Vzory dokumentů k výkonu agendy veřejného opatrovnictví


VZORY DOKUMENTŮ K VÝKONU AGENDY VEŘEJNÉHO OPATROVNICTVÍ
Kontaktní osoby:
Mgr. Petra Kratochvílová, tel. 541 652 278, e-mail: kratochvilova.p@jmk.cz
Mgr. Jana Hajžmanová, tel. 541 652 208, e-mail: hajzmanova.jana@jmk.cz

 


Legislativní rámec veřejného opatrovnictví


• Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 10/2010 Sb.m.s., Úmluva o právech osob se zdravotním postižením
• Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
• Zákon č. 292/2012 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů,
• Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů ,
• Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,
• Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů
• Zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů
• Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů


 

1. VZOR – pověření starosty k výkonu funkce veřejného opatrovníka (doc, 14 kB)
2. VZOR – osobní list opatrovance (doc, 15 kB)
3. VZOR – spisový přehled (doc, 17 kB)
4. VZOR – přehled příjmů a výdajů (doc, 17 kB)
5. VZOR – záznam o průběhu výkonu veřejného opatrovnictví (doc, 17 kB)
6. VZOR – zpráva veřejného opatrovníka (doc, 25 kB)