TK 21. 12. 2007

Tisková konference 21. prosince 2007 

 

  

 

Na tiskové konferenci hejtman Stanislav Juránek připomněl nejvýznamnější události v kraji za uplynulý rok a vrátil se k požáru v 19. října 2007 v Břeclavi. Náměstek hejtmana Václav Horák informoval o aktualitách v projektu Čisté povodí Svratky. Člen Rady JMK Jan Letocha seznámil novináře s vyhlášením Programu rozvoje venkova v roce 2008 a se soutěží Zlaté plody. Ředitel Krajského úřadu Jiří Crha hovořil o aktualitách z činnosti krajského úřadu.

 

Významné události JMK v roce 2007:

 

 

Podpis smluv v rámci Systému podpory nadaných studentů – leden

 

Porady vedení JMK a Krajského úřadu JMK se starosty obcí

 

Spuštění další etapy Integrovaného dopravního systému (Boskovicko) – březen

 

Podpis Dohody o spolupráci mezi JMK a Zadarskou župou – duben

 

Setkání evropských prezidentů v Brně - květen

 

Rozšíření projektu Rodinné pasy do Olomouckého kraje - květen

 

Mezinárodní hudební festival České sny  – červen až prosinec

 

Podpis pracovního programu spolupráce se spolkovou zemí Dolní Rakousko - červen

 

Vítězství výpravy JMK na III. Hrách olympiády dětí a mládeže v Ústí n/Labem – červen

 

Den otevřených dveří na Krajském úřadě JMK - červen

 

Zahájení linky Brno – Moskva - červenec

 

Odbavovací terminál letiště v Brně vyhlášen Stavbou roku 2007 - říjen

 

Předání Cen Jihomoravského kraje – září

 

Podpis Dohody o spolupráci mezi JMK a departementem Gers –  říjen

 

Návštěva lichtenštejnského korunního prince Aloise s rodinou - říjen

 

Otevření Zastoupení JMK v Bruselu - říjen

 

Zahájení linky Brno – Barcelona – říjen

 

Vápnění Brněnské přehrady v rámci projektu Čisté povodí Svratky - listopad

 

Návštěva prezidenta ČR v Jihomoravském kraji – listopad

 

Podpis Regionálního operačního programu Jihovýchod - prosinec

 

Slavnostní otevření Technologického inkubátoru II – prosinec

 

Vstup ČR do Schengenského prostoru - prosinec

 

 

 

 

Informace k požáru v Břeclavi

 

Na základě stížností občanů jsem byl informován o požáru rodinného domu v Břeclavi – Poštorné, ulice Rovnice č. 3, dne 19. října 2007. Z těchto stížností vyplývá skutečnost, že přes včasné nahlášení události na linku telefonního centra tísňového volání nedošlo k včasnému vyhlášení požárního poplachu pro jednotky požární ochrany.

Zmíněné stížnosti jsem nechal prošetřit u Hasičského záchranného sboru (HZS) Jihomoravského kraje.  Ukázalo se, že po oznámení o požáru kolemjdoucím na linku centra tísňového volání 112 trvalo 6 minut, než se datová věta s tímto oznámením objevila na pracovišti operačních důstojníků v Břeclavi. Následně trvalo 4 minuty, než operační důstojník v Břeclavi vyslal příslušné jednotky požární ochrany na místo požáru. Celkem tedy od nahlášení požáru na centrum tísňového volání po vyslání první jednotky požární ochrany trvalo 10 minut.

Zpětně už v tuto chvíli nelze zjistit, zda šlo o technickou závadu či selhání lidského faktoru. Mohlo jít o závadu v komunikaci mezi starou technologií, používanou na územním odboru HZS v Břeclavi a novou technologií, zaváděnou na krajském operačním středisku HZS  JMK. Okres Břeclav je zároveň posledním okresem  v kraji, kde je dosud stará technologie využívána. Od 15. ledna 2008 i tento okres (tak jako všechny ostatní okresy na území ČR)  bude využívat novou technologii a mělo by tak dojít k výraznému zvýšení spolehlivosti výjezdového systému.

