Informace č.j.: JMK 3844/2008

Krajský úřad Jihomoravského kraje
Odbor kontrolní a právní 
Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno
 
 
 
 
 
 
             Čj.                                            SpZn.:                                          Vyřizuje/linka                               Brno
JMK   3844/2008               S-JMK109047/2007 OKP                Mgr. Klusáčková/541651234                               8. 1. 2008
 
 
Korespondence s MD – spojení Brna a Vídně - poskytnutí informace
 
 
Vážení,
 
            dne 19. 8. 2007 byla na elektronickou podatelnu Jihomoravského kraje a jeho orgánů doručena Vaše žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 106/1999 Sb.)
s názvem „Žádost o informace dle zákona 106/99 – korespondence s MD – spojení
Brna a Vídně
“ (dále jen „Žádost“).
 
 
V Žádosti je uvedeno:
ve sdělení čj 379/2007-910-IPK/2 z 7. května 2007 se náměstek ministra dopravy pan Hodač odvolává na email radní Procházkové z JMK a uvádí, že o odpovědi rakouského ministra
ji bude informovat odbor infrastruktury
,
Požadujeme:
1) předat emailové korespondence radní Procházkové, na kterou je odkazováno ve sdělení
‚ve sdělení‘ čj 379/2007-910-IPK/2 z 7. května 2007
,
2) předat odpověď zaslanou odborem infrastruktury MD, na kterou je odkazováno výše,
a to včetně všech příloh.
3) předat kopii veškeré korespondence JMK a všech jeho orgánů (hejtman, rada, jednotlivý radní, ředitel KrÚ JMK a jednotlivé odbory KrÚ JMK) a MD ve věci R52,
spojení Brna a Vídně, územního plánu VÚC Břeclavsko a Zásad územního rozvoje JMK,
a to od 1.1.2007. Nepožadují se kopie korespondence ve věci žádostí podle 106.
Korespondencí se rozumí veškerá korespondence písemná, faxová i emailová, přijatá
i odeslaná, zápisy/záznamy z jednání a veškeré dokumenty předané a převzaté osobně.
 
S ohledem na skutečnost, že poskytnutí Vámi požadovaných informaci
bylo spojeno s určitými náklady na jejich vydání, byli jste dopisem č.j.: JMK 117782/2007
ze dne 7.9.2007 vyzváni k zaplacení úhrady. Proti tomuto sdělení jste podali stížnost,
která byla dne 2.10.2007 postoupena k dalšímu řízení Ministerstvu vnitra.
 
Dne 13. 11. 2007 bylo na podatelnu Krajského úřadu Jihomoravského kraje doručeno rozhodnutí Ministerstva vnitra č.j.: ODK 2332/2-2007, ve kterém je uvedeno „Výše úhrady sdělená žadateli dopisem povinného subjektu – Jihomoravského kraje, Krajského úřadu Jihomoravského kraje, odboru kontrolního a právního ze dne 7. září 2007,
č.j. JMK 117782/2007, sp. zn. S – JMK 109047/2007 OKP, se potvrzuje.
 
Následně dne 31.12.2007 byla na účet Jihomoravského kraje připsána úhrada nákladů
ve výši 104,00 Kč.
 
V souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. Vám poskytujeme kopie Vámi požadovaných informací, resp. sdělujeme následující:
 
 
k bodu 1) Žádosti:
 
-         Povinný subjekt nemá žádné Vámi požadované informace ve smyslu ustanovení
§ 3 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
 
k bodu 2) Žádosti:
 
-         Povinný subjekt nemá žádné Vámi požadované informace ve smyslu ustanovení
§ 3 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
 
k bodu 3) Žádosti:
 
Předáváme Vám kopie následujících dokumentů:
 
-         kopie dopisu Ministerstva dopravy ze dne 17.7.2007 č.j. 576/2007-910-IPK/4, 
-         kopie rozhodnutí Ministerstva dopravy, odboru infrastruktury, ze dne 28.2.2007
č.j. 331/2006-120-RD/3,
-         sdělení Ministerstva dopravy ze dne 20.6.2007 č.j. 530/2007-910-IPK/2,
-         rozhodnutí Ministerstva dopravy – odboru infrastruktury, ze dne 2.7.2007
č.j. 530/2007-910-IPK/4,
-         rozhodnutí Ministerstva dopravy – odboru infrastruktury, ze dne 28.2.2007
č.j. 332/2006-120-RD/3,
-         sdělení Ministerstva dopravy ze dne 20.6.2007 č.j. 531/2007-910-IPK/2,
-         rozhodnutí Ministerstva dopravy – odboru infrastruktury, ze dne 3.7.2007
č.j. 531/2007-910-IPK/4,
-         dopis Ministerstva dopravy ze dne 31.1.2007 č.j. 20/2007-110-SDOS/5, včetně příloh,
-         dopis Krajského úřadu Jihomoravského kraje ze dne 28.2.2007 č.j. JMK 16355/2007,
-         dopis Ministerstva dopravy ze dne 27.3.2007 č.j. 66/2007-110-SDOS/3, včetně příloh,
-         dopis Krajského úřadu Jihomoravského kraje ze dne 25.4.2007 č.j. JMK 42642/2007,
-         dopis Ministerstva dopravy ze dne 11.5.2007 č.j. 91/2007-110-SDOS/2, včetně příloh,
-         dopis Krajského úřadu Jihomoravského kraje ze dne 13.6.2007 č.j. JMK 65153/2007.
 
 
 
Povinný subjekt nemá žádné další Vámi požadované informace ve smyslu ustanovení § 3 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
 
 
 
            S pozdravem
 
 
 
 
                                                                                             Mgr. Martin Mikš, v.r.
                                                                            vedoucí odboru kontrolního a právního                  
                                                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
přílohy: dle textu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IČ                    DIČ                      Telefon            Fax                  E-mail                                                 Internet
70888337    CZ70888337            541651111      541651234      klusackova.radka@kr-jihomoravsky.cz www.kr-jihomoravsky.cz