Od soboty 5. května 2018 je doprava na mostě u Pasohlávek převáděna pomocí semaforů

Počínaje 5. květnem 2018 je doprava přes most na silnici I/52 (v úseku na mostě a před mostem přes přelivný objekt vodní nádrže Nové Mlýny) za obcí Pasohlávky převáděna kyvadlově pomocí světelného signalizačního zařízení.

Krajský úřad JMK odbor dopravy musel přistoupit k tomuto kroku na základě podkladů od Ředitelství silnic a dálnic ČR, které avizují velmi špatný stavební stav nosné konstrukce mostu a jeho sníženou únosnost (normální zatížitelnost 13 tun, výhradní zatížitelnost 35 tun). Krajský úřad JMK odbor dopravy proto nařizuje k 5. květnu 2018 opatřením obecné povahy Ředitelství silnic a dálnic ČR provést na silnici I/52 dopravní opatření, kterým dojde na vozovce mostu k vytvoření pouze jednoho jízdního pruhu v šířce 4,5 m a vozidla budou smět jet po mostě nejvyšší dovolenou rychlostí pouze 40 km/hod. Vozidla musí zachovávat na mostě rozestupy minimálně 25 metrů, čímž bude dosaženo stavu, kdy na každém poli mostu bude maximálně jedno vozidlo. Vzhledem k tomuto opatření, které je podloženo výpočtem statika, není nutné v současné době omezovat hmotnost souprav běžných nákladních vozidel. Vjezd souprav s nadměrnou hmotností (vyšší jak 48 tun) na most je možný pouze na základě povolení a posouzení statika.

Odbor dopravy krajského úřadu tímto opatřením umožňuje i přes sníženou únosnost mostu zachovat veškerý provoz včetně tranzitní nákladní dopravy na silnici I. třídy č. 52 a zejména nezatížit nákladní dopravou další města a obce v rámci objízdných tras. Silnice I/52 je dopravně významnou mezinárodní spojnicí a trasou transevropské silniční sítě (mezinárodní trasa E 461).

V rámci dopravního opatření dojde k narušení plynulosti silničního provozu. Tento nepříznivý dopad bude eliminovat osazení inteligentního semaforu s detekcí kolon a s proměnným časováním. Doba dopravního opatření je v současné době stanovena do 30. dubna 2019, a to s ohledem na předpokládanou dobu zahájení opravy nosné konstrukce mostu. Přechodné dopravní značení však může být z důvodu zajištění bezpečnosti silničního provozu v průběhu této doby změněno.
 

Plný text veřejné vyhlášky je k dispozici zde: https://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?PubID=364088&TypeID=7