Rada potvrdila 95 ředitelů krajských škol ve funkci

Celkem 95 ředitelů školských zařízení zřizovaných krajem, kteří budou pokračovat dalších šest let ve funkci a 24 nových konkurzních řízení – takové je rozhodnutí Rady Jihomoravského kraje z dnešního jednání 22. ledna 2018 na základě předložených podkladů.

„Jmenování ředitelů škol a školských zařízení upravuje školský zákon a podle jeho ustanovení je v pravidelných šestiletých cyklech zřizovatel oprávněn, ne však povinen, vyhlásit na pracovní místo ředitele školy konkurzní řízení. Kraj je zřizovatelem 185 škol a školských zařízení, proto jsme vzhledem k administrativní i časové náročnosti nepřistoupili k plošným konkurzním řízením. Radě jsme předkládali návrhy na potvrzení ředitelů ve funkcích, v některých případech doporučili vypsání nových konkurzů, ve kterých budou mít i stávající ředitelé možnost obhájit svoji pozici. Šestileté období výkonu činnosti končí u ředitelů většiny krajských škol k 31. červenci 2018, u ostatních škol toto období končí postupně v průběhu dvou následujících let,“ uvedla radní pro školství a sport Jana Pejchalová.

Konkurzní řízení může být vyhlášeno v tříměsíčním období od začátku šestého měsíce do konce čtvrtého měsíce před uplynutím daného šestiletého období; tedy nejpozději do konce dubna 2018. Na druhé straně nemusí zřizovatel v souvislosti s koncem šestiletého období konat vůbec, ředitel pak vykonává svoji činnost dál a dnem následujícím po konci dosavadního šestiletého období mu počíná běžet další šestileté období.

V souvislosti s končícím šestiletým obdobím se v závěru roku 2017 uskutečnilo hodnocení práce ředitelů, při kterém byly využity následující podklady: podněty školských rad, výroční zpráva příspěvkové organizace za jednotlivé školní roky, pravidelně prováděné autoevaluace práce ředitele, inspekční zprávy a protokoly České školní inspekce, výsledky kontrol realizovaných krajským úřadem, výsledky šetření stížností, hodnocení práce ředitele a vize do budoucna zpracovaná pro účely hodnocení.

Při hodnocení bylo také přihlédnuto i k dalším významným aktivitám příspěvkové organizace v hodnoceném období: k významným investičním akcím, k realizovaným projektům a k práci s talentovanými žáky.