Regionálne poradenské centrum SK–CZ

REGIONÁLNE PORADENSKÉ CENTRUM SK–CZ

Hlavním cílem projektu RPC SK–CZ (kód: 304031C849) je prostřednictvím spolupráce Trnavského samosprávného kraje a Jihomoravského kraje napomáhat rozvoji přeshraniční spolupráce. V rámci projektu jsou všem zainteresovaným subjektům poskytovány informace o možnostech přeshraniční spolupráce a poskytování podpory při realizaci přeshraničních aktivit. Poskytované poradenství, konzultace, školení a vytvářené databáze zvyšují informovanost v území. Projekt přispívá ke zkvalitňování přeshraniční spolupráce a k vytváření nových partnerství.

 

Realizace projektu: 1. 9. 2017 – 31. 8. 2021

 

Celkový rozpočet projektu: 246 995,00 €
JMK: příspěvek z EFRR (85 %): 104 972,87 €
JMK: národní zdroje (5 %): 6 174,89 €
JMK: vlastní zdroje (10 %): 12 349,74 €

 

Projekt RPC SK–CZ je podpořen v rámci Programu INTERREG V-A SK–CZ 2014–2020, který je zaměřen hlavně na regionální a místní projekty s prokazatelným přeshraničním významem.

 

 

AKTUÁLNĚ:

 • Aktuální informace k Programu INTERREG V-A SK–CZ v souvislosti s opatřeními proti šíření koronaviru COVID-19 – viz zde.

 

 • Dne 4. 3. 2021 se ve spolupráci MIRRI SR, MMR ČR, CRR ČR a Jihomoravského kraje konal online seminář pro příjemce – především v rámci Výzev č. INTERREG V-A SK–CZ/2019/10 a č. INTERREG V-A SK–CZ/2019/11. Podklady naleznete zde.

 

 • Do 15. 1. 2021 bylo možné předkládat žádosti o nenávratný finanční příspěvek v rámci Výzvy č. INTERREG V-A SK–CZ/2020/12, Prioritní osa č. 1: Využívání inovačního potenciálu – Specifický cíl č. 1.1: Zvýšení relevantnosti obsahu vzdělávání pro potřeby trhu práce s cílem zlepšení uplatnitelnosti na trhu práce. Více informací viz zde.

 

 

 • Na základě usnesení vlády SR č. 355 ze 4. 6. 2020 s účinností od 1. 10. 2020 přecházejí všechny úlohy a kompetence Řídícího orgánu Programu INTERREG V-A SK–CZ z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR na Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR. Více viz zde.
 • Dne 25. 3. 2020 byla zveřejněna aktualizace Všeobecných smluvních podmínek ke Smlouvě o poskytnutí nenávratného finančního příspěvku – více viz zde.
 • K 1. 3. 2020 byly aktualizovány limity maximálních hodinových sazeb pro pracovníky v projektech podpořených z programů přeshraniční, nadnárodní a meziregionální spolupráce zaměstnané na HPP/DPP/DPČ – viz zde

 

 

FOND MALÝCH PROJEKTŮ:

 • Aktuální informace k FMP SK–CZ v souvislosti s opatřeními proti šíření koronaviru COVID-19 – viz zde.

 

 • Do 26. 3. 2021 bylo možné předkládat žádosti o nenávratný finanční příspěvek v rámci Výzvy č. 7/FMP/11b – v rámci Fondu malých projektů Programu INTERREG V-A SK–CZ 2014–2020, specifický cíl č. 3.1: Zvýšení kvalitativní úrovně přeshraniční spolupráce místních a regionálních aktérů. Více informací viz zde. Leták k Výzvě viz zde.
 • Dne 19. 1. 2021 proběhl online seminář pro žadatele k vyhlášené Výzvě č. 7/FMP/11b. Více informací vč. podkladů viz zde.

 

 

Kontakt pro konzultace – hlavní přeshraniční partner projektu:

 • Jihomoravský kraj:

 

Krajský úřad Jihomoravského kraje

Odbor regionálního rozvoje

Oddělení evropských dotací

Žerotínovo nám. 3

601 82  BRNO

 

Ing. Martina Blatná

kanc. č.: 253
tel. č.: 541 651 307
e-mailová adresa: blatna.martina@kr-jihomoravsky.cz

 

Konzultace jsou poskytovány osobně, telefonicky a e-mailem. V případě osobní konzultace je třeba domluvit si termín předem.

 

Poskytování zejména:

 • informací o možnostech podpory z Programu,
 • informací k vyhlášeným výzvám,
 • informací týkajících se předkládání žádostí o nenávratný finanční příspěvek vč. příloh,
 • konzultací projektových záměrů,
 • pomoci s hledáním projektových partnerů (příp. Databáze subjektů hledajících projektového partnera).

 

Zájemcům o Program INTERREG V-A SK–CZ jsou rovněž k dispozici k vyzvednutí propagační předměty, v rámci realizace RPC SK–CZ, a to na Krajském úřadě Jihomoravského kraje v Brně. V případě zájmu se prosím obraťte na výše uvedený kontakt.

 

 

Kontakt pro konzultace – vedoucí partner projektu:

 

Kontakty na RPC SK–CZ v dalších krajích:

 

Důležité odkazy: