foto 1 foto 2

Informace o připravenosti Krajského úřadu Jihomoravského kraje na volbu prezidenta republiky

Úkoly krajského úřadu podle zákona o volbě prezidenta republiky (zákon č. 275/2012 Sb.): organizačně technicky zajišťuje přípravu, průběh a provedení volby prezidenta v kraji, řeší stížnosti na organizačně technické zabezpečení voleb na úrovni obce, může kontrolovat průběh hlasování a sčítání ve volebních místnostech, projednává přestupky a jiné správní delikty při volební kampani, podílí se na zajištění školení okrskových volebních komisí, sestavuje přehled o telefonním spojení do každé volební místnosti v územním obvodu kraje.

Školení okrskových volebních komisí: školení provádí ve spolupráci s ČSÚ pověřené obecní úřady (tato povinnost jim vyplývá přímo ze zákona), na území města Brna školení provádí Magistrát města Brna ve spolupráci s ČSÚ. Aby byla zajištěna jednotnost a odborná úroveň školení, vypracoval KrÚ JMK pro všechny pověřené obecní úřady písemný metodický materiál s podrobným obsahem školení.

Konání voleb: I. kolo pátek 12. 1. 2018 14:00–22:00 hod. a sobota 13. 1. 2018 8:00–14:00 hod. (volební místnosti jsou většinou na obecních úřadech, ve městech ve školách), případné II. kolo volby prezidenta: 26. a 27. 1. 2018 ve stejných časech.

Právo volit má: státní občan ČR, který alespoň druhý den volby prezidenta dosáhl věku nejméně 18 let a ve II. kole státní občan ČR, který alespoň druhý den konání II. kola volby prezidenta dosáhl věku nejméně 18 let.

Překážky výkonu volebního práva: omezení svéprávnosti k výkonu volebního práva, zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidu.

Voličský průkaz: žádost na obecní úřad podle trvalého pobytu nebo na zastupitelský úřad, u kterého je volič zapsán ve zvláštním seznamu voličů (většinou se jedná o občany ČR trvale žijící v zahraničí). Na voličský průkaz je možné volit v kterémkoli volebním okrsku na území ČR a v jakémkoli zvláštním volebním okrsku při zastupitelských úřadech v zahraničí. Při ztrátě nebo odcizení voličského průkazu nelze vydat duplikát. Lhůta pro podání žádosti o voličský průkaz v písemné podobě s ověřeným popisem voliče nebo zaslaná prostřednictvím datové schránky voliče skončí 5. 1. 2018. Osobně lze podat žádost do středy 10. 1. 2018.

Možnost volit ve věznicích, nemocnicích, zařízeních sociálních služeb: buď si volič vyřídí voličský průkaz, nebo požádá prostřednictvím osoby stojící v čele příslušného zařízení o zápis do zvláštního seznamu voličů u obecního úřadu, v jehož správním obvodu se příslušné zařízení nachází – lhůta pro nahlášení údajů pro zápis do zvláštního seznamu voličů skončí 8. 1. 2018.

Co musí volič u voleb prokázat: totožnost a státní občanství ČR platným občanským průkazem nebo platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem ČR nebo cestovním průkazem.

Hlavní přebírací místo je na ČSÚ Brno Jezuitská 2 – budova je napojena do mřížové sítě nízkého napětí, což znamená vyšší spolehlivost zásobování elektrickou energií – je tedy zabezpečena proti případnému výpadku elektrické energie, v době sčítání hlasů bude mít u budovy zvýšenou pohotovost městská policie.

V době volby prezidenta bude v budově krajského úřadu zabezpečena služba dvou zaměstnanců (tato služba bude zabezpečena až do ukončení sčítání hlasů v celém kraji). Každý den prvního kola volby budou 4 výjezdní skupiny provádět ve všech okresech kraje kontrolu průběhu hlasování ve volebních místnostech, během druhého kola volby budou po oba dny provádět kontrolu 3 výjezdní skupiny

V době voleb a sčítání hlasů pro případ havárie bude zabezpečena i pohotovost informatika a údržbáře krajského úřadu po telefonu. Pro případ havárie v kraji jsou zabezpečeny kontakty na policii i JME.

Služba na úseku občanských průkazů je zabezpečena ve všech obecních úřadech typu III a na Magistrátu města Brna (pro zajištění výkonu volebního práva je možné požádat o vystavení občanského průkazu s dobou platnosti 1 měsíc).

Kontaktní spojení na KrÚ JMK budou mít k dispozici všechny okrskové volební komise včetně MV a ČSÚ.

Počet voličů v kraji – 987 126

Počet volebních okrsků v JMK – 1403

Počet přebíracích míst ČSÚ – 45 (jsou na všech pověřených obecních úřadech, městských částech města Brna s více než 10 volebními okrsky – pro 18 městských částí města Brna s 10 a méně volebními okrsky bude přebírací místo na Magistrátu města Brna).

Počet obcí v JMK – 672

Další informacehttps://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?PubID=346518&TypeID=7