Informace č.j: JMK 4727/2008

Jihomoravský kraj
Odbor správní a organizační Krajského úřadu Jihomoravského kraje
Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno
 
 
Č.j.                                              Sp.Zn.                                                    Vyřizuje/linka                                                Brno
JMK 4727/2008                        S-JMK 164473/2007 OSO                    Mgr. Dvořáček/541658854                          9. 1. 2008
 
 
Bod č. 5 ze 144. schůze Rady Jihomoravského kraje – dodatečné poskytnutí informace
 
 
            dne 14. 12. 2007 obdržel Krajský úřad Jihomoravského kraje (dále jen „Krajský úřad“) Vaši žádost dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“), o zaslání „elektronické kopie kompletního materiálu (tj. tzv. košilka, důvodová zpráva, přílohy a všechny ostatní předložené dokumenty) předloženého k bodu 5 na 144.  zasedání RJMK“.
 
Na uvedenou žádost bylo odpovězeno přípisem ze dne 20. 12. 2007 č.j. JMK 164473/2007, na jehož základě byla v souladu s § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. poskytnuta elektronická kopie materiálu „Návrhy, připomínky a podněty Radě Jihomoravského kraje“ v rozsahu titulního listu (tzv. košilky) a důvodové zprávy. Ve vztahu ke zbývající části materiálu, tj. příloze č. 1 informace nebyla poskytnuta v souladu s rozhodnutím Krajského úřadu č.j. JMK 166886/2007 vedeného pod spisovou značnou S – JMK 164473/2007 OSO ze dne 20. 12. 2007 vydaného dle ustanovení §11 odst. 2 písm. a) a ustanovení § 15 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb.
 
Po vydání rozhodnutí Krajského úřadu č.j. JMK 166886/2007 vedeného pod spisovou značkou
S – JMK 164473/2007 OSO ze dne 20. 12. 2007 bylo Krajskému úřadu doručeno sdělení Svazu vinařů České republiky, v němž byl Krajskému úřadu udělen souhlas s poskytnutím jeho žádosti ze dne 3. 12. 2007, která tvořila přílohu č. 1 materiálu předloženého k bodu č. 5 programu na 144. schůzi Rady Jihomoravského kraje.  
 
S ohledem na výše uvedené a v souladu s ustanovením § 12 zákona č. 106/1999 Sb. Vám dodatečně poskytujeme přílohu č. 1 materiálu předloženého k bodu č. 5 programu na 144. schůzi Rady Jihomoravského kraje, a to žádost Svazu vinařů České republiky ze dne 3. 12. 2007.
 
           S pozdravem
 
 
JUDr. Lenka Cundová, v.r.
vedoucí odboru správního a organizačního
Přílohy: dle textu