Informace č.j.: JMK 5165/2008

Jihomoravský kraj
Krajský úřad Jihomoravského kraje
Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno
 
 
 
          Čj.:                                                  SpZn.:                                              Vyřizuje/linka                                  Brno
JMK 5165/2008                            S-JMK 152926/2007 OKP                             Krásná/541651233                           10. 2008
 
 
„Analýza účinnosti zákona 106/99“– poskytnutí informace
 
 
Vážení,
 
            dne 21. 11. 2007 byla na elektronickou podatelnu Jihomoravského kraje a jeho orgánů doručena Vaše žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 106/1999 Sb.“) s názvem „Žádost o informace dle zákona 106/99 – analýza účinnosti zákona 106/99
(dále jen „Žádost“).
 
            V Žádosti je mj. uvedeno:
Ministerstvo vnitra provádí na základě usnesení vlády analýzu účinnosti zákona 106. Požadujeme zaslat kopii veškeré korespondence s Ministerstvem vnitra v této věci.“.
 
S ohledem na skutečnost, že poskytnutí Vámi požadovaných informaci bylo spojeno s určitými náklady na jejich vydání, byli jste dopisem Jihomoravského kraje
č.j.: JMK 152926/2007 ze dne 4. 12. 2007 vyzváni k zaplacení úhrady. Úhrada ve výši
233,00 Kč byla na účet Jihomoravského kraje připsána dne 28. 12. 2007.
 
V souladu s § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. Vám v příloze poskytujeme kopie Vámi požadovaných informací, a to:
 
