Informace č.j.: JMK 156828/2007

Krajský úřad Jihomoravského kraje
odbor kontrolní a právní
Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno
 
 
           Čj.:                                                  SpZn.:                                             Vyřizuje/linka                                  Brno
JMK 156828/2007                          S-JMK 156828/2007 OKP                            Krásná/541651233                         10. 1. 2008
 
 
„Informace podle zákona 106-99 - I“– poskytnutí informace
 
 
Vážení,
 
            dne 29. 11. 2007 byla na elektronickou podatelnu Jihomoravského kraje a jeho orgánů doručena Vaše žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 106/1999 Sb.“) s názvem „Informace podle zákona 106-99 - I“ (dále jen „Žádost“).
 
            V Žádosti je uvedeno:
 „Náměstek ministra pro místní rozvoj ve svém sdělení z 16.8.2007 (přiloženo) a ředitel odboru územních vazeb MMR ve svém sdělení ze 14. července 2006 (přiloženo) potvrdili,
že koridor R43 není v ÚP VÚC BSRA závazně schválen
,
Požaduji:
předat kopie veškeré korespondence KÚ JMK a všech jeho orgánů (Rady, hejtmana, jednotlivých odborů) s Ministerstvem pro místní rozvoj ve věci závazného vymezení R43 v územním plánu, a to od 1.1.2006“.
 
S ohledem na skutečnost, že poskytnutí Vámi požadovaných informaci bylo spojeno
s určitými náklady na jejich vydání, byli jste dopisem č.j.: JMK 163062/2007
ze dne 12. 12. 2007 vyzváni k zaplacení úhrady. Úhrada ve výši 47,00 Kč byla na účet Jihomoravského kraje připsána dne 28. 12. 2007.
 
V souladu s § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. Vám v příloze poskytujeme kopie Vámi požadovaných informací, a to:
 
-         dopis Krajského úřadu Jihomoravského kraje, odboru územního plánování
a stavebního řádu č.j.: JMK 94533/2006 ze dne 21. 8. 2006 s názvem „Žádost
o metodickou pomoc – posouzení ÚP VÚC BSRA
“, včetně příloh,
kterými jsou: vyjádření Krajského úřadu Jihomoravského kraje, odboru územního plánování a stavebního řádu č.j.: JMK 46455/2006 ze dne 18. 4. 2006 a usnesení
(včetně stanoviska) Ministerstva pro místní rozvoj č.j.: 18520/2006-64
ze dne 14. 7. 2006, vyjma stížnosti, která Vám v souladu s § 11 odst. 2 písm. a) zákona č. 106/1999 Sb. nebyla poskytnuta (viz. samostatné rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje č.j.: JMK 3143/2008).
-         dopis Krajského úřadu Jihomoravského kraje, odboru územního plánování
a stavebního řádu „Žádost o vyjádření ke schválenému ÚP VÚC BRSA
č.j.: JMK 128396/2006 ze dne 18. 10. 2006,
-         dopis Ministerstva pro místní rozvoj č.j.: 31360/2006-84/543 ze dne 30. 11. 2006 s názvem „Posouzení ÚP VÚC BSRA – žádost o metodickou pomoc“, včetně přílohy, kterou je Záznam z jednání konaného dne 21. 11. 2006 na Ministerstvu pro místní rozvoj,
-         dopis Rady Jihomoravského kraje č.j.: JMK 74946/2007 ze dne 7. 6. 2007,
-         dopis Ministerstva pro místní rozvoj č.j.: 26298/2007-84/695 ze dne 31. 7. 2007.
 
 
Žádné další informace ve smyslu § 3 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. povinný subjekt nemá.
 
 
S pozdravem
 
 
 
                                                                                                Mgr. Martin Mikš, v.r.
                                                                                  vedoucí odboru kontrolního a právního
 
 
Přílohy: dle textu
 
 
 
IČ                      DIČ                        Telefon                Fax                        E-mail                                                          Internet
70888337         CZ70888337          541651233           5416511289           krasna.pavlina@kr-jihomoravsky.cz           www.kr-jihomoravsky.cz