foto 1 foto 2

Plán kontrolní činnosti na 1.pol. roku 2018

PLÁN KONTROLNÍ ČINNOSTI

na I. pololetí 2018

A. Odbor územního plánování a stavebního řádu

B. Předmět a rozsah kontrolovaných agend:


- výkon státní správy na úseku územního plánování
• organizační zabezpečení činnosti orgánu územního plánování
• agenda územního plánování
• územně analytické podklady
• prověření vybraných ÚPD a územních studií
• vydávání vyjádření jako dotčený orgán
• vyřizování žádostí o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb.
 

- výkon státní správy na úseku územního rozhodování a stavebního řádu
- výkon státní správy na úseku vyvlastňovacího řízení dle zák. č. 184/2006 Sb.
- vyřizování žádostí o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb.
- výkon přenesené působnosti v oblasti zápisu údajů do Registru územní identifikace, adres a nemovitostí (RÚIAN) podle zákona č. 111/2009 Sb.
 
 

C. Právní normy a předpisy, na základě kterých jsou agendy prováděny:

Kontrolována bude činnost úřadů územního plánování a stavebních úřadů na úseku územního plánování a stavebního řádu za rok 2017 dle následujících předpisů:
 

• zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, včetně jeho prováděcích vyhlášek;
• zákon č. 184/2006 Sb., zákon o vyvlastnění, ve znění pozdějších předpisů;
• zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů;
• zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů;
• zákon č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů;
• zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů;
• zákon č. 85/1990 Sb., o právu petičním;
• zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole, v platném znění;
• zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů;
• zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů, včetně jeho prováděcí vyhlášky.
 

 

D. Osoby odpovědné za kontrolní činnost odboru:

 

• Eva Hamrlová Ing.arch., vedoucí odboru ÚP a SŘ


• Jana Janíková Ing.arch., vedoucí oddělení územního plánování
 

• Věroslava Prskavcová Ing., vedoucí oddělení stavebního řádu


   

E. Plánované kontroly – tabulka č. 1 a tabulka č. 2

Tabulka č. 1

 

Odbor

Kontroly obcí JMK Kontroly příspěvkových organizací Kontroly ostatních subjektů
 
Druh kontroly Počet plánovaných kontrol Počet plánovaných kontrol Počet plánovaných kontrol
 
Prvotní kontrola (K) / kontrola nápravných opatření (NO) K NO K NO K NO
Veřejnosprávní kontroly            

- předběžné na místě

           

- průběžné na místě

           

- následné

           
 
Instanční kontroly (tj. kontrola výkonu přenesené působnosti) 
 
32          
           
Kontroly dle zvláštních předpisů              
Počet kontrol 32          
Celkový počet plánovaných kontrol za odbor      32

  

 

Tabulka č. 2

Termín kontroly Kontrolovaný subjekt
 
Druh kontroly Předmět kontroly Kontrola obcí (O) /příspěvkových organizací (PO) /ostatní subjekty (OS) Prvotní kontrola (K)/kontrola nápravných opatření (NO)
 
Leden Městský úřad Moravský Krumlov  2 ÚR a SŘ, vyvlastnění O K
Leden

Městský úřad Moravský Krumlov

2 RÚIAN O K
Leden

Úřad městyse
Prosiměřice

2 ÚR a SŘ O K
Leden

Úřad městyse
Prosiměřice 

2 RÚIAN O K
Leden

Městský úřad Moravský Krumlov

2 Agenda ÚP O K
Únor

Obecní úřad
Šumná 

2 ÚR a SŘ O K
Únor

Obecní úřad
Šumná

2 RÚIAN O K
Únor

Magistrát města Brna

2 RÚIAN O K
Únor

Úřad městyse
Pozořice

2 ÚR a SŘ O K
Únor

Městský úřad
Pohořelice

2 ÚR a SŘ O K
Únor

Městský úřad
Hustopeče

2 Agenda ÚP O K
Březen Úřad městyse Višňové 2 ÚR a SŘ   O K
Březen Úřad městyse Višňové RÚIAN    O
Březen

Úřad městyse Vranov nad Dyjí

2 ÚR a SŘ   O K
Březen

Úřad městyse Vranov nad Dyjí

2 RÚIAN   O K
Březen

Městský úřad
Mikulov

2 ÚR a SŘ  O K
Duben

Městský úřad
Znojmo 

ÚR a SŘ, vyvlastnění   K
Duben

 Městský úřad
Znojmo

RÚIAN  
Duben

Městský úřad
Bučovice 

ÚR a SŘ, vyvlastnění   K
Duben

Městský úřad
Bučovice  

RÚIAN    K
Duben

Městský úřad
Kyjov  

Agenda ÚP   K
Květen

Městský úřad
Ivanovice na Hané  

ÚR a SŘ    K
Květen

Městský úřad
Ivanovice na Hané  

 2 RÚIAN    K
Květen

Městský úřad
Rousínov

ÚR a SŘ   K
Květen

Městský úřad
Rousínov 

RÚIAN    K
Květen

Městský úřad Židlochovice

 2  Agenda ÚP
Květen

Městský úřad Veselí nad Moravou

 2  Agenda ÚP  K
Červen

Městský úřad Slavkov u Brna 

 2 ÚR a SŘ, vyvlastnění    K
Červen

Městský úřad Slavkov u Brna  

 2 RÚIAN    K
Červen

Městský úřad Vyškov

2 ÚR a SŘ, vyvlastnění  O K
Červen

Městský úřad Vyškov

2 RÚIAN  O K
 Červen

Obecní úřad
Telnice 

 Agenda ÚP  O  K

 

Jednotlivé druhy kontrol a jejich zkratky
Veřejnoprávní: předběžné na místě =1a, průběžné na místě = 1b, následné = 1c,
Instanční kontroly = 2,
Kontroly dle zvláštních předpisů = 3

 

 

 

V Brně dne: 19. 12. 2017

Zpracoval: Ing. Prskavcová
Ing.arch. Janíková

Schválil: Ing.arch. Hamrlová