Informace č.j.: JMK 166681/2007

Jihomoravský kraj
Krajský úřad Jihomoravského kraje
Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno
 
 
 
           Čj.:                                             SpZn.:                                             Vyřizuje/linka                                     Brno
JMK 166681/2007                     S-JMK 161345/2007 OKP                      Mgr. Poláčková/541651217                     19. 12. 2007
 
 
„Žádost o informace podle zákona 106/99 – jednání ve věci lednicko-valtického areálu -II - poskytnutí informace
 
 
Vážení,
 
dne 9. 12. 2007 byla na elektronickou podatelnu Jihomoravského kraje doručena Vaše žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“) s názvem „Žádost o informace dle zákona 106/99 – jednání ve věci lednicko-valtického areálu-II“ (dále jen „Žádost“).
 
           V Žádosti uvádíte:
K níže připojené žádosti o informace nám ing. Mikš zaslal výzvu čj. 157766/2007 datovanou 5. 12. 2007 k upřesnění žádosti.
 
nezávislým podáním jsme upřesnili, že se jednalo o jednání Mezioborové komise pro Lednicko-valtický areál, které konalo se dne 28. 11. 2007.
 
Vzhledem k tomu, že výzva k upřesnění žádosti se zasílá v situaci, kdy žádost je formulována příliš obecně, tj. existuje více možností jak žádost interpretovat, je možné vyvodit, že povinný subjekt měl na mysli více jednání o lednicko-valtickém areálu.
 
Požadujeme tedy sdělit, o která jednání k LVA spadající pod formulaci níže připojené žádosti se jednalo, kdy proběhla a kdo se jich za JMK zúčastnil.“
 
 
 
            V souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. Vám sdělujeme, níže uvedené skutečnosti.
 
            Dne 6. 12. 2007 Vám byla zaslána „Výzva k upřesnění žádosti o informaci“ č.j. JMK 157766/2007 týkající se upřesnění žádosti vedené Krajským úřadem Jihomoravského kraje pod sp.zn. S-JMK 157766/2007 OKP, ve které uvádíte, že „v týdnu od 26. 11. 2007 proběhlo jednání k Lednicko-valtickému areálu, kde zástupkyně JMK předvedla PowerPoint  prezentaci“ a dále žádáte o zaslání materiálu souvisejících s tímto jednáním. Povinný subjekt v citované výzvě upřesnil v jakém ohledu shledal žádost vedenou pod  sp.zn. S-JMK 157766/2007 OKP za příliš obecnou, když uvedl, že mu není „zřejmé o jaké jednání k Lednicko-valtickému areálu se mělo jednat (kdy a kde se Vámi zmíněné jednání uskutečnilo) a dále o jakou zástupkyni JMK se mělo jednat“ a vyzval Vás ke konkretizaci požadovaných informací. V daném případě nešlo o situaci, kdy by povinný subjekt měl na mysli více jednání o lednicko-valtickém areálu spadajících pod výše citovanou nekonkrétní dikci („v týdnu od 26. 11. 2007 proběhlo jednání k Lednicko-valtickému areálu, kde zástupkyně JMK předvedla PowerPoint prezentaci“)
a vyzýval by tedy žadatele o specifikaci tohoto jednoho konkrétního jednání, ale o situaci, kdy nebylo z nekonkrétní dikce žádosti zřejmé, na jaké jednání se žadatel vůbec dotazuje.
 
            S přihlédnutím k výše uvedenému a s ohledem na dikci Žádosti Vám tedy sdělujeme, že povinný subjekt neměl, slovy Vaší Žádosti,„na mysli více jednání o lednicko –valtickém areálu,“ neboť  dikci  „v týdnu od 26. 11. 2007 proběhlo jednání k Lednicko-valtickému areálu, kde zástupkyně JMK předvedla PowerPoint  prezentaci“ považoval za nekonkrétní a nebylo mu zřejmé, jaké jednání, kdy, kde a s kým pod tuto formulaci vůbec spadá. Dále Vám sdělujeme, že na základě upřesnění žádosti  sp.zn. S-JMK 157766/2007 OKP má povinný subjekt k dispozici informaci o jednání Mezioborové komise pro Lednicko-valtický areál, které se konalo dne 28. 11. 2007 a kterou Vám tímto poskytujeme (pro úplnost dodáváme, že poskytnutí podrobnějších informací týkajících se citovaného jednání je předmětem řízení ve věci žádosti sp.zn. S-JMK 157766/2007 OKP).
 
Žádnými dalšími informacemi ve smyslu ust. § 3 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. k Vaší Žádosti ze dne 9. 12. 2007 nedisponujeme.
 
 
 
S pozdravem
 
 
 
 Mgr. Martin Mikš           
                                                                             vedoucí odboru kontrolního a právního
                                                                                 v. z. JUDr. Dagmar Dorovská, v.r.
                                                                           vedoucí oddělení stížností, petic a vnitřní                     
      kontroly odboru kontrolního a právního