kč a jejich podíl na celkových příjmech činil 33,9 %. Nárůst vlastních příjmů kraje byl způsoben především zvýšením daňových příjmů.

„Přebytek 899 milionů korun z větší části zahrnuje účelově vázané dotace a příspěvky poskytnuté Jihomoravskému kraji k financování výdajů roku 2018 a prostředky kraje na financování investičních akcí pokračujících z roku 2017. Samozřejmě, že v ideálním případě tyto finanční prostředky budou směřovat do investic, například na opravu škol, zdravotních a sociálních zařízení i opravy silnic,“ řekl hejtman Jihomoravského kraje Bohumil Šimek.

Výdaje Jihomoravského kraje činily v roce 2017 19 328 371 tis. Kč, z toho běžné výdaje 17 923 270 tis. Kč a kapitálové výdaje 1 405 101 tis. Kč. Ve srovnání s rokem 2016 byly výdaje vyšší o 679 242 mil. Kč, což představuje nárůst 3,6 %. Nárůst se týkal běžných výdajů, které vzrostly o 9,5 %. Naopak u kapitálových výdajů došlo ke snížení o 38,2 % a jejich podíl na celkových výdajích kraje se ve srovnání s rokem 2016 snížil z 12,2 % na 7,3 %. Pokles kapitálových výdajů souvisí s nižším objemem přijatých investičních dotací ze státního rozpočtu a od jiných poskytovatelů. Dalším vlivem je posun realizace některých investičních akcí rozpočtově krytých z prostředků roku 2017 do roku 2018.

Objemově nejvýznamnější skupinu běžných výdajů představovaly výdaje na vzdělávání, které činily 12 128 962 tis. Kč (67,7% podíl na běžných výdajích). Největší podíl na těchto výdajích představovaly přímé výdaje na vzdělávání obecních škol a krajských škol hrazené z dotací ze státního rozpočtu.

Další významnou oblastí, do které směřovaly výdaje Jihomoravského kraje, byla doprava, kde bylo vyčerpáno 2 336 642 tis. Kč (13% podíl na běžných výdajích). Jako nejvýznamnější výdaje v oblasti dopravy lze uvést výdaje na opravy a údržbu silnic II. a III. třídy realizované formou příspěvku na provoz příspěvkové organizaci Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, výdaje na opravy silnic a mostů, na sanaci nehodových míst, na dopravní obslužnost území (autobusovou i drážní) a dopravní obslužnost v rámci IDS JMK.

Objemově nejvýznamnější oblast kapitálových výdajů představovaly výdaje v oblasti dopravy, které dosáhly výše 613 415 tis. Kč (43,7% podíl na kapitálových výdajích). Převážná část finančních prostředků byla poskytnuta formou investičních příspěvků příspěvkové organizaci Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, např. na rekonstrukci silnic a mostů, na splátky jistiny úvěru, výdaje na financování projektů spolufinancovaných z prostředků EU, výdaje na výkup pozemků pod silnicemi.

Další významné oblasti, do kterých směřovaly výdaje Jihomoravského kraje, byly vzdělávání (vyčerpáno 183 717 tis. Kč, tj. 13,1% podíl na kapitálových výdajích) a zdravotnictví (vyčerpáno 150 422 tis. Kč, tj. 10,7% podíl na kapitálových výdajích); výdaje byly vynaloženy zejména na realizaci investičních akcí příspěvkových organizací Jihomoravského kraje. Další oblastí, do které směřovaly výdaje Jihomoravského kraje, byla ochrana životního prostředí, kde bylo vyčerpáno 84 147 tis. Kč (6% podíl na kapitálových výdajích); výdaje byly vynaloženy zejména na dotace poskytnuté v rámci projektu EU „Snížení emisí lokálního vytápění domácností v JMK“.

Ke konkrétním akcím patřily mj.:

- „Rekonstrukce objektu Česká 11“ (37 961 tis. Kč)

- „Pořízení vozidel rychlé lékařské pomoci“ (26 674 tis. Kč),

- vybavení a rekonstrukce vjezdu a stravovacího provozu Nemocnice Břeclav (20 860 tis. Kč),

- příspěvek Jihomoravskému inovačnímu centru (investiční část) ve výši 25 000 tis. Kč,

- dotace a půjčka obci Dolní Věstonice na sanaci svahů pro zprovoznění silnice ve výši 21 268 tis. Kč,

- dotace profesionálním složkám integrovaného záchranného systému ve výši 20 000 tis. Kč,

- spolufinancování dotačního programu z Ministerstva vnitra – dotace pro jednotky sborů dobrovolných hasičů ve výši 19 256 tis. Kč,

- investiční dotace v rámci dotačních programů vyhlášených Jihomoravským krajem v celkové výši 163 541 tis. Kč.

K datu 31. 12. 2017 hospodařil Jihomoravský kraj s přebytkem ve výši 899 855 tis. Kč. Pozitivní vliv na hospodaření Jihomoravského kraje mělo vyšší plnění vlastních příjmů kraje, především příjmů ze sdílených daní, jejichž rozpočet byl naplněn na 105,5 %, a nižší čerpání rozpočtu výdajů (94,4 % rozpočtu). Převážná část nedočerpaných výdajů roku 2017 je účelově určena a bude realizovaná v roce 2018.

Závěrečný účet bude 15 dní před projednáním v Zastupitelstvu Jihomoravského kraje zveřejněn na úřední desce a v elektronické podobě na webu Jihomoravského kraje www.kr-jihomoravsky.cz tak, aby se k němu mohli občané kraje vyjádřit.

Hospodaření příspěvkových organizací

K 31. 12. 2017 byl Jihomoravský kraj zřizovatelem 239 příspěvkových organizací:

- 185 organizací v oblasti školství,
- 9 organizací v oblasti kultury,
- 28 organizací v oblasti sociálních služeb,
- 14 organizací v oblasti zdravotnictví,
- 1 organizace v oblasti dopravy,
- 1 organizace v oblasti meziregionální spolupráce,
- 1 organizace v oblasti regionálního rozvoje.

Za rok 2017 z celkového počtu 185 organizací v oblasti školství vykázalo 151 organizací zlepšený výsledek hospodaření v celkové výši 31 714 tis. Kč, hospodaření 32 organizací bylo vyrovnané a 2 organizace vykázaly ztrátu ve výši 1 118 tis. Kč.

Pokud jde o neškolské příspěvkové organizace, z 54 jich vykázalo zlepšený výsledek hospodaření 41 v celkové výši 38 589 tis. Kč, hospodaření 13 organizací bylo vyrovnané.