foto 1 foto 2

Regionálne poradenské centrum SK–CZ

REGIONÁLNE PORADENSKÉ CENTRUM SK–CZ

Hlavním cílem projektu RPC SK–CZ (kód: 304031C849) je prostřednictvím spolupráce Trnavského samosprávného kraje a Jihomoravského kraje napomáhat rozvoji přeshraniční spolupráce. V rámci projektu jsou všem zainteresovaným subjektům poskytovány informace o možnostech přeshraniční spolupráce a poskytování podpory při realizaci přeshraničních aktivit. Poskytované poradenství, konzultace, školení a vytvářené databáze zvyšují informovanost v území. Projekt přispívá ke zkvalitňování přeshraniční spolupráce a k vytváření nových partnerství.

 

Realizace projektu: 1. 9. 2017 – 31. 8. 2021

 

Celkový rozpočet projektu: 246 995,00 €
JMK: příspěvek z EFRR (85 %): 104 972,87 €
JMK: národní zdroje (5 %): 6 174,89 €
JMK: vlastní zdroje (10 %): 12 349,74 €

 

Projekt RPC SK–CZ je podpořen v rámci Programu INTERREG V-A SK–CZ 2014–2020, který je zaměřen hlavně na regionální a místní projekty s prokazatelným přeshraničním významem.

 

 

AKTUÁLNĚ:

 • Aktuální informace k Programu INTERREG V-A SK–CZ v souvislosti s opatřeními proti šíření koronaviru COVID-19 – viz zde.
 • Dne 19. 11. 2019 proběhl na KrÚ JMK v Brně seminář pro příjemce. Více informací vč. podkladů viz zde.
 • Do 10. 9. 2019 bylo možné předkládat žádosti o nenávratný finanční příspěvek v rámci Výzvy č. INTERREG V-A SK–CZ/2019/11, Prioritní osa č. 1: Využívání inovačního potenciálu – Specifický cíl č. 1.2: Zintenzivnění využívání výsledků aplikovaného výzkumu zejména malými a středními podniky. Více informací viz zde.
 • Předpokládané termíny vyhlášení dalších výzev – viz zde.

 

 • Dne 25. 3. 2020 byla zveřejněna aktualizace Všeobecných smluvních podmínek ke Smlouvě o poskytnutí nenávratného finančního příspěvku – více viz zde.
 • K 1. 3. 2020 byly aktualizovány limity maximálních hodinových sazeb pro pracovníky v projektech podpořených z programů přeshraniční, nadnárodní a meziregionální spolupráce zaměstnané na HPP/DPP/DPČ – viz zde.
 • Dne 5. 2. 2020 byla zveřejněna verze č. 5.0 Manuálu prípravy a implementácie projektu, účinná od data zveřejnění, viz zde.
 • Dne 15. 8. 2018 byla zveřejněna Výzva č. 1/2018/SK na podávání žádostí o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu ČR pro partnery z České republiky na spolufinancování projektů schválených v rámci Programu INTERREG V-A SK–CZ. Více informací viz zde.

 

 • Přehled vyhlášených výzev – viz zde.
 • Přehled realizovaných seminářů a školení – viz zde.

 

 

FOND MALÝCH PROJEKTŮ:

 • Aktuální informace k FMP SK–CZ v souvislosti s opatřeními proti šíření koronaviru COVID-19 – viz zde.
 • Do 9. 3. 2020 bylo možné předkládat žádosti o nenávratný finanční příspěvek v rámci Výzvy č. 5/FMP/11b – v rámci Fondu malých projektů Programu INTERREG V-A SK–CZ 2014–2020, specifický cíl č. 3.1: Zvýšení kvalitativní úrovně přeshraniční spolupráce místních a regionálních aktérů. Více informací viz zde.
 • Dne 28. 1. 2020 proběhl na KrÚ JMK v Brně seminář pro žadatele k vyhlášené Výzvě č. 5/FMP/11b. Více informací vč. podkladů viz zde.

 

 

Kontakt pro konzultace – Jihomoravský kraj (hlavní přeshraniční partner projektu):

 

Krajský úřad Jihomoravského kraje

Odbor regionálního rozvoje

Oddělení evropských dotací

Žerotínovo nám. 3

601 82  BRNO

 

Ing. Martina Blatná

kanc. č.: 253
tel. č.: 541 651 307
e-mailová adresa: blatna.martina@kr-jihomoravsky.cz

 

Konzultace jsou poskytovány osobně, telefonicky a e-mailem. V případě osobní konzultace je třeba domluvit si termín předem.

 

Poskytování zejména:

 • informací o možnostech podpory z Programu,
 • informací k vyhlášeným výzvám,
 • informací týkajících se předkládání žádostí o nenávratný finanční příspěvek vč. příloh,
 • konzultací projektových záměrů,
 • příp. pomoci s hledáním projektových partnerů.

 

Kontakt pro konzultace – Trnavský samosprávný kraj (vedoucí partner projektu):

 

Viz zde.

 

Kontakty na RPC SK–CZ v dalších krajích:

 

Důležité odkazy: