Informace č.j.: JMK 164317/2007

Jihomoravský kraj
Odbor správní a organizační Krajského úřadu Jihomoravského kraje
Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno
  
 
 
Č.j.
Sp.Zn.
Vyřizuje/linka
Brno
JMK  164317/2007
S-JMK 158953/2007/ OSO
Mgr. Dvořáček/541658854
14. 12. 2007
 
 
Bod č. 3 z 22. zasedání Zastupitelstva Jihomoravského kraje - poskytnutí informace
 
 
            dne 3. 12. 2007 obdržel Krajský úřad Jihomoravského kraje (dále jen „Krajský úřad“) Vaši žádost dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“), o zaslání „elektronické kopie kompletního materiálu (tj. tzv. košilka, důvodová zpráva, přílohy a všechny ostatní předložené dokumenty) předloženého k bodu 3  na 22. zasedání ZJMK“.
 
V příloze Vám v souladu s § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. zasíláme požadovanou elektronickou kopii materiálu předloženého k bodu č. 3 na 22. zasedání Zastupitelstva Jihomoravského kraje s názvem Kontrola plnění úkolů z minulých zasedání Zastupitelstva Jihomoravského kraje.
 
           S pozdravem
 
 
JUDr. Lenka Cundová
vedoucí odboru správního a organizačního
                                                                           zastoupená Mgr. Petrou Kovářovou, v.r.
 
Přílohy: dle textu