Informace č.j.: JMK 120/2008

Krajský úřad Jihomoravského kraje
odbor kontrolní a právní
Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno
 
 
         Čj.:                                                SpZn.:                                              Vyřizuje/linka                                       Brno
JMK 120/2008                             S-JMK 120/2008 OKP                                Krásná/541651233                              14. 1. 2008
 
 
„vyjádření Města Mikulov a AOPK/2“– poskytnutí informace
 
 
Vážení,
 
            dne 1. 1. 2008 byla na elektronickou podatelnu Jihomoravského kraje a jeho orgánů doručena Vaše žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 106/1999 Sb.“)
s názvem „Žádost o informace podle zákona 106/99 – vyjádření Města Mikulov a AOPK/2
(dále jen „Žádost“).
 
            V Žádosti je uvedeno:
Dne 29.11.2007 proběhlo jednání k R52 (viz přiložený článek z Nového života 6.12.2007).
Požadujeme
a) předat kopii negativního vyjádření Města Mikulov,
b) předat veškerou korespondenci ve věci R52 s městem Mikulov od 1.1.2007,
c) předat kopii negativního vyjádření AOPK/CHKO Pálava,
d) předat veškerou korespondenci ve věci R52 s AOPK/CHKO Pálava od 1.1.2007.
Korespondencí se rozumí veškerá korespondence odeslaná i přijatá, písemná, elektronická
i emailová, zápisy/záznamy z jednání a dokumenty předané osobně.
 
 
V souladu s § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. Vám v příloze poskytujeme kopie Vámi požadovaných informací, resp. sdělujeme následující:
 
k písm. a) Žádosti:
-         povinný subjekt nemá žádné Vámi požadované informace ve smyslu
§ 3 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
 
k písm. b) Žádosti:
-         povinný subjekt nemá žádné Vámi požadované informace ve smyslu
§ 3 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
 
k písm. c) Žádosti:
-         Vám v příloze předáváme vyjádření AOPK/CHKO Pálava s názvem
Závazné stanovisko k rozhodnutí o umístění stavby“ zn. 01147/PA/2007/AOPK
ze dne 8. 11. 2007
 
k písm. d) Žádosti:
-         podnět AOPK/CHKO Pálava s názvem „Podnět k zajištění územní ochrany lokality
se slanomilnými druhy
rostlin“ zn. 976/PA/2007/AOPK ze dne 20. 8. 2007, sdělení KrÚ JMK s názvem „Zajištění územní ochrany nově objevené lokality výskytu solenky Valerandovy u Mikulova č.j. JMK 110359/2007 ze dne 7. 9. 2007
a dopis AOPK/CHKO středisko Brno s názvem „
Soustava Natura 2000 – informace
o návrhu nové evropsky významné lokality k doplnění evropsky do národního seznamu
pro panonikum.
“ zn. 01516/BRN/2007 ze dne 30. 7. 2007 Vám již byly zaslány sdělením Jihomoravského kraje č.j.: JMK 5174/2008 ze dne 11. 1. 2008.
S ohledem na skutečnost, že požadované informace dle bodu d) tohoto sdělení máte prokazatelně k dispozici, nejsou Vám opětovně zasílány.
 
 
Žádné další informace ve smyslu § 3 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. povinný subjekt nemá.
 
 
S pozdravem
 
 
 
 
                                                                                               Mgr. Martin Mikš
                                                                              vedoucí odboru kontrolního a právního
                                                                                  v z. JUDr. Dagmar Dorovská, v.r.
                                                                                       vedoucí oddělení stížností,
                                                                                           petic a vnitřní kontroly
 
 
 
Příloha: dle textu (3x A4 oboustranný)
 
 
 
 
IČ                      DIČ                        Telefon                Fax                        E-mail                                                          Internet
70888337         CZ70888337          541651233           5416511289           krasna.pavlina@kr-jihomoravsky.cz           www.kr-jihomoravsky.cz