Srdce v domě, příspěvková organizace – Transformace I. etapa

 

 

Název projektu Srdce v domě, příspěvková organizace – Transformace I. etapa
Registrační číslo projektu CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_047/0005325
Příjemce podpory Jihomoravský kraj
Operační program Integrovaný regionální operační program
Řídící orgán Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

 

 

 

 

 

 

 

Projekt byl realizován v rámci Integrovaného regionálního operačního programu, prioritní osy 2 Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů, výzvy č. 49 Deinstitucionalizace sociálních služeb za účelem sociálního začleňování II.

 

Cílem projektu byla částečná deinstitucionalizace zařízení příspěvkové organizace Srdce v domě v Klentnici, kde je poskytována služba domov pro osoby se zdravotním postižením (DOZP). Cílem transformačního procesu v dané organizaci je jak zvýšení kvality života uživatelů v původním zařízení, tak především vytváření takových podmínek, které napomohou uživatelům žít běžným způsobem života a přirozeně se zapojovat do společnosti, při reflektování jejich individuálních potřeb a přání.

 

Předmětem projektu bylo vybudování nových objektů rodinného charakteru v obci Lednice, za účelem poskytování služby chráněného bydlení. Výstupem projektu byly 2 samostatné rodinné domy k bydlení pro celkem 12 osob se zdravotním postižením bez rozdílu pohlaví (ve 4 domácnostech).

 

Realizace projektu byla ukončena v 3/2020.

 

Celkové výdaje projektu činily 37 046 tis. Kč. Způsobilé výdaje projektu byly spolufinancovány z prostředků Evropské unie (Evropského fondu pro regionální rozvoj) ve výši 85 % a ze Státního rozpočtu České republiky ve výši 5 %. Z vlastních zdrojů Jihomoravského kraje byly financovány způsobilé výdaje ve výši 10 % a nezpůsobilé výdaje projektu.