Informace č.j.: JMK 239/2008

Jihomoravský kraj
Krajský úřad Jihomoravského kraje
Žerotínovo nám. 3/5, 60182 Brno
 
 
 
 
Vaše č.j.                          Naše č.j.                           Naše sp.zn.                         Vyřizuje/linka                            Brno
                                       JMK 239/2008                   S-JMK 239/2008OKP            Mgr. Zimek/1235                       14. 1. 2008
 
 
Sdělení – poskytnutí informace
 
 
Vážený pane,
 
dne 2. 1. 2008 byla do podatelny Jihomoravského kraje doručena Vaše žádost ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „žádost“).
 
K žádosti uvádím:
ad 1)  Povinnost  poskytovat informace dle zákona č. 106/1999 Sb. se netýká dotazů na názory. Do působnosti Jihomoravského kraje, resp. jeho orgánů, nespadá povinnost zaujímat stanoviska k tiskovým zprávám.
ad 2)   V uvedené věci dosud nebylo vydáno konečné rozhodnutí soudu.
 
Závěrem Vás upozorňuji, že žádost neobsahuje některé náležitosti stanovené v § 14 odst. 2 zákona č. 106/1999 Sb.
 
 
 
S pozdravem
 
 
 
                                                                                      Mgr. Martin Mikš, v.r.
                                                                      vedoucí odboru kontrolního a právního