Informace č.j.: JMK 130639/2007

Jihomoravský kraj
Krajský úřad Jihomoravského kraje
Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno
 
 
 
           Čj.:                                                 SpZn.:                                          Vyřizuje/linka                                   Brno
JMK 130639/2007                         S-JMK 130639/2007 OKP                         Krásná/541651233                         20. 12. 2007
 
 
„Stížnosti do Bruselu“ – poskytnutí informace
 
Vážení,
 
dne 6. 10. 2007 byla na elektronickou podatelnu Jihomoravského kraje a jeho orgánů doručena Vaše žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“)
s názvem „žádost o informace podle zákona 106/99 – stížnosti do Bruselu
(dále jen „Žádost“).
 
            V Žádosti uvádíte:
v deníku rovnost byl uveřejněn přiložený článek.
Je zde uvedeno, že podle radní Procházkové dělají občanská sdružení svými stížnostmi
do Bruselu destruktivní politiku a že podle ní doc.Firbas patří mezi největší stěžovatele
v Bruselu.
Na tiskové konferenci ODS 2.10.2007 k R43 radní Procházková sdělila
Radní JMK Procházková
Tady toto je politika Bruselu, bohužel já nechápu, zřejmě .. je tam náš zástupce v Bruselu,
je tam teda krátce jmenovaný, ale uvažujeme o tom, že by opravdu měl lobovat nebo by měl respektive vysvětlovat, ale pokud dojde podnět a stížnost do Bruselu, oni nekontrolují stanovisko druhé strany, neobrátí se na samosprávu, oni na základě jednostranného podnětu, jednostranné stížnosti, která se třeba ani nezakládá na pravdě prostě zastaví buď projednávání nebo zastaví dokonce čerpání financí z Evropské investiční banky, takže to jsou problémy ‚to jsou problémy‘.
Radní JMK Procházková
... Z médií. Je to absurdní, z médií. Je to tak. Operační program doprava, šel tam nějaký podnět, myslím že za tím figurovalo občanské sdružení pana docenta Firbase, zkreslené informace, vytržené z kontextu, projednávání bylo přerušeno, naši komisaři za ministerstvo, nebo respektive týká se to Ministerstva pro místní rozvoj, kteří tady toto měli na starosti, tedy ten Operační program, museli udělat šetření, na základě toho zjištění, aby prokázali,
 že toto jsou opravdu zavádějící ty informace, tak museli reagovat na Komisi do Bruselu
a teprve pak se pokračuje dál. Takhle to funguje.
Požadujeme
a) sdělit, na které konkrétní stížnosti do Bruselu se radní Procházková odvolává,
b) předat kopii veškeré korespondence týkající se stížností podaných k OP Doprava
do Bruselu, které JMK a ‚všechnz‘ jeho orgány vlastní a předat kopie veškeré korespondence, která dokládá jak, kým a kdy byly informace o stížnostech do Bruselu předány na JMK
,
c) sdělit, které informace doc. Firbas vytrhl z kontextu a předat dokumenty, které toto tvrzení dokládají,
d) sdělit, které informace doc. Firbas zkreslil a předat dokumenty, které toto tvrzení dokládají,
e) sdělit informaci identifikující alespoň jednu konkrétní stížnost, na kterou radní Procházková odkazuje, když hovoří o případech stížností nezakládajících se na pravdě,
na které ‘Brusel‘ reagoval způsobem popsaným radní Procházkovou
,
f) sdělit o jaké šetření našich ‘komisařů‘ šlo a předat veškerou korespondenci o tomto šetření
g) sdělit, které informace u šetření byly shledány jako zavádějící a předat veškerou korespondenci, která to dokládá,
h) sdělit a doložit kopiemi dokumentů akty destruktivní politiky občanských sdružení ve věci Operačního programu doprava, na které radní Procházková poukazuje.
Korespondencí se rozumí veškerá korespondence přijatá i odeslaná, písemná, faxová
i emailová, zápisy/záznamy z jednání a dokumenty předané osobně.
 
            Sdělením Jihomoravského kraje č. j.: 134418/2007 ze dne 15. 10. 2007 byla
Vaše Žádost odložena. Proti tomuto sdělení Jihomoravského kraje jste podali „Stížnost
na postup při vyřizování žádosti o informace podle §16a zákona 106/1999 Sb. – K žádosti
o informace ‚stížnosti do Bruselu‘
“, o které rozhodlo Ministerstvo vnitra rozhodnutím
č. j.: ODK-2780/2-2007 ze dne 12. 12. 2007 (dále jen „Rozhodnutí MV“). Rozhodnutí MV, které Krajský úřad Jihomoravského kraje obdržel dne 14. 12. 2007, ve výroku I. stanoví,
že „Povinnému subjektu – Jihomoravskému kraji, Krajskému úřadu Jihomoravského
kraje – se přikazuje, aby ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí žádost občanského sdružení Občané za ochranu kvality bydlení v Brně-Kníničkách, Rozdrojovicích
 a Jinačovicích o poskytnutí informací, vedené povinným subjektem pod sp. zn.
S-JMK 130639/2007 OKP, v bodě a), e) a f) této žádosti, vyřídil.
“.
 
            V návaznosti na Rozhodnutí MV Vám v souladu s  § 14 odst. 5 písm. d) zákona
č. 106/1999 Sb. poskytujeme Vámi požadované informace, resp. Vám k písm. a), e)
a f) Žádosti sdělujeme následující, Ing. arch. Procházková ve svém sdělení vycházela z informací získaných z médií, které nejsme povinni archivovat.
 
Žádné další informace ve smyslu § 3 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. k písm. a), e) a f) Žádosti povinný subjekt nemá.
 
 
S pozdravem
 
 
 
                                                                                         Mgr. Martin Mikš
                                                                       vedoucí odboru kontrolního a právního
                                                                            vz. JUDr. Dagmar Dorovská, v.r.
 
 
 
 
 
 
 
IČ                      DIČ                        Telefon                Fax                        E-mail                                                          Internet
70888337         CZ70888337          541651233           5416511289           krasna.pavlina@kr-jihomoravsky.cz           www.kr-jihomoravsky.cz