Odborný audit doporučil vedení kraje vyjádřit podporu současnému managementu ZZS JMK

Po pětiměsíčním odborném auditu HR oblasti a interní komunikace ve Zdravotnické záchranné službě Jihomoravského kraje (ZZS JMK) předala společnost MITA THOR krajské radě jeho výsledky. Úkolem této společnosti vybrané ve výběrovém řízení v září loňského roku byla analýza současného stavu řízení lidských zdrojů, nastavení komunikačních kanálů mezi vedením a zaměstnanci a vypracování dlouhodobého konceptu personální strategie. Na základě výsledků analýzy doporučuje vedení kraje podporu stávajícímu managementu a navrhuje některá opatření, která povedou ke zlepšení firemní kultury. K seznámení s těmito závěry svolal hejtman Bohumil Šimek „kulatý stůl“ se zástupci jednotlivých odborových organizací, zaměstnanců, vedení ZZS JMK i celostátních zdravotnických odborů.

Od září 2017 do ledna 2018 probíhala v ZZS JMK intenzívní komunikace s vrcholovým managementem, vedoucími lékaři územních oblastí, předsedy „stávkových“ i umírněných odborů a řadovými zaměstnanci. „Průběžně jsme prostudovali řadu řídících dokumentů organizace, byli jsme přítomni na poradách, kolektivních vyjednáváních, výběrových řízeních a obraceli se na nás e-mailem i osobně s žádostmi o konzultaci jak představitelé odborů, tak střední management – vrchní a staniční sestry, vedoucí lékaři, a to zejména s praktickými záležitostmi v oblasti řízení lidí. Z této poměrně hloubkové a intenzívní analýzy systému komunikace, bohatého rozsahu informací z osobních rozhovorů, písemných dokladů až z roku 2012 vyplývá, že Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje plní poslání, pro které je zřízena, velmi dobře. Tato organizace má kompetentní management, který jedná v souladu se svěřenými pravomocemi a odpovědnostmi. Má všechny hlavní řídící dokumenty pro oblast řízení lidí včetně kolektivní smlouvy, ale chybí některé zásadní směrnice pro řízení jednotlivých personálních procesů. Je personálně poddimenzovaná v oblasti organizačně technické podpory v územních oblastech a chybí zde personální manažer, který by řídil HR procesy, průběžně a intenzívně. Proto navrhujeme posílit top management ZZS JMK o tohoto odborníka, implementovat do HR managementu chybějící procesy, například pravidla pro přidělování osobních příplatků, zavedení systému hodnocení pracovníků, stanovení jasných pravidel pro vyhledávání a výběr zaměstnanců a podobně,“ řekla Blanka Nerudová ze společnosti provádějící audit.

Mezi další doporučení pro vedení ZZS JMK patří vydání Etického kodexu zaměstnance, rozpracování a zahájení systému vzdělávání manažerů – vedoucích lékařů, vrchních a staničních sester – v oblasti řízení lidí. Firma MITA THOR bude působit v této organizaci ještě dalších 6 měsíců a v jejich průběhu ji čeká fáze podpory implementace 12 navrhovaných opatření.

„Důvodem, proč jsme se rozhodli pro toto řešení, byl dlouhodobý spor mezi vedením záchranné služby a částí zaměstnanců. Bohužel na obou stranách už nebyla vůle a snaha se dohodnout smírčí cestou. Byla vybraná firma se zkušenými odborníky a konzultanty, která má silný mandát kraje a úkol nastavit nová personální pravidla organizace. V pondělí vzala rada kraje zprávu společnosti MITA THOR na vědomí a předpokládám, že se jejich odborným doporučením budeme řídit a schválíme v tomto smyslu i konkrétní usnesení. Budu také trvat na tom, aby v systému řízení organizace proběhly změny, které MITA THOR navrhuje, a to bude právě úkolem pro ředitele záchranky a jeho tým,“ řekl hejtman Bohumil Šimek.

MITA THOR INTERNATIONAL, spol. s r.o., která byla vybrána jako realizátor krizového HR a PR managementu v ZZS JMK, je personální poradenskou firmou s 27letou tradicí. Po celou dobu své existence je zaměřena na aktivity související s člověkem v pracovním procesu, ať už je to nastavování systémů řízení a rozvoje lidských zdrojů, řešení problémových situací v pracovních týmech, posuzování způsobilosti klíčových pracovníků, ale i budování souladných vztahů a nastavování fungujících forem komunikace uvnitř organizací. Zkušenosti MITA THOR jdou napříč spektrem – firma se pohybovala jak v podnikatelských subjektech, tak i v organizacích terciární sféry a v organizacích veřejné správy (příspěvkových organizací ve zdravotnictví a kultuře).
foto JMK