Informace č.j.: JMK 164508/2007

Jihomoravský kraj
Krajský úřad Jihomoravského kraje
Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno
 
 
 
           Čj.:                                                  SpZn.:                                              Vyřizuje/linka                                   Brno
JMK 164508/2007                          S-JMK 164508/2007 OKP                             Krásná/541651233                          14. 1. 2008
 
 
„Hejtman Juránek komunikuje s občanskými sdruženími a ‘ekology‘?“ – poskytnutí informace
 
 
Vážení,
 
            dne 16. 12. 2007 byla na elektronickou podatelnu Jihomoravského kraje a jeho orgánů doručena Vaše žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 106/1999 Sb.“)
s názvem „Žádost o informace dle zákona 106/99 – hejtman Juránek komunikuje s občanskými sdruženími a ‘ekology‘?“ (dále jen „Žádost“).
 
            V Žádosti je uvedeno:
a) Požadujeme kopii veškeré korespondence dokládající komunikaci s občanskými sdruženími a ‘ekology‘ ve věci spojení Brna a Vídně a silnice R52 za období od 1.1.2007. Požadujeme předat i pozvánku na toto jednání a kopii prezenční listiny.
b) požadujeme sdělit, kdy a kde se hejtman Juránek nebo jiný představitel JMK sešel s občanskými sdruženími a ‘ekology‘ ve věci spojení Brna a Vídně a silnice R52 za období
od 1.1.2007 a jaký byl závěr z těchto jednání. Požadujeme předat i pozvánku na toto jednání
a kopii prezenční listiny.
c) Požadujeme kopii veškeré korespondence dokládající komunikaci s odpůrci R52
do ‚Mikukova‘ za období od 1.1.2007. Požadujeme předat i pozvánku na toto jednání
a kopii prezenční listiny.
d) požadujeme sdělit, kdy a kde se hejtman Juránek sešel s odpůrci R52 do ‚Mikukova‘
za období od 1.1.2007 a jaký byl závěr těchto jednání. Požadujeme předat i pozvánku
na toto jednání a kopii prezenční listiny.
e) požadujeme sdělit, které další instituce nenechávají (ve smyslu odpovědi hejtmana) představitele kraje v komunikaci s občanskými sdruženími a ‘ekology‘ samotné a sdělit explicitně kdy a kde došlo od 1.1.2007 k takovému jednání s občanskými sdruženími
a ‘ekology‘ ve věci R52 nebo spojení Brna a Vídně, tj. kde se účastnil někdo jiný, kromě ‘představitelů JMK‘. Požadujeme předat i pozvánku na toto jednání a kopii prezenční listiny.
f) požadujeme sdělit kdy a kde došlo od 1.1.2007 jednání s občanskými sdruženími a ‘ekology‘ ve věci R52 nebo spojení Brna a Vídně, přičemž se účastnil reprezentant RHSD. Požadujeme předat i pozvánku na toto jednání a kopii prezenční listiny.
 
S ohledem na skutečnost, že poskytnutí části Vámi požadovaných informaci podle zákona č. 106/1999 Sb., bylo spojeno s určitými náklady na jejich vydání, byli jste dopisem Jihomoravského kraje č.j.: JMK 1167166/2007 ze dne 21. 12. 2007 vyzváni k zaplacení úhrady. Dále pak jste byli stejným sdělením informováni o skutečnosti, že část Vámi požadovaných informací bude vyřizována v souladu se zákonem č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů.
 
Úhrada za požadované informace podle zákona č. 106/1999 Sb., k části Žádosti podané dle zákona č. 106/1999 Sb., ve výši 60,00 Kč byla na účet Jihomoravského kraje připsána dne 31. 12. 2007.
 
V souladu s § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. Vám v příloze
poskytujeme kopie Vámi požadovaných informací, resp. sdělujeme následující:
 
k  písm. a) Žádosti:
 
Vám předáváme kopie:
-         dopis SUDOP Praha zn. 202/31/07 ze dne 12. 11. 2007 včetně přílohy, kterou je zápis z jednání konaného dne 8. 1. 2007 na MÚ Mikulov,
-         pozvánka na jednání společnosti SUDOP Praha zn. 202/28/07 ze dne 11. 1. 2007,
-         dopis SUDOP Praha zn. 202/125/07 ze dne 12. 2. 2007, včetně přílohy, kterou je zápis z jednání konaného dne 5. 2. 2007 na ŘSD,
-         dopis SUDOP Praha zn. 202/100/07 ze dne 26. 3. 2007, včetně přílohy, kterou je zápis z jednání konaného dne 31. 3. 2007 na Obecním úřade v Dolních Dunajovicích,
-         pozvánka na jednání společnosti SUDOP Praha zn. 202/241/07 ze dne 12. 3. 2007,
-         pozvánka na jednání společnosti HBH projekt spol. s.r.o. č.j.: 0446/07
ze dne 8. 3. 2007,
-         pozvánka na jednání společnosti HBH projekt spol. s.r.o. č.j.: 1035/07
ze dne 22. 5. 2007,
 
k písm. b) Žádosti:
-         požadované informace o „místě a času jednání, kdo jednání svolal, o čem se jednalo
a jaký byl závěr z jednání
“ jsou obsaženy v dokumentech předávaných
k písm. a) Žádosti.
 
k  písm. c) Žádosti:
-         Vámi požadované informace jsou již předávány v rámci bodu a) Žádosti,
 
k písm. d) Žádosti:
-         viz. uvedené k písm. b) Žádosti,
 
k písm. e) Žádosti:
-         tyto informace jsou již předávány v rámci písm. a) resp. písm. b) tohoto sdělení.
 
k písm. f) Žádosti:
-         viz. uvedené k písm. b) Žádosti.
 
 
Žádné další informace ve smyslu § 3 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. povinný subjekt nemá.
 
 
 
S pozdravem
 
 
 
                                                                                                Mgr. Martin Mikš
                                                                               vedoucí odboru kontrolního a právního
                                                                                  v z. JUDr. Dagmar Dorovská, v.r.
                                                                                        vedoucí oddělení stížností,
                                                                                           petic a vnitřní kontroly
 
 
 
Přílohy: dle textu (28x A4 jednostranný)
 
 
 
 
IČ                      DIČ                        Telefon                Fax                        E-mail                                                          Internet
70888337         CZ70888337          541651233           5416511289           krasna.pavlina@kr-jihomoravsky.cz           www.kr-jihomoravsky.cz