Jihomoravský kraj se zapojí do reformy péče o duševní zdraví

V České republice byla zahájena zásadní systémová změna péče o duševní zdraví - reforma psychiatrické péče, do které se aktivně zapojí i Jihomoravský kraj. Cílem probíhajících kroků je především zlepšení péče o duševní zdraví obyvatel – poskytovat bez rozdílu všem lidem s duševním onemocněním kvalitní péči, dostupnou místem, časem, rozsahem služeb, koordinovanou a pokrývající všechny potřeby. Důraz je kladen na rehabilitaci duševního zdraví, brzký návrat do běžného života a dodržování lidských práv. Snahou je zaměřit se na prevenci a včasnou intervenci v případě duševního onemocnění a normalizovat vnímání duševního onemocnění jako obtíže běžné a léčitelné.

„Náš kraj dlouhodobě podporuje systémové změny v péči o duševní zdraví dlouhodobě, především prostřednictvím zajištění návazných komunitních služeb a podporou sociálních služeb pro lidi s duševním onemocněním. Pod mojí záštitou se v letech 2015 – 2016 scházela pracovní skupina pro koncepci péče o osoby se závažným duševním onemocněním, která představila v roce 2016 materiál Koncepce systému komunitní péče o lidi se závažným duševním onemocněním v Jihomoravském kraji. Ta byla samozřejmě vytvořena v souladu s celonárodní Strategií reformy psychiatrické péče a v létě 2016 byla schválena krajským zastupitelstvem,“ řekl náměstek hejtmana Marek Šlapal. V následujícím roce krajská rada jmenovala Koordinační skupinu Jihomoravského kraje pro zajištění reformy psychiatrie na jižní Moravě. Její členové z řad zástupců významných poskytovatelů služeb zdravotních i sociálních, Krajského úřadu Jihomoravského kraje, Všeobecné zdravotní pojišťovny, rodinných příslušníků i samotných osob se zkušeností se závažným duševním onemocněním budou koordinovat průběh reformy psychiatrické péče v kraji a naplňovat cíle reformy.

V Jihomoravském kraji díky spolupráci Fakultní nemocnice Brno – psychiatrické kliniky, Práh jižní Morava z. ú. a za podpory Jihomoravského kraje zahájilo v říjnu 2017 provizorní provoz Centrum duševního zdraví. Tato centra jsou novým prvkem v systému péče o lidi s duševním onemocněním. Jedná se o mobilní multidisciplinární týmy, jejichž zdravotní a sociální pracovníci zajišťují z velké části práci v terénu, v přirozeném prostředí domácností lidí s duševním onemocněním. V současné době zajišťuje brněnské Centrum duševního zdraví péči pro 100 klientů. Kromě Center duševního zdraví se rozvíjí práce menších terénních týmů v jednotlivých okresech Jihomoravského kraje. Díky podpoře kraje dojde v roce 2019 k rozvoji sítě těchto služeb o další pracovníky a posílení terénní práce služby sociální rehabilitace.

„Jihomoravský kraj aktivně spolupracuje na prosazování strategie reformy psychiatrické péče s Ministerstvem zdravotnictví ČR. V okamžiku vyhlášení dotační výzvy na podporu Center duševního zdraví ze strany ministerstva bude v kraji podpořen pilotní provoz jednoho z pěti Center duševního zdraví na území ČR,“ řekl hejtman Bohumil Šimek. Dojde tak k rozšíření péče pro další stovku lidí s duševním onemocněním a hlubšímu zapojení jihomoravského regionu do aktivních změn v péči o duševní zdraví populace.
foto JMKfoto JMK