Kraj získal od MŽP registraci dotace na sanaci svahu v Dolních Věstonicích

Jihomoravskému kraji se podařilo získat registraci Ministerstva životního prostředí pro akci „Dolní Věstonice, sanace svahů pro zprovoznění silnice III/42117“. Registrace je už závazným příslibem Ministerstva životního prostředí poskytnout kraji dotaci až 10 milionů korun na sanaci sesunutého svahu v Dolních Věstonicích. Jihomoravský kraj vyčlení z vlastních zdrojů dalších 2,5 milionu korun na kofinancování akce. Zprovoznění silnice III/42117 mezi Pavlovem a Dolními Věstonicemi je poté, co se do jednání s obcí Dolní Věstonice vložil Jihomoravský kraj, nyní opravdu na dohled.

„Krajská komunikace mezi Dolními Věstonicemi a Pavlovem je důležitou spojnicí a jednou z přístupových bran Lednicko-valtického areálu. Její uzavření komplikuje dopravu, která je od září 2014 vedena po jedenáctikilometrové objížďce, má negativní vliv nejen na dopravní obslužnost a cestovní ruch v tomto území, ale zejména působí velké problémy místním lidem. Integrovaná doprava musí používat objízdné trasy, zatěžuje životní prostředí a způsobuje časové prodlevy při osobní dopravě. Proto jsme v uplynulých měsících vyvinuli maximální úsilí k vyřešení této patové situace a našli jsme cestu, jak co nejdříve znovu uvést do provozu silnici propojující Dolní Věstonice s Pavlovem. Rozhodnutí ministerstva tedy velmi vítám,“ konstatoval hejtman Bohumil Šimek.

„Vstup kraje do jednání byl pro rozhýbání situace zásadní. Kraj dokázal zareagovat a rychle vysoutěžit projektanta. Ten zpracoval investiční záměr, který mohl být nakonec ze strany ministerstva akceptován a zaregistrován, což je zásadní krok k získání dotace. Uvítali jsme osobní a především konstruktivní přístup pana radního Hýblera,“ uvedl Lukáš Záruba, ředitel odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí.

Od srpna 2017 Jihomoravský kraj převzal iniciativu a uskutečnil kroky potřebné k co nejrychlejšímu obnovení provozu na této silnici. Na podzim loňského roku krajské zastupitelstvo schválilo dotaci obci Dolní Věstonice ve výši 0,9 milionu korun na úhradu investic spojených s přeložkou zařízení distribuční sítě, dále schválilo dotaci této obci ve výši 12,6 milionu korun na realizaci projektu „Obnova základní funkce území – sanace svahů v Dolních Věstonicích“ a poskytnutí zápůjčky obci Dolní Věstonice ve výši 4,9 milionu korun na zprovoznění krajské komunikace. Zároveň kraj předložil samostatně žádost o poskytnutí dotace v rámci podprogramu „Likvidace škod po živelních pohromách roku 2014“ vyhlášeného Ministerstvem životního prostředí.

Jednání s obcí Dolní Věstonice a se zástupci Ministerstva životního prostředí (MŽP) o možnostech, které by mohly vést k obnovení provozu na silnici III/42117 probíhají už řadu měsíců „V lednu 2018 by podle předběžného harmonogramu měly být vyřešeny majetkoprávní vztahy k již provedeným stavbám a pozemkům. Po zpracování příslušné projektové dokumentace v měsíci dubnu se předpokládá podání žádosti o povolení stavby v Dolních Věstonicích spojené s obnovením provozu na silnici III/42117. Pak nás čeká ještě stavební řízení, veřejná zakázka na zhotovitele a na konci prázdnin zahájení stavebních prací. Pokud budou dodrženy plánované termíny a všechny dotčené subjekty budou mít snahu spolupracovat, tak věřím, že do konce letošního roku se podaří tuto krajskou silnici opět zprovoznit,“ uvedl radní Petr Hýbler.

Vláda České republiky schválila na konci roku 2014 „Strategii obnovy části území Jihomoravského kraje postižených sesuvy půdy v roce 2014“. Strategie vymezila pro obec Dolní Věstonice prostředky na sanaci sesuvů svahů spojených se zprovozněním krajské komunikace ve výši 41,5 milionu korun s maximálním termínem realizace do 31. prosince 2017. MŽP pro tyto účely vytvořilo program „Likvidace škod po živelních pohromách 2014“. Obec Dolní Věstonice do března 2017 požádala o dotaci několikrát prostřednictvím žádosti o finanční podporu, ta byla nicméně vždy kvůli nedostatkům a s výhradami MŽP zejména k nehospodárnému využívání prostředků vrácena ministerstvem k dopracování. Poslední žádost, kterou obec předložila ve druhé polovině loňského roku, ministerstvo zaregistrovalo. Žádost obce obsahuje požadavky na dotaci části prací na sesutém svahu ve Věstonicích. Další část sanace převzal kraj. Na základě jednání mezi Jihomoravským krajem a MŽP byla možnost čerpání finančních prostředků z příslušného programu prodloužena do konce roku 2018 a byl rozšířen okruh žadatelů o kraj.