Informace č.j.: JMK 157779/2007

Jihomoravský kraj
Krajský úřad Jihomoravského kraje
Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno
 
 
 
 
            Čj.:                                                SpZn.:                                           Vyřizuje/linka                                 Brno
JMK 157779/2007                        S-JMK 157779/2007 OKP                           Krásná/541651233                         8. 1. 2008
 
 
„Jednání s Rakouskem o napojení Brna a Vídně“– poskytnutí informace
 
 
Vážení,
 
            dne 1. 12. 2007 byla na elektronickou podatelnu Jihomoravského kraje a jeho
orgánů doručena, ve dvojím totožném podání, Vaše žádost o poskytnutí informace
dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 106/1999 Sb.“) s názvem „Žádost o informace podle zákona
106/99 – jednání s Rakouskem o napojení Brna a Vídně
“ (dále jen „Žádost“).
 
            V Žádosti je uvedeno:
Požadujeme
a) sdělit, kde, kdy a o čem se v dané souvislosti jednalo a kdo se předmětných jednání zúčastnil a jaké byly ‚závary‘ z těchto jednání,
b) předat veškerou korespondenci ve věci všech ‚těcho‘ jednání z doby před těmito jednáními včetně kopií pozvánek a rozdělovníku,
c) předat zvukové záznamy z předmětných jednání a kopii všech prezentací, které byly
na jednáních předneseny
,
d) předat písemné záznamy/zápisy s předmětných jednání a kopie prezenčních listin,
e) předat všechny dokumenty předané účastníkům na těchto jednáních a všechny dokumenty získané od účastníků na těchto jednáních (a v souvislosti s tímto jednáním),
f) předat veškerou korespondenci ve věci těchto jednání z doby po těchto jednáních a přímo
na tato jednání navazující
,
g) požadujeme předat veškerou korespondenci ve věci spojení Brna a Vídně, a to se všemi subjekty,
Informace se požadují za období od 1.9.2007,
Korespondencí se rozumí veškerá korespondence odeslaná i přijatá, písemná, elektronická
i emailová, zápisy/záznamy z jednání a dokumenty předané osobně.
 
S ohledem na skutečnost, že poskytnutí Vámi požadovaných informaci bylo spojeno s určitými náklady, byli jste dopisem č.j.: JMK 166080/2007 ze dne 19. 12. 2007 vyzváni k zaplacení úhrady. Úhrada ve výši 37,00 Kč byla na účet Jihomoravského kraje připsána
dne 31. 12. 2007.
 
V souladu s § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. Vám v příloze poskytujeme kopie Vámi požadovaných informací, a to:
 
-         e-mail ze dne 21. 11. 2007 s názvem „Přeshraniční spolupráce v dopravě – místo konání, Grenzüberschreitende Zusammenarbeit im Verkehr – Tagungsort“,
-         Pozvánka na pracovní jednání o přeshraniční spolupráci ve veřejné dopravě“ v českém i německém jazyce.
 
 
Žádné další informace ve smyslu § 3 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. povinný subjekt nemá.
 
 
 
S pozdravem
 
 
 
 
                                                                                                 Mgr. Martin Mikš, v.r.
                                                                                  vedoucí odboru kontrolního a právního
 
 
 
 
 
 
 
 
Příloha: dle textu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IČ                      DIČ                        Telefon                Fax                        E-mail                                                          Internet
70888337         CZ70888337          541651233           5416511289           krasna.pavlina@kr-jihomoravsky.cz           www.kr-jihomoravsky.cz