Seznam oprávněných investorů na území Jihomoravského kraje

Seznam oprávněných investorů spravují a zveřejňují krajské úřady od 1. 1. 2018 dle § 23a zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen "stavební zákon"), v platném znění.
 

Příslušná legislativa:

§ 23a odst. 1 stavebního zákona
Vlastník, správce nebo provozovatel veřejné dopravní nebo veřejné technické infrastruktury (dále jen "oprávněný investor") je oprávněn požadovat, aby byl o úkonech správního orgánu při projednávání návrhů zásad územního rozvoje, územního plánu nebo regulačního plánu vyrozuměn jednotlivě; za tím účelem podává žádost místně příslušnému krajskému úřadu. V žádosti uvede své identifikační údaje včetně údajů umožňujících zasílání do datové schránky, seznam obcí, kterých se žádost o doručování týká, a doklad prokazující skutečnost, že je oprávněným investorem s územní působností na území uvedených obcí. Je-li žádost úplná, krajský úřad zaznamená oprávněného investora do seznamu oprávněných investorů, který zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup. Oprávněný investor zaznamenaný v seznamu oprávněných investorů je o úkonech správního orgánu podle věty první informován tímto správním orgánem.

§ 23a odst. 2 stavebního zákona
Záznam v seznamu oprávněných investorů je účinný 5 let ode dne jeho zveřejnění. Žádost podle odst. 1 lze podávat opakovaně. Změní-li se údaje poskytované podle odst. 1, je oprávněný investor povinen o této změně neprodleně vyrozumět místně příslušný krajský úřad, který seznam oprávněných investorů upraví.

 

 

Seznam oprávněných investorů na území Jihomoravského kraje: 

č. Název organizace / žádost Adresa Platnost do
1 ČEPRO, a.s. Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7 4.1.2023
2 MERO ČR, a.s. Veltruská 748, 278 01 Kralupy nad Vltavou 11.1.2023
3 MND, a.s. Úprkova 807/6, 695 01 Hodonín  22.1.2023
4 GasNet, s.r.o. Klíšská 940/96, 401 17 Ústí nad Labem  6.2.2023
5 Povodí Moravy, s.p. Dřevařská 11, 602 00 Brno  15.3.2023
6 NET4GAS, s.r.o.  Na Hřebenech II 1718/8, 140 21 Praha  14.4.2023
7 VAS,a.s. Soběšická 820/156, 638 00 Brno  16.5.2023
ČEPS, a.s. Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha 10  7.6.2023
9 České dráhy, a.s. Nábřeží L. Svobody 1222, 110 15 Praha   28.2.2023
10

E.ON Distribuce, a.s.

EG.D, a.s. - změna obchodního názvu (od 1.1.2021) 

Lidická 36, 659 44 Brno 31.8.2023
11 VAS,a.s. / doplněk Soběšická 820/56, 638 00 Brno 22.1.2024
12 Teplárny Brno, a.s. Okružní 25, 638 00 Brno 7.3.2024
13  VAK Hodonín, a.s. Purkyňova 2933/2, 695 11 Hodonín  19.3.2024
14 Svazek VAK Tišnovsko nám. Míru 111, 666 01 Tišnov 6.8.2024
15 Vírský oblastní vodovod, sdružení měst, obcí a svazků obcí Hlinky 35, 603 00 Brno 14.8.2024
16 T-Mobile Czech Republic a.s. Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha 4 14.8.2024
17 VAK Břeclav, a.s. Čechova 1300/23, 690 02 Břeclav 8.10.2024
18 ČEPS, a.s. /doplněk Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha 10 16.10.2024
19

innogy Gas Storage, s.r.o.

změna obchodního názvu (od 1.7.2020)

Limuzská 3135/12, 108 00 Praha 10 5.11.2024
20 VAS,a.s. / doplněk 2 Soběšická 820/56, 638 00 Brno 21.1.2025
21 SPP Storage, s.r.o. 696 17 Dolní Bojanovice 891 4.6.2025
22 LAMA GAS & OIL s.r.o. Čajkovského 4320/44b, 695 01 Hodonín 2.9.2025
23 VAS,a.s. / doplněk 3 Soběšická 820/56, 638 00 Brno 24.2.2026