1.      dopisu Ing. Světlany Kubíkové, vrchní ředitelky sekce veřejné správy Ministerstva vnitra č.j.: ODK-304-4/2-2007 ze dne 5. 4. 2007 adresovaného řediteli Krajského úřadu Jihomoravského kraje včetně příloh, kterými jsou „Usnesení vlády české republiky ze dne 12. března 2007 č.221“ včetně „Přílohy k usnesení vlády ze dne 12. března 2007 č. 221“ a „Orientační osnova pro zaslání podkladů k analýze zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (InfZ)“,
2.      dopisu ministra vnitra č.j.: ODK-304-4/2-2007 ze dne 16. 4. 2007 adresovaného hejtmanu Jihomoravského kraje, jehož shodné přílohy jsou
již předávány jako přílohy v rámci dopisu Ing. Světlany Kubíkové dle bodu
1. tohoto sdělení,
3.      dopisu ředitele Krajského úřadu Jihomoravského kraje č.j.: JMK 46809/2007
ze dne 22. 6. 2007 adresovaného Ing. Kubíkové, vrchní ředitelce sekce veřejné správy Ministerstva vnitra včetně příloh, kterými jsou výroční zprávy
Jihomoravského kraje a jeho orgánů v oblasti poskytování informací
dle zákona č. 106/1999 Sb. za roky 2001 až 2006,
4.      e-mailu ze dne 26. 6. 2007 s názvem „Analýza účinnosti zákona
č. 106/1999 Sb.
“ (přílohy jsou shodné jako přílohy zasílané k bodu 3. tohoto sdělení),
5.      dopisu hejtmana Jihomoravského kraje č.j: JMK 84388/200 OKH ze dne
27. 6. 2007 (příloha je shodná jako informace předané dle bodu 3 tohoto sdělení),
6.      e-mailu ze dne 2. 7. 2007, resp. dne 3. 7. 2007 s názvem „Analýza účinnosti zákona o svobodném přístupu k informacím“ (přílohy jsou předány
již k bodům 3. a 5. tohoto sdělení),
7.      e-mailu Ministerstva vnitra ze dne 19. 9. 2007 včetně přílohy s názvem „Zápis z pracovního setkání vedoucích oddělení dozoru a pracovníků krajských úřadů konané v Praze dne 4. – 5. září 2007“. V daném případě je třeba uvést následující: Na konci odst. 5 str. 2 tohoto zápisu je mj. uvedeno „(text vystoupení je v příloze zápisu)“. S ohledem na skutečnost, že zmíněný text vystoupení neexistuje a do textu příslušného zápisu byl zapsán nedopatřením (tato skutečnost byla Krajskému úřadu Jihomoravského kraje sdělena pracovníkem Ministerstva vnitra), nelze Vám tuto informaci poskytnou.,
8.      e-mailu ze dne 3. 10. 2007 s názvem „Analýza účinnosti zákona
č. 106/1999 Sb. – informace pro kontaktní pracovníky
“ včetně přílohy,
kterou je dopis Ministerstva vnitra č.j.: ODK-304-142/2-2007 ze dne
1. 10. 2007 s názvem „Analýza účinnosti zákona o svobodném přístupu k informacím podle usnesení vlády č. 221/2007 – upozornění na možnost zaslání připomínek k  první podobě analýzy před řádným připomínkovým řízením“,
9.      e-mailu ze dne 11. 10. 2007 s názvem „analýza účinnosti zákona č. 106“,
10. e-mailu ze dne 12. 10. 2007 s názvem „Pracovní verze první části Analýzy zákona o svobodném přístupu k informacím“ včetně přílohy, kterou je „Analýza účinnosti zákona o svobodném přístupu k informacím, z hlediska rozsahu uplatňované veřejné kontroly činnosti orgánů státu, kraje, obce, a jimi zřízených či jinak ovládaných právnických osob a dalších povinných subjektů“,
11. dokumentů předaných zástupkyněmi Krajského úřadu Jihomoravského kraje zástupcům Ministerstva vnitra na jednání na Ministerstvu vnitra v Praze dne 18. 10. 2007, a to dopisu zástupkyně veřejného ochránce práv RNDr. Seitlové adresovaného hejtmanovi Jihomoravského kraje Sp. zn. 2401/2007/VO/KČ
ze dne 12. 9. 2007 včetně přílohy s názvem „Zpráva o šetření postupu Ministerstva pro místní rozvoj při rozhodování ve věcech svobodného přístupu
k informacím
“ (v daném případě byly anonymizovány zde obsažené osobní údaje – viz samostatné Krajského úřadu Jihomoravského kraje) a rozsudku Krajského soudu v Brně Zn.: 31 Ca 137/2006-24 ze dne 23. 4. 2007,
12. e-mailu ze dne 25. 10. 2007 s názvem „Analýza zákona č. 106/1999 Sb.“,
13. e-mailu ze dne 25. 10. 2007 s názvem „FW: Analýza zákona č. 106/1999 Sb.“,
14. e-mailu ze dne 20. 11. 2007 s názvem „Analýza účinnosti zákona
o svobodném přístupu k informacím – mezirezortní připomínkové řízení

včetně zde uvedených příloh, kterými jsou dopis ministra vnitra České republiky č.j.: ODK-304-156/2-2007 včetně „rozdělovníku“, návrh usnesení Vlády české republiky, obálka do Vlády České republiky, „Předkládací zpráva“, „příloha k analýze účinnosti zákona o svobodném přístupu k informacím, Přehled přímo oslovených povinných subjektů
a dalších spolupracujících institucí
“ a „Analýza účinnosti zákona o svobodném přístupu k informacím“.
                                                     
 
Žádné další informace ve smyslu § 3 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. povinný subjekt nemá.
 
 
S pozdravem
 
 
 
 
                                                                                                 Mgr. Martin Mikš, v.r.
                                                                                  vedoucí odboru kontrolního a právního
 
 
 
 
Přílohy: dle textu (98 A4 oboustranných, 49 A4 jednostranných)
 
 
 
 
IČ                      DIČ                        Telefon                Fax                        E-mail                                                          Internet
70888337         CZ70888337          541651233           5416511289           krasna.pavlina@kr-jihomoravsky.cz           www.kr-jihomoravsky.cz