foto 1 foto 2

Regionálne poradenské centrum SK–CZ

REGIONÁLNE PORADENSKÉ CENTRUM SK–CZ

Hlavním cílem projektu RPC SK–CZ (kód: 304031C849) je prostřednictvím spolupráce Trnavského samosprávného kraje a Jihomoravského kraje napomáhat rozvoji přeshraniční spolupráce. V rámci projektu jsou všem zainteresovaným subjektům poskytovány informace o možnostech přeshraniční spolupráce a poskytování podpory při realizaci přeshraničních aktivit. Poskytované poradenství, konzultace, školení a vytvářené databáze zvyšují informovanost v území. Projekt přispívá ke zkvalitňování přeshraniční spolupráce a k vytváření nových partnerství.

 

Realizace projektu: 1. 9. 2017 – 31. 8. 2021

 

Celkový rozpočet projektu: 246 995,00 €
JMK: příspěvek z EFRR (85 %): 104 972,87 €
JMK: národní zdroje (5 %): 6 174,89 €
JMK: vlastní zdroje (10 %): 12 349,74 €

 

Projekt RPC SK–CZ je podpořen v rámci Programu INTERREG V-A SK–CZ 2014–2020, který je zaměřen hlavně na regionální a místní projekty s prokazatelným přeshraničním významem.

 

 

AKTUÁLNĚ:

 • POZOR:
 • Dne 17. 1. 2019 od 10.00 hod. se na KrÚ JMK v Brně (místnost č. 045A) bude konat SEMINÁŘ PRO ŽADATELE k vyhlášené Výzvě č. INTERREG V-A SK–CZ/2018/09 – více viz Pozvánka. Přihlásit se na něj můžete zde.
 • Další termíny:
  10. 12. 2018 Ostrava
  11. 12. 2018 Trnava
  18. 1. 2019 Trenčín

Více informací viz zde.

 

 • Do 31. 1. 2019 lze předkládat žádosti o nenávratný finanční příspěvek v rámci Výzvy č. INTERREG V-A SK–CZ/2018/09, Prioritní osa č. 1: Využívání inovačního potenciálu – Specifický cíl č. 1.1: Zvýšení relevantnosti obsahu vzdělávání pro potřeby trhu práce s cílem zlepšení uplatnitelnosti na trhu práce. Více informací viz zde.
 • Dne 26. 10. 2018 byl zveřejněn aktualizovaný Manuál prípravy a implementácie projektu (verzia 4.0), účinný od data zveřejnění. Více viz zde.
 • Dne 15. 8. 2018 byla zveřejněna Výzva č. 1/2018/SK na podávání žádostí o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu ČR pro partnery z České republiky na spolufinancování projektů schválených v rámci Programu INTERREG V-A SK–CZ. Více informací viz zde.
 • Dne 25. 4. 2018 proběhl na KrÚ JMK v Brně seminář pro příjemce. Více informací vč. podkladů viz zde.

 

 

FOND MALÝCH PROJEKTŮ:

 • Do 25. 1. 2019 lze předkládat žádosti o nenávratný finanční příspěvek v rámci Výzvy č. 2/FMP/6c/I, N – v rámci Fondu malých projektů Programu INTERREG V-A SK–CZ, Specifický cíl č. 2.1: Zvýšení atraktivnosti kulturního a přírodního dědictví pro obyvatele a návštěvníky přeshraničního regionu. Více informací viz zde.
 • Dne 5. 12. 2018 od 10.00 hod. se na KrÚ JMK v Brně (místnost č. 045A) bude konat SEMINÁŘ PRO ŽADATELE k vyhlášené Výzvě č. 2/FMP/6c/I, N – více informací vč. možností přihlášení viz Pozvánka.

 

 

 

Kontakt pro konzultace – Jihomoravský kraj (hlavní přeshraniční partner projektu):

 

Krajský úřad Jihomoravského kraje

Odbor regionálního rozvoje

Oddělení evropských dotací

Žerotínovo nám. 3

601 82  BRNO

 

Ing. Martina Blatná

kanc. č.: 253
tel. č.: 541 651 307
e-mailová adresa: blatna.martina@kr-jihomoravsky.cz

 

Konzultace jsou poskytovány osobně, telefonicky a e-mailem. V případě osobní konzultace je třeba domluvit si termín předem.

 

Poskytování zejména:

 • informací o možnostech podpory z Programu,
 • informací k vyhlášeným výzvám,
 • informací týkajících se předkládání žádostí o nenávratný finanční příspěvek vč. příloh,
 • konzultací projektových záměrů,
 • příp. pomoci s hledáním projektových partnerů.

 

Kontakt pro konzultace – Trnavský samosprávný kraj (vedoucí partner projektu):

 

Viz zde.

 

Kontakty na RPC SK–CZ v dalších krajích:

 

Důležité odkazy: