foto 1 foto 2

Zahájení výstavby lávky přes řeku Moravu dostává jasné obrysy

Rada Jihomoravského kraj na svém jednání 7. prosince 2017 schválila zahájení zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku „Zhotovitel stavby – Lávka přes řeku Moravu včetně přístupové komunikace v archeologickém parku Mikulčice - Kopčany“. Rada zároveň schválila text oznámení o zahájení tohoto zadávacího řízení a jeho odeslání do Věstníku veřejných zakázek a Úředního věstníku Evropské unie.

Předmětem veřejné zakázky je výstavba obloukového mostu a zpevněné cyklostezky, vypracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby a související služby. Nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti. Ta bude hodnocena podle dvou dílčích kritérií – nabídková cena má stanovenou váhu 85 procent, délka záruky za jakost nad minimální rámec 15 procent. „Jedná se o dlouhodobou snahu Jihomoravského kraje a Trnavského samosprávného kraje o vytvoření přeshraničního Archeoparku Mikulčice-Kopčany. „Po mnoha letech, kdy je tento projekt v plánech kraje, jsme udělali významný krok směrem k zahájení výstavby lávky přes řeku Moravu. Cílem je nejen propojení památek Velkomoravské říše, ale také unikátní přírody a krajinného rázu včetně spojení dvou národních sítí cyklostezek. Pro Jihomoravský kraj je to významná stavba, ale sladit projekt, na kterém participují dva státy, není jednoduché. Jsem rád, že se nám podařilo posunout realizaci projektu směrem dopředu,“ uvedl hejtman Šimek.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je přibližně 2 miliony eur bez DPH (přibližně 55 milionů korun při přepočtovém kurzu 27 korun za euro).


Podrobnosti o projektu:
Název projektu: Lávka přes řeku Moravu včetně přístupové komunikace v archeologickém parku Mikulčice-Kopčany
Žadatel: Jihomoravský kraj
Partner: Trnavský samosprávny kraj
Popis projektu: Vybudování lávky přes řeku Moravu spojující české a slovenské území osídlené v minulosti Slovany, vybudování cyklotrasy, která propojí bývalé Slovanské hradiště – část Předhradí se stávající lesní cestou vedoucí k lávce a vybudování komunikace mezi kaplí svaté Markéty Antiochijské a lávkou na slovenském území.
 

Hlavní aktivitou projektu je stavba lávky pro pěší a cyklisty v délce 143 m přes hraniční řeku Moravu. Součástí předkládaného projektu je i vybudování komunikací, které budou sloužit jako cyklostezky a přístupové cesty k hlavním památkám celé oblasti. Na české straně, přímo za Pavilonem I mikulčického hradiště, dojde k vybudování 260 m cyklostezky napojující Slovanské hradiště v Mikulčicích na již existující síť lesních stezek vedoucích k lávce.
Na Slovenské straně vznikne zcela nová infrastruktura nezbytná k propojení oblasti řeky (od lávky) a obce Kopčany (okolo kostela sv. Margity Antiochijské). Na již zrekonstruovanou hráz koryta řeky Moravy naváže vybudování 1 013 m tematické cyklostezky vedoucí od hráze na jihovýchod podél keřového remízku a mostku přes kanál Tvrdonice – Holíč. Na dvou místech této cesty budou zbudovány dvě vyhlídky ve formě přízemní lávky. Sloužit budou jako oddychová a informační zóna. Na tuto část naváže vybudování tematického chodníku v původní stopě Velkomoravské cesty v délce 1 053 m okolo kostela sv. Margity Antiochijské. Posledním stavebním úsekem je rekonstrukce barokní cesty, která vede od konce pěší Velkomoravské cesty k zachovanému objektu původní kačenárny. Součástí projektu je také realizace podrobného archeologického průzkumu v oblasti kostela sv. Margity Antiochijské, který zde nebyl doposud proveden. Realizací projektu vznikne nová trasa spojující Mikulčice, slovanské hradiště, novou lávku přes řeku Moravu a pokračováním na slovenské straně ve stopě velkomoravské obchodní cesty až ke kostelíku sv. Margity Antiochijské a dále po "barokové" cestě směrem do Kopčan s novými úseky cyklostezky a pěšího chodníku o délce 3,15 km. Turistické značení bude provedeno v obou směrech s celkovou délkou 8,45 km.
 

foto JMKfoto JMK