Informace č.j.: JMK 161341/2007

Krajský úřad Jihomoravského kraje

Odbor kontrolní a právní

Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Č.j.                                          SpZn..                                                   Vyřizuje/linka                                V Brně

JMK 161341/2007              S-JMK  161341/2007 OKP               Bořková/1255                              3.1.2008

 

 

Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. – k stížnosti podle para 175 k uzavření dohody odboru dopravy a OÚPSŘ ve věci ÚP VÚC Břeclavsko

 

Vážení,

 

            dne 8.12.2007 byla na elektronickou podatelnu Jihomoravského kraje doručena Vaše žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“) s názvem „Žádost o informace dle zákona 106/99 – k stížnosti podle para 175 k uzavření dohody odboru  dopravy a OÚPSŘ ve  věci ÚP VÚC Břeclavsko“ (dále jen „Žádost“).

Dopisem ze dne 11.12.2007, č.j. JMK 162382/2007 jste byl  vyzván k zaplacení úhrady za požadované informace. Tato úhrada byla připsána na příjmový účet Jihomoravského kraje dne 31.12.2007.

 

V Žádosti poukazujete na sdělení MMR č.j. 37549/2007 ze dne 28.11.2007 a v souvislosti s ním požadujete předat:

a)      kopii celého spisového materiálu k vyřizování předmětné stížnosti včetně titulního listu spisu, kde je doloženo, jaké dokumenty jsou součástí spisu

b)      kopii stanoviska Ministerstva dopravy, na které je ve sdělení MMR čj. 37549/2007 ze dne 28.11.2007 odkazováno

c)      kopii dopisu odeslaného řediteli KrÚ JMK, na který je ve sdělení MMR čj. 37549/2007 ze dne 28.11.2007

d)      kopii veškeré korespondence se všemi subjekty, která následovala po odeslání dopisu dle bodu c), včetně odpovědi JMK

Korespondencí se rozumí veškerá korespondence písemná, faxová i emailová, přijatá i odeslaná, informace o osobních jednáních (kdy a kde proběhly a kdo se jich účastnil a o čem se jednalo), záznamy/zápisy z jednání včetně prezenčních listin a dokumenty předané osobně.

 

            V souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., Vám poskytujeme Vámi požadované informace, resp. sdělujeme následující:

 

K písm. a) V příloze poskytujeme následující písemnosti:

-         Sběrný arch spisu S – JMK 110282/2007 OKP

-         Stížnost  Vašeho OS ze dne 18.8.2007 s názvem „Stížnost podle § 175 správního řádu k uzavření dohody odboru dopravy a OÚPSŘ ve věci územního plánu ÚP VÚC Břeclavsko“

-         Interní sdělení ze dne 23.8.2007 „Žádost o stanovisko ke stížnosti“ adresované odboru dopravy a odboru územního plánování a stavebního řádu KrÚ JMK

-         Interní sdělení „Stanovisko ke stížnosti“ ze dne 30.8.2007 z odboru dopravy KrÚ JMK + přílohy:

„Pověření“ ze dne 11.12.2003

„Oznámení o projednání návrhu Územního plánu velkého územního celku Břeclavska ze dne 9.3.2006, č.j. JMK 27398/2006

„Rozdělovník k návrhu ÚP VÚC Břeclavska, A – dotčené orgány státní správy

Interní sdělení „Stanovisko k návrhu Územní plán velkého územního celku Břeclavsko“ ze dne 19.5.2007, č.j. JMK 38912/2006

Interní sdělení „Dohoda k návrhu ÚP VÚC Břeclavska“ ze dne 29.6.2006

Interní sdělení „ÚP VÚC Břeclavsko dohoda“ ze dne 3.7.2006 + přiložená dohoda

-         Interní sdělení „Odpověď na žádost o spolupráci“ ze dne 4.9.2007 z OÚPSŘ KrÚ JMK + přílohy:

„Územní plán  velkého územního celku Břeclavska“ str. 72

„Dohoda“ k návrhu  ÚP VÚC Břeclavska mezi  OÚPSŘ a OD

-         Dopis ředitele KrÚ JMK ze dne 18.9.2007, č.j. JMK 110282/2007 adresovaný Vašemu OS

-         Usnesení Ministerstva vnitra  ze dne 16.10.2007, č.j.: ODK 348-109/2-2007 ve věci postoupení  Žádosti o prošetření podle ust. § 175 odst. 7 správního řádu k Stížnosti podle § 175 správního řádu k uzavření dohody odboru dopravy a OÚPSŘ ve věci územního plánu ÚP VÚC Břeclavsko, včetně této žádosti

-         Dopis Ministerstva pro místní rozvoj  ze dne 31.10.2007,  č.j. 37549/2007-84/969, ve věci žádosti o zaslání spisového materiálu k žádosti o přešetření vyřízení stížnosti Vašeho OS podané dle § 175 odst. 7 správního řádu, včetně této žádosti

-         Dopis ředitele KrÚ JMK ze dne 6.11.2007, č.j. JMK 144185/2007 adresovaný Ministerstvu pro místní rozvoj

-         Dopis Ministerstva pro místní rozvoj ze dne 26.11.2007, č.j. 37549/2007-84/1044 ve věci přešetření vyřízení stížnosti Vašeho OS, podané podle § 175 odst. 7 správního řádu + příloha:

Stanovisko Ministerstva dopravy ze dne 19.11.2007, č.j. 1020/2007-910-IPK/2

 

K písm. b) Žádosti sděluji:

V tomto bodě odkazujete na dopis MMR č.j. 37549/2007 ze dne 28.11.2007. Identifikace tohoto dopisu je však z Vaší strany provedena prostřednictvím neúplného čísla jednacího. Část čísla jednacího, na základě kterého je možné jednoznačně identifikovat dokument, chybí. KrÚ JMK obdržel z MMR v dané záležitosti dopis  ze dne 26.11.2007, č.j. 37549/2007-84/1044, který Vám poskytujeme pod bodem a) Žádosti. Pokud jde o Vámi požadované stanovisko Ministerstva dopravy, domníváme se, že se jedná o stanovisko přiložené k dopisu MMR ze dne 26.11.2007, č.j. 37549/2007-84/1044. Tento dokument je Vám taktéž poskytován v rámci bodu a) Žádosti.

 

 

 

K písm. c) Žádosti sděluji.

Vzhledem ke skutečnosti že KrÚ JMK nemá k dispozici Vámi uvedený dopis MMR č.j. 37549/2007 ze dne 28.11.2007, lze se pouze domnívat, že  jde v tomto případě o dopis MMR ze dne 26.11.2007, č.j. 37549/2007-84/1044 adresovaný řediteli KrÚ JMK. Tento Vám poskytujeme pod bodem a) Žádosti.

 

K písm. d) K tomuto bodu neexistuje ke dni podání Vaši Žádosti žádná korespondence.

 

 

            S pozdravem

 

 

 

 

Mgr. Martin Mikš

vedoucí odboru

kontrolního a právního

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha: dle textu