Činnost všech jednotek, které k požáru vyjely, byla plně v souladu s jejich posláním a za jejich činnost u požáru jednotkám požární stanice HZS Břeclav, dobrovolné jednotce požární ochrany Stará Břeclav a dobrovolné jednotce požární ochrany Poštorná patří poděkování.

Vzhledem k tomu, že Jihomoravský kraj poskytuje značné finanční prostředky pro zajištění bezpečnosti občanů a pro ochranu jejich života, zdraví a majetku, budu činnost HZS JMK sledovat i nadále.

Ing. Stanislav Juránek

hejtman Jihomoravského kraje

 

 

 

 

 

 

Čisté povodí Svratky

 

Studijní práce projektu „Čisté povodí Svratky“ byly tento měsíc završeny prezentací výstupů „Studie proveditelnosti k realizaci opatření na Brněnské údolní nádrži“.

Studie podrobně řeší opatření při různých hladinách v nádrži ve vazbě na maximální účinný efekt opatření a to pro maximální hladinu (stávající stav hladiny v letním období) a pro hladinu částečně sníženou. Dopady opatření jsou vyhodnocovány nejen pro obě varianty, ale i pro hypoteticky vypuštěnou nádrž. Zde však budou výsledky biologického hodnocení pro tyto varianty známy až v polovině roku 2008.

Mezi přírodě blízká a šetrná opatření náleží aerace vodního sloupce – provzdušňování pomocí aerační věží, ošetření sedimentů kulturami mikroorganizmů, ošetření sedimentů vápenným hydrátem a  ošetření vodního sloupce. Pro všechna opatření jsou zhodnoceny možné negativní efekty a to včetně aplikace řady přípravků např. k ošetření vodního sloupce.

 

K ověření efektu aplikace vápenného hydrátu se v listopadu uskutečnilo letecké ošetření obnažených břehů a dna Brněnské údolní nádrže a to v rámci mimořádné manipulace na vodním díle (snížené hladiny). Tato hladina je snižována každoročně v rámci zvětšení retenčního objemu nádrže ke zvýšení protipovodňové ochrany města Brna.

Samotná aplikace byla provedena ve dnech od 19. do 23. 11. 2007. Celkové množství aplikované látky bylo 200 kg  x 120  ha = 24.000 kg. 

Aplikace vápenného hydrátu na obnažené sedimenty a dno nádrže má z hlediska možného ovlivnění kvality vody v nádrži pouze dezinfekční účinek a s ohledem na množství aplikované látky pouze žádoucí efekt na úpravu pH. Po aplikaci byl dne 28. 11. 2007 proveden monitoring kvality vody v nádrži a na jejím odtoku, který prokázal neovlivnění kvality vody.

Před napuštěním nádrže v měsíci únoru a březnu 2008 bude proveden další podrobný monitoring a následně proběhne jarní – meliorační ošetření sedimentů vápenným hydrátem. Pro vyhodnocení efektu opatření bude proveden podrobný monitoring kvality vody a sedimentů před vegetační sezónou a po jejím ukončení.

 

 

Program rozvoje venkova Jihomoravského kraje 2008

 

Rada Jihomoravského kraje na svém jednání 20. prosince 2007 schválila Program rozvoje venkova (PRV) Jihomoravského kraje, který nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2008.

Program má 8 dotačních titulů, podpora je určena především obcím do 1 000 obyvatel a svazkům obcí z Jihomoravského kraje, u titulu na podporu úhrady úroků z úvěru jsou to obce do 3 000 obyvatel a dotace je dle velikosti obce 50, 70 nebo až 90 %, maximální výše dotace závisí opět na dotačním titulu a může dosáhnout 100, 200 nebo až 300 tis. Kč.

 

Dotační titul 1 - Obnova a údržba venkovské zástavby a občanské vybavenosti

 

Dotační  titul 2 - Urbanistické a architektonické studie a projektové dokumentace pro zachování typické místní venkovské zástavby, projektové dokumentace infrastruktury a příprava projektů na čerpání financí z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EAFRD)

 

Dotační  titul 3 - Komplexní úprava veřejných prostranství, obnova a zřizování veřejné zeleně

 

Dotační titul 4 – Oprava a výstavba místních komunikací, výstavba cyklistických a pěších stezek, rekonstrukce, oprava a výstavba veřejného osvětlení

 

Dotační titul 5 - Povzbuzení občanských aktivit a rozvoje komunitního života v obcích

 

Dotační titul 6 - Projekty obcí na vzdělávání a poradenství v oblasti rozvoje venkova

 

Dotační titul 7 - Integrované projekty venkovských mikroregionů

 

Dotační titul 8 – Dotace na úroky z úvěrů na investiční akce k rozvoji obcí

 

§         Dotaci lze poskytnout na základě žádosti podané v elektronické aplikaci zveřejněné na stránkách www.kr-jihomoravsky.cz pod odkazem Granty a dotaceDotace 2008Program rozvoje venkova (aktivace od 1. 1. 2008), vyplněný formulář nutno po vytištění z aplikace podepsat a následně zaslat ve stanoveném termínu od 1. 1. do 15. 2. 2008 administrátoru PRV (odbor regionálního rozvoje KrÚ JMK). Není-li v PRV stanoveno jinak, přílohou žádosti musí být doklady nutné pro posouzení souladu akce s PRV a pro provedení předběžné kontroly, zejména:

  • výpis z listu vlastnictví – originál nebo ověřená kopie ne starší 6 měsíců,
  • kopie smlouvy o vedení běžného účtu s bankovním ústavem,
  • projektová fiše – pouze u dotačních titulů 6 a 7.

§         Obec může podat v kalendářním roce dvě žádosti, pokud je jedna ze žádostí podaná v rámci dotačního titulu 2 na přípravu akce financované z prostředků EAFRD. V ostatních případech může obec podat pouze jednu žádost.

§         Svazek obcí může podat v kalendářním roce pouze dvě žádosti, a to jednu žádost v rámci dotačního titulu 6 a jednu žádost v rámci dotačního titulu 7.

 

V rozpočtu Jihomoravského kraje na rok 2008 je pro Program rozvoje venkova Jihomoravského kraje schváleno 65 mil. Kč.

 

 

 

 

Zlaté plody jižní Moravy 2008

 

Jihomoravský kraj se v roce 2008 ujal role marketingově podpořit prodej potravinářských výrobků producentů z Jihomoravského kraje.

V rámci toho zadal veřejnou zakázku na pořádání této soutěže, ve které zvítězila marketingová a reklamní společnost SNIP & CO.

Tato společnost provede kompletní realizaci díla od oslovení potravinářských výrobců přes její propagaci u laické veřejnosti až po odborné posouzení nezávislou porotou.

Vítězové této soutěže budou vyhlášeni zhruba týden před konáním veletrhu Salima a poprvé prezentováni ve dnech 4. – 7. 3. 2008 na tomto veletrhu.

Pro soutěž bylo vytvořeno logo, které má spotřebitele na tuto soutěž upozornit.

 

 

Budova Krajského úřadu JMK

 

Do konce roku 2007 předá Moravský zemský archiv vyklizené prostory ve 3. a 4. nadzemním podlaží v sídle Krajského úřadu Jihomoravského kraje na Žerotínově náměstí v Brně. Po ukončení výběrového řízení na dodavatele stavebních prací  bude provedena rekonstrukce kanceláří v těchto prostorách. Zejména se jedná o vybudování strukturované kabeláže, opravu podlah, atd. Část 3. patra bude pronajata Masarykově univerzitě, která je využije pro potřeby svého archivu. V pronajímaných místnostech jsou umístěny památkově chráněné regály, které v nich zůstanou. Ve zbývající části zrekonstruovaných kanceláří bude umístěna část odboru investic a část odboru regionálního rozvoje. Další prostory, které Moravský zemský archiv dosud využívá, budou vyklizeny v průběhu 1. čtvrtletí 2008. Jedná se zejména o sklepní prostory, ty budou sloužit pro spisovou službu a archivování materiálů krajského úřadu.

 

V průběhu letních měsíců roku 2008 bude dokončeno administrativní a školicí centrum na ulici Cejl v Brně-Zábrdovicích. Vzniká zde přes 40 kanceláří ve čtyřech podlažích pro cca 95 zaměstnanců, dále zasedací a školicí místnosti s příslušným zázemím (šatny, občerstvení) a cca 130 parkovacích míst. Celý objekt je řešen jako bezbariérový. Hlavní vstup bude z ulice Cejl, hlavní vjezd z ulice Bratislavská. Nové kancelářské prostory jsou určeny pro odbor školství, který dosud sídlí v pronajatých prostorách  na Mezírce. Současně se připravuje II. etapa rekonstrukce administrativního a školícího centra. Do těchto zrekonstruovaných místností se předpokládá v roce 2009 přesunutí zbývajících zaměstnanců z pronajatých  prostor (Krajský živnostenský úřad a oddělení vnější kontroly a oddělení přezkumu obcí).

 

V těchto dnech začala oprava historické dlažby na chodbách památkově chráněné budovy v sídle Krajského úřadu Jihomoravského kraje na Žerotínově náměstí v Brně. Práce začaly ve 4. patře a jsou z provozních i finančních důvodů rozděleny do etap v průběhu několika let. Vzhledem ke složitosti se dá předpokládat ukončení opravy dlažby v roce 2010 - 2011, termín je dále závislý na finančních prostředcích. Práce probíhají po skončení pracovní doby a o sobotách a nedělích. Celý projekt včetně technologického postupu byl konzultován s odborníky na památkovou péči a jen příprava trvala cca 1 rok. Na probíhající první etapě se zároveň ověřuje navržená technologie zpevnění podkladních vrstev. Dlaždice jsou postupně vyjímány, nepoškozené projdou speciálním čištěním a budou uloženy zpět. Rozbité či jinak už nepoužitelné dlaždice budou nahrazeny přesnými replikami, které byly zhotoveny na zakázku. Náklady na první etapu jsou 2 361 436 Kč včetně DPH.

Letos na podzim skončila cca rok trvající celková rekonstrukce věžičky umístěné nad hlavním vstupem. Důvodem bylo její poškození, které způsobovalo zatékání do objektu. Celková cena díla je 18 486 230,- Kč včetně DPH. V roce 2005 prošly rekonstrukcí tři rohové věžičky na střeše objektu. Oprava zahrnující i historicky cenné kamenné prvky si vyžádala 5 149 888,- Kč.

Dnešní sídlo Jihomoravského kraje bylo postaveno v letech 1905 až 1907 podle projektu profesora architektury na brněnské německé technice Ferdinanda Hracha. Od svého vzniku sloužil objekt potřebám veřejné správy. Postupně se v něm vystřídal například katastrální úřad, finanční úřad, krajský národní výbor nebo detašovaná pracoviště ministerstev.

 

Zavedení systému řízení dle norem ČSN EN ISO 9001:2001 na vybraných odborech Krajského úřadu Jihomoravského kraje

 

Krajský úřad je moderně řízenou institucí, která si klade za cíl nejen plnění všech legislativních předpisů a uspokojování potřeb zákazníků, ale i neustálé zvyšování kvality a efektivnosti svých činností a poskytovaných služeb. Jako cestu k tomu zvolilo vedení úřadu využití moderních metod řízení.

Vedle implementace modelu CAF to bylo i zavedení systému řízení kvality dle norem ČSN EN ISO 9001:2001 (dále jen QMS) a jeho propojení s modelem CAF. Přestože má koncepce ISO univerzální charakter a je použitelná nejen ve výrobních organizacích, nejsou stále s aplikací této metody ve veřejné správě dostatečné zkušenosti. Zejména z tohoto důvodu a také z předpokládané velké administrativní náročnosti při zavedení QMS na celý úřad  rozhodl ředitel úřadu v polovině r. 2006 o aplikaci QMS pilotně na dva odbory: odbor kancelář ředitele, zajišťující oblast personalistiky, infrastruktury a pracovního prostředí a odbor regionálního rozvoje, který je zaměřen na poskytování žádaných služeb externím zákazníkům (oblast dotací z EU i z rozpočtu kraje, podpora cestovního ruchu, rozvoje zemědělství a venkova, podpora malých a středních podnikatelů atp.)

Pro snadnější aplikaci QMS bylo využito služeb poradenské firmy, která navrhla harmonogram a postup zavádění.  Důraz byl kladen na proškolení všech zúčastněných pracovníků, analýzu současného stavu a určení pracovníků, kteří budou odpovědní za zavedení a fungování QMS, včetně definování jejich odpovědností a pravomocí. Dalším krokem bylo vypracování potřebné dokumentace QMS, neboť normy ISO vyžadují, aby všechny procesy řízení jakosti v organizaci byly popsány v soustavě dokumentů. Cílem bylo především jednoznačně definovat co, kdo, jak, čím a kdy má v QMS vykonávat a současně zjednodušit a zpřehlednit systém zpracování a evidence dokumentace. Tato fáze byla časově a administrativně velmi náročná. Jako základní dokument QMS byla zpracována Příručka jakosti. Účelem příručky jakosti je vytvořit souhrnný popis systému řízení, odpovědností a pravomocí, organizačního uspořádání, souboru dokumentace, požadovaných záznamů a odkazů na navazující dokumentaci. Pro ověření nastaveného QMS bylo od března 2007 vyhlášeno zkušební období s cílem odhalení všech zatím nedořešených problémů. Ověření funkčnosti a splnění všech požadavků bylo zabezpečeno prostřednictvím interních auditů jakosti a předcertifikačním auditem. Poslední etapa zahrnovala odstranění neshod včetně realizace opatření k nápravě, která vyplynula z provedených auditů, a přípravu k závěrečnému certifikačnímu auditu, který proběhl v prosinci 2007. Ten potvrdil, že organizace má zaveden a udržován systém managementu jakosti odpovídající požadavkům ČSN EN ISO 9001:2001.

 

 

Nejvýznamnější přínosy zavedeného QMS

 

-         zkvalitňování služeb poskytovaných zákazníkům na základě zjišťování jejich potřeb a požadavků

-         přehledná a aktuální dokumentace

-          nastavení jednotných komunikačních kanálů, interních i externích

-          zavedení procesního přístupu

-          definování postupů podporujících neustálé zlepšování QMS

 

 

Zavedený systém řízení není statickou záležitostí, nýbrž živou součástí chodu a řízení úřadu, který je v závislosti na měnících se požadavcích neustále upravován a zlepšován.

 

 

Krajský plán vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením

 

Krajský plán vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením v letech 2007 – 2009

Plán schválilo Zastupitelstvo Jihomoravského kraje 19. dubna 2007 a k jeho postupné realizaci byli osloveni zástupci většiny odborů Krajského úřadu Jihomoravského kraje (KrÚ JMK) a Krajské rady zdravotně postižených. Za hlavní cíl bylo stanoveno především odstranění bariér dané handicapem zdravotního postižení a zajištění co možná nejlepší kvality života občanů se zdravotním postižením (ZP).

 

 

Samotný plán se týká především:

-         eliminace bariér v oblasti dopravy, staveb, orientace a komunikace

-         zajištění adekvátních zdravotních a sociálních služeb

-         podpory komunikace a spolupráce organizací zabývající se problematikou ZP v tuzemsku i zahraničí, vč. všech orgánů státní správy

-         pomoc při zajištění vhodných ekonomických podmínek

-         podpora spolupráce s úřady práce, agenturami podpory zaměstnanosti, zaměstnavateli, poskytovateli sociálních služeb

-         vytváření vhodných volno-časových aktivit zejm. v oblasti kultury, sportu a vzdělávání

-         vytváření iniciativ v oblasti legislativy

-         dalšího monitoringu definovaných opatření

 

 

Průběžná realizace cílů a jejich plnění

Krajský plán je rozčleněn nejen dle cílů a garantujících odborů, ale je rovněž rozfázován do časových období, kdy mají být cíle postupně realizovány. Lze konstatovat, že byla naplněna dle plánovaných termínů příslušná opatření k zajištění vytyčených cílů, a to zejména:

Rada Jihomoravského kraje (RJMK)

-         jmenovala pracovní skupinu pro realizaci koncepce vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením, která plní úlohu monitorovacího,  poradního, iniciativního a koordinačního orgánu

Odbor majetkový (OM)

-         zpracoval zprávu k monitoringu bezbariérovosti dodanou jednotlivými odbory KrÚ od všech organizací zřizovaných Jihomoravským krajem

Odbor dopravy (OD)

-         zajistil označení nízkopodlažních vozidel v jízdních řádech pro území JMK

Odbor školství (OŠ)

-         zpracoval informační materiál pro ředitele škol o postupu při zařazování zdravotně handicapovaných dětí do spádových škol

-         zmapoval sítě sportovních zařízení na území JMK (přehled bude dále upřesňován)

Odbor sociálních věcí (OSV)

- zmapoval síť sociálních služeb na území JMK

 

 

Odbor kanceláře ředitele (OKŘ)

-         zajistil seminář na téma „Komunikace se zdravotně postiženými“, který proběhl na krajském úřadě dne 14. 11. 2007 (přednášejícím byl předseda Národní rady zdravotně postižených Václav Krása)

-         zajistil bezbariérovost podatelny KrÚ JMK

Odbor zdravotnictví (OZ)

- inicioval ustavení pracovní skupiny při RJMK jako koordinační, iniciativní, poradní a monitorovací orgán pro realizaci plánu

- zmapoval síť lůžkových zdravotnických zařízení  pro léčebnou rehabilitaci a síť ambulantních zdravotnických zařízení

- průběžně iniciuje pracovní porady zástupců KrÚ i Krajské rady zdravotně postižených

- ve spolupráci s Krajskou radou ZP se podílel na realizaci semináře na téma „Komunikace se zdravotně postiženými“

- v prodlouženém termínu do konce ledna 2008 zajistí formu edukace dobrovolných zájemců o vedení komunikace ve znakové řeči.

 

Na webu Jihomoravského kraje www.kr-jihomoravsky.cz  byla zajištěna informovanost o krajském plánu, a to nejen pro potřeby osob zdravotně postižených, ale pro každého, kdo se o tuto problematiku zajímá nebo kdo přichází do styku s těmito spoluobčany. Za tímto účelem byla na webových stránkách Jihomoravského kraje umístěna ikona „vozíčkáře v modrém poli“, v rámci které jsou v současnosti zveřejněny tyto informace (soubory):

 

a) Krajský plán pro vyrovnávání příležitostí osob se ZP

b) seznam lůžkových zdravotnických zařízení (ZZ) v JMK

c) seznam poskytovatelů sociálních služeb v JMK

d) seznam provozovatelů rehabilitační péče v JMK

e) problémy v komunikaci zdravotnických pracovníků – tzv. desatera, sloužící k pomoci zdravotnických pracovníkům pro bezproblémovou komunikaci s lidmi se ZP

f) vyhláška 336/2001 Sb. „o bezbariérovosti staveb“

Seznam dokumentů bude průběžně doplňován, rozšiřován i aktualizován.

 

 

Výhledy do budoucna

-         do konce r. 2008 bude zpracována analýza bezbariérovosti autobusové a železniční dopravy v Jihomoravském kraji,

-         do konce r. 2008 proběhne zmapování sítě ambulantních ZZ v JMK dle jednotlivých odborností

-         do konce roku 2009 bude zajištěna bezbariérovost obecních (městských) úřadů na území Jihomoravského kraje,

-         do konce roku 2009 bude vypracován plán rozvoje sociálních služeb pro osoby se ZP v JMK

-         nadále bude jednou ročně pokračovat vzdělávání personálu poskytovatelů zdravotnických a sociálních služeb a školských zařízení, stejně tak i vzdělávání pracovníků krajských a obecních úřadů v dané problematice a kurzy vzdělávání ve znakové řeči,

-         v rámci dotačních řízení budou vyhlašovány programy zaměřené na účelné aktivity NNO zaměřené na zlepšení kvality života ZP,

-         každoročně bude udělováno ocenění osobě, která se zaslouží o rozvoj aktivit spojených s pomocí osob zdravotně handicapovaných.