Informace č.j.: JMK 1877/2007

Jihomoravský kraj
Krajský úřad Jihomoravského kraje
Žerotínovo nám. 3/5, 60182 Brno
 
 
 
 
 


 

Váš dopis zn./ze dne            Čj.:                             SpZn.:                                    Vyřizuje/linka                 Brno
                                          JMK 1877/2008            S-JMK 1877/2008 OKP            Bónová/541651266         09.01.2008
 
 
Žádost o informace podle zákona 106/99 – tvrdé kontaktování/2 - vyřízení
 
Vážení,
 
dne 4.1.2008 byla doručena na elektronickou podatelnu Jihomoravského kraje a jeho orgánů Vaše žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“), s názvem „Žádost o informace podle zákona 106/99 – tvrdé kontaktování/2“ (dále jen „Žádost“) požadující:
„Na 14. zasedání ZJMK zastupitelé schválili UP VÚC Břeclavsko. Tomuto schválení předcházelo projednávání, kde bylo mimo jiné veřejně vysloveno stanovisko náměstka ing. Veclíka – viz. níže. Je nepochybné, že při veřejném projednávání byli diskutující z řad radních povinni informovat pouze na základě spolehlivě zjištěného stavu a tedy vycházet pouze z informací, které jsou doloženy dokumenty. K tvrzení „….není to v zájmu české republiky a JMK, je to v zájmu těchto skupin a tyto skupiny z Vás víte, že nás v minulosti velmi tvrdým způsobem kontaktovaly a snažily se ovlivnit….“ Požadujeme
a)      sdělit, které skupiny JMK ve smyslu výše uvedeného vyjádření kontaktovaly
b)      sdělit, kdy k těmto kontaktům došlo,
c)      sdělit, kdo se kromě ing. Venclíka předmětných jednání za JMK účastnil
d)      sdělit, jak se snažily tyto skupiny JMK ovlivnit
e)      předat kopii veškeré korespondence předmětných skupin ve věci ÚP VÚC Břeclavsko s JMK, a to za období od 1.1.2005
f)       předat veškeré dokumenty související s jednáními s předmětnými skupinami, včetně pozvánek, zápisu/záznamu z jednání, prezenčních listin
Korespondencí pro účely tohoto dotazu se rozumí korespondence přijatá i odeslaná, písemná, faxová i emailová, zápisy/záznamy z jednání a informace o konaných jednáních, kde nebyl pořízen záznam/zápis, dokumenty předané osobně.“
 
            Vaše žádost o informace směřuje k výroku náměstka hejtmana Ing. Milana Venclíka, jako politika, který při svém projevu reprezentoval svá politická stanoviska. Na dokumenty či informace, ze kterých při svém vyjádření vycházel, se informační povinnost podle § 2 odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., nevztahuje, jelikož by se jednalo o vytváření nových informací.
 
 
S pozdravem
 
 
                                                                                                   Mgr. Martin Mikš, v.r.
                                                                                    vedoucí odboru kontrolního a právního