foto 1 foto 2

Zastupitelstvo kraje nově schválilo dofinancování sociálních služeb

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje na dnešním zasedání (24. listopadu 2017) schválilo dofinancování sociálních služeb v Jihomoravském kraji, a to ve výši 76 mil. Kč. Jedná se o prostředky z mimořádné dotace Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV), kterou kraj obdržel na konci října.

Tuto dotaci Jihomoravský kraj rozdělil podmíněně již na zářijovém zasedání zastupitelstva, aby finance co nejdříve doputovaly k poskytovatelům sociálních služeb. Jihomoravský kraj při tomto rozdělení financí použil ministerstvem schválený postup pro rozdělení zůstatku červnové mimořádné dotace a vycházel z předpokladu, že rozhodnutí v obdobných záležitostech jsou obdobná. Rozhodnutí ministerstva bylo doručeno až 10. října 2017. „I na základě tohoto rozhodnutí jsme byli přesvědčení, že jsme finance rozdělili správně a spravedlivě těm službám, které byly v letošním roce nejvíce podhodnoceny,“ řekl náměstek hejtmana Marek Šlapal. Na základě žádosti Jihomoravského kraje o přesný výklad rozhodnutí MPSV uvedlo, že podmínkou rozdělení mimořádné dotace je podpora všech poskytovatelů sociálních služeb zařazených v krajské síti sociálních služeb a že tato mimořádná dotace je určena na pokrytí zvýšených osobních nákladů z důvodu navýšení o 4 % od 1. listopadu 2016. „Přestože tato skutečnost z doručeného rozhodnutí nevyplývá a kraj je přesvědčen, že podmínky rozhodnutí dodržel, rozhodl se přepočítat dofinancování v zájmu rychlé administrace finančních prostředků,“ dodal Marek Šlapal.

Služby sociální prevence přitom v rámci dotačního řízení obdržely v letošním roce o 40 mil. Kč více než v roce 2016 i přes nižší počet financovaných služeb. Tyto služby měly možnost využít prostředky mimo jiné k navýšení platů a mezd. Celková potřeba dokrytí zvýšených osobních nákladů v souvislosti s vládou opakovaně navyšovanými platy a mzdami činí v Jihomoravském kraji 164 mil. Kč. Při rozdělování menší částky (76 milionů korun) nemůže žádná metodika uspokojit všechny poskytovatele.

„Nové rozdělení má za následek nižší finanční podporu pro menší služby sociální péče v terénní i pobytové formě. Původní způsob rozdělení například zajišťoval neziskovkám o 2,5 milionu korun více než dnes schválená verze. Lze tak jednoduše vyvrátit tvrzení, podle kterého jsme při původním návrhu upřednostnili krajské příspěvkové organizace před neziskovými organizacemi,“ řekl náměstek Šlapal.

Jihomoravský kraj vynakládá na zajištění sociálních služeb značné finanční prostředky, přitom jednoznačně největší podíl z finančních prostředků putuje právě nestátním neziskovým organizacím. Pro srovnání v roce 2017 obdržely nestátní neziskové organizace, obce a jejich organizace na zajištění základních činností sociálních služeb v kraji částku přesahující 750 mil. Kč, příspěvkové organizace kraje obdržely částku přesahující 444 mil. Kč. Na vývoji financování od roku 2009 je zcela zřetelný nárůst finanční podpory ve prospěch poskytovatelů sociálních služeb, kteří nejsou zřizovaní krajem (viz graf ZDE - doc, 100 kB ). Jihomoravský kraj dále z individuálního projektu z prostředků EU zajišťuje vybrané služby sociální prevence zajišťované rovněž subjekty nezřizovanými Jihomoravským krajem částkou 100 mil. Kč ročně.

„Nelze připustit, aby Jihomoravský kraj z vlastních zdrojů řešil financování vládou schválených kroků vedoucích ke zcela zásadnímu zvyšování nákladů sociálních služeb, aniž by stát kraji poskytl dostatečné finanční prostředky k jejich pokrytí. Nedojde-li k navýšení dotace ze státního rozpočtu na zajištění sociálních služeb, mohlo by v následujících letech dojít k redukci sítě sociálních služeb, potřebě většího zapojení obcí do jejich financování a tím k zajištění lepších možností k jejich finančnímu zajištění,“ uvedl náměstek Šlapal, který připomněl, že požadavek Jihomoravského kraje na státní rozpočet pro rok 2018 činí 1,65 mld. Kč, což je částka zohledňující navýšení platů a mezd v letošním roce o celkem 33 %.

 

IV. Celková výše financování v roce 2017 podle typu subjektů:

A. Z dotace MPSV vč. mimořádných ve výši: 1.001.393.630 Kč obdrží (nebo již obdrželi) poskytovatelé:

NNO 435.341.500 Kč
Obce + PO 238.846.830 Kč
Příspěvkové organizace JMK 327.205.300 Kč

Poskytovatelé mimo PO kraje 674.188.330 Kč (dvakrát více finančních prostředků než pro vlastní příspěvkové organizace)

B. Z prostředků Jihomoravského kraje - § 105 zákona o sociálních službách:

NNO 48.054.300 Kč
Obce +PO 27.993.000 Kč
Příspěvkové organizace JMK 117.349.900 Kč

Z rozpočtu kraje také spoluúčast na financování individuálního projektu pro služby sociální prevence:

NNO + PO obcí 100.000.000 Kč

C. Celková výše finančních prostředků poskytnutých Jihomoravským krajem v roce 2017 podle subjektů:

Poskytovatelé mimo příspěvkové organizace kraje 850.235.000 Kč
Příspěvkové organizace JMK 444.555.000 Kč

foto JMKfoto JMKfoto JMK