Informace č.j.: JMK 167298/2007

Jihomoravský kraj
Krajský úřad Jihomoravského kraje
Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno
 
 
 
            Čj.:                                                 SpZn.:                                            Vyřizuje/linka                                    Brno
JMK 167298/2007                         S-JMK 134297/2007 OKP                           Krásná/541651233                           21. 12. 2007
 
 
„science fiction“ – poskytnutí informace
 
 
Vážení,
 
            dne 14. 10. 2007 byla na elektronickou podatelnu Jihomoravského kraje a jeho orgánů doručena Vaše žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“)
s názvem „Žádost o informaci dle zákona č. 106/99 – science fiction“ (dále jen „Žádost“).
 
            V Žádosti uvádíte:
podle připojeného článku z MFDNES 1. náměstek ing. Venclík uvedl
... ‚Rakousko chce být v Drasenhofenu v Roce 2010 a stejný termín požadovalo
i po naší straně. Nyní lze s jistotou říci, že něco podobného už je jen science fiction,‘ prohlásil včera náměstek hejtmana Milan Venclík.....
Požadujeme
a) kopii dokumentu, který dokládá, že platí, ze ke dni uveřejnění předmětného článku Rakousko ‘chce být v Drasenhofenu v roce 2010‘, tedy že Rakousko chce mít dostavenu
A5 do Drasenhofenu v roce 2010.
b) kopii dokumentu, který dokládá, že Rakousko ‘stejný termín požadovalo i po naší straně‘.“.
 
            Sdělením Jihomoravského kraje č. j.: 134297/2007 ze dne 17. 10. 2007 byla
Vaše žádost odložena. Proti tomuto sdělení Jihomoravského kraje jste podali „
Stížnost
na postup při vyřizování žádosti o informace podle §16a zákona 106/1999 Sb. – K žádost
o informace ‚science fiction‘
“, o které rozhodlo Ministerstvo vnitra rozhodnutím
č. j.: ODK-2779/2-2007 ze dne 12. 12. 2007 (dále jen „Rozhodnutí MV“). Rozhodnutí MV, které Krajský úřad Jihomoravského kraje obdržel dne 14. 12. 2007, stanoví, že „Povinnému subjektu – Jihomoravskému kraji, Krajskému úřadu Jihomoravského kraje – se přikazuje, aby ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí žádost občanského sdružení Občané za ochranu kvality bydlení v Brně-Kníničkách, Rozdrojovicích a Jinačovicích o poskytnutí informací, vedenou povinným subjektem pod sp. zn. S – JMK 134297/2007 OKP vyřídil.“.
 
            V návaznosti na Rozhodnutí MV Vám v souladu s § 14 odst. 5 písm. d) zákona
č. 106/1999 Sb. poskytujeme Vámi požadované informace, resp. sdělujeme následující: povinný subjekt nemá žádné Vámi požadované informace ve smyslu ustanovení § 3 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
 
 
 
 
 
 
 
S pozdravem
 
                                                                                       Mgr. Martin Mikš, v.r.
                                                                         vedoucí odboru kontrolního a právního
 
 
 
Přílohy: dle textu
 
 
 
IČ                      DIČ                        Telefon                Fax                        E-mail                                                          Internet
70888337         CZ70888337          541651233           5416511289           krasna.pavlina@kr-jihomoravsky.cz           www.kr-jihomoravsky.cz