Informace č.j.: JMK 158957/2007

Jihomoravský kraj
Odbor správní a organizační Krajského úřadu Jihomoravského kraje
Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno 
 
 
Č.j.
Sp.Zn.
Vyřizuje/linka
Brno
JMK     158957 /2007
S-JMK 158957/2007/ OSO
Mgr. Dvořáček/541658854
17. 12. 2007
 
 
Bod č. 6 z 22. zasedání Zastupitelstva Jihomoravského kraje - poskytnutí informace
 
 
            dne 3. 12. 2007 obdržel Krajský úřad Jihomoravského kraje (dále jen „Krajský úřad“) Vaši žádost dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“), o zaslání „elektronické kopie kompletního materiálu (tj. tzv. košilka, důvodová zpráva, přílohy a všechny ostatní předložené dokumenty) předloženého k bodu 6  na 22. zasedání ZJMK“.
 
V příloze Vám v souladu s § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. zasíláme požadovanou elektronickou kopii materiálu „Zpráva o činnosti výboru kontrolního“ v následujícím rozsahu:
-         titulní list (tzv. košilka)
-         Zpráva o činnosti Výboru kontrolního Zastupitelstva Jihomoravského kraje v období od 21. do 22. zasedání Zastupitelstva JMK.
 
Důvodovou zprávu ani další přílohy materiál neobsahoval.
 
Na základě rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje č.j. JMK 165182/2007 vedeného pod spisovou značnou S – JMK 158957/2007 OSO ze dne 17. 12. 2007 byly ze Zprávy o činnosti Výboru kontrolního Zastupitelstva Jihomoravského kraje v období od 21. do 22. zasedání Zastupitelstva JMK vyloučeny v souladu s ustanovením § 8a zákona č. 106/1999 Sb. osobní údaje.
 
 
           S pozdravem
 
 
JUDr. Lenka Cundová, v.r.
vedoucí odboru správního a organizačního
 
Přílohy: dle textu