foto 1 foto 2

Schválený návrh rozpočtu Jihomoravského kraje na rok 2018 je přebytkový

Rada Jihomoravského kraje na své schůzi v pátek 24. listopadu 2017 doporučila zastupitelstvu schválit návrh rozpočtu Jihomoravského kraje na rok 2018. Rozpočet je sestaven jako přebytkový, příjmy jsou stanoveny v celkové výši 7,172 miliardy korun, výdaje pak 7,086 miliardy korun.

Návrh rozpočtu vychází z ekonomické reality, k východiskům rozpočtu patřil mj. návrh zákona o státním rozpočtu České republiky, a z odhadu vývoje domácí ekonomiky na základě predikcí Ministerstva financí. Největší podíl výdajů směřuje do dopravy – 2,308 miliardy korun (33 %) - do dopravní obslužnosti i na investice a opravy krajské silniční sítě. Na vzdělávání je určeno 1,001 mld. korun (přibližně 14 % rozpočtu výdajů), pro zdravotnictví 722 milionů korun (10 %). Podrobný návrh rozpočtu výdajů podle oddílů je v příloze. Na financování dotačních programů je celkem navrženo 299,4 milionu korun. Mezi nejvýznamnější dotační programy patří: Vodohospodářské stavby – kanalizace, ČOV, vodovody (75 mil. Kč), Dotace jednotkám sborů dobrovolných hasičů obcí (25 mil. Kč), Program rozvoje venkova (52 mil. Kč), Dotace v oblasti tělovýchovy a sportu (35 mil. Kč), Podpora rozvoje v oblasti kultury a památkové péče (28,5 mil. Kč). Zachovány zůstanou také dotační programy v oblasti rozvoje cykloturistiky, volnočasových aktivit, protidrogové prevence, domácí hospicové péče a další.

„I přesto, že je kraj zatížen stále se zvyšujícími mandatorními výdaji, podařilo se nám najít částku více než 600 milionů korun na investice a jsem rád, že panuje shoda v koalici na tom, jak je rozdělit. Dále bychom chtěli v příštím roce jednat o možnostech financování některých investičních záměrů, které jsou připravené k realizaci. Jedná se zejména o domovy pro seniory. Do budoucna je na krajích, aby jednali s vládou o větší zodpovědnosti k jejich rozhodnutím, tedy pokud je rozhodnuto například o navýšení platů, aby na tyto náklady byly vyčleněny finance ze státního rozpočtu. A k jednání je také možnost navýšení rozpočtového určení daní pro kraje,“ řekl hejtman Bohumil Šimek.

Na financování projektů EU je navržena částka 615 mil. Kč.

Mezi investice a velké opravy s největším plánovaným objemem finančních prostředků, které jsou přímo zahrnuty do návrhu rozpočtu 2018, patří:
- opravy silnic a mostů (13,3 mil. Kč),
- výkupy nemovitostí (80 mil. Kč, z toho výkup pozemků pod silnicemi SÚS JMK 40 mil. Kč a výkup pozemků pro obchvat Tuřan 20 mil. Kč),
- projektová příprava investičních akcí SÚS JMK (45 mil. Kč),
- technické vybavení SÚS JMK (35,4 mil. Kč),
- rekonstrukce budovy Žerotínovo nám. 1 (54,5 mil. Kč),
- stravovací zařízení Gymnázia a OA Bučovice (15,3 mil. Kč)

Na financování investičních akcí příspěvkových organizací, které nejsou jmenovitě součástí schváleného rozpočtu, byla v Investičním fondu JMK vytvořena rezerva v celkovém objemu 396,7 mil. Kč. V průběhu roku 2018 budou tyto prostředky použity na konkrétní účely.

Na webových stránkách kraje www.kr-jihomoravsky.cz  bylo možné během měsíce října v internetovém dotazníku vyjádřit priority, které by měl kraj v roce 2018 realizovat. Výsledky dotazníkového šetření ukázaly, že občané Jihomoravského kraje nejvíce preferují oblasti „Doprava a dopravní obslužnost“ (15,3 %), „Zdravotnictví“ (12,8 %), „Sociální oblast“ (11,4 %), „Kultura a památková péče (10,6 %), „Regionální rozvoj“ (10,0 %) a „Školství, tělovýchova a zájmová činnost“ (9,6 %).

Kompletní návrh rozpočtu Jihomoravského kraje bude zveřejněn na webu Jihomoravského kraje, vyhodnocení projektu „Váš kraj, Váš rozpočet“ je pak na https://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?ID=347161&TypeID=2 . Krajské zastupitelstvo bude schvalovat rozpočet na svém zasedání ve čtvrtek 14. prosince 2017.

 

Přehled výdajů podle oddílů je ZDE (xls, 33 kB).


foto JMKfoto JMKfoto JMK