Informace č.j.: JMK 164312/2007

Jihomoravský kraj
Odbor správní a organizační Krajského úřadu Jihomoravského kraje
Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno
  
 
Č.j.
Sp.Zn.
Vyřizuje/linka
Brno
JMK   164312 /2007
S-JMK 156864/2007/ OSO
Mgr. Dvořáček/541658854
14.12. 2007
 
 
Bod č. 4 ze 142. schůze Rady Jihomoravského kraje – částečné poskytnutí informace
 
 
            dne 29. 11. 2007 obdržel Krajský úřad Jihomoravského kraje (dále jen „Krajský úřad“) Vaši žádost dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“), o zaslání „elektronické kopie kompletního materiálu (tj. tzv. košilka, důvodová zpráva, přílohy a všechny ostatní předložené dokumenty) předloženého k bodu 4 na 142. zasedání RJMK“.
 
V příloze Vám v souladu s § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. zasíláme požadovanou elektronickou kopii materiálu „Návrhy, připomínky a podněty Radě Jihomoravského kraje“ v následujícím rozsahu:
-         titulní list (tzv. košilka) materiálu k bodu č. 4 programu na 142. schůzi Rady Jihomoravského kraje dne 6. 12. 2007 označený „Návrhy, připomínky a podněty Radě Jihomoravského kraje“
-         titulní list (tzv. košilka) materiálu k bodu č. 4 programu na 142. schůzi Rady Jihomoravského kraje dne 6. 12.2 007 označený „Návrhy, připomínky a podněty Radě Jihomoravského kraje - doplnění“
-         důvodové zprávy výše uvedených materiálů
-         příloha č. 2 materiálu předloženého k bodu č. 4 programu na 142. schůzi Rady Jihomoravského kraje dne 6. 12. 2007 označená „Návrhy, připomínky a podněty Radě Jihomoravského kraje - doplnění“
 
Ve vztahu ke zbývajícím částem materiálů, tj. příloze č. 1 materiálu předloženého k bodu č. 4 programu na 142. schůzi Rady Jihomoravského kraje dne 6. 12. 2007 označeného „Návrhy, připomínky a podněty Radě Jihomoravského kraje“ a příloze č. 1 materiálu předloženého k bodu č. 4 programu na 142. schůzi Rady Jihomoravského kraje dne 6. 12. 2007 označeného „Návrhy, připomínky a podněty Radě Jihomoravského kraje - doplnění“ informace není poskytnuta v souladu s rozhodnutím Krajského úřadu Jihomoravského kraje č.j. JMK 163611/2007 vedeného pod spisovou značnou S – JMK 156864/2007 OSO ze dne 12. 12. 2007 vydaného dle ustanovení § 11 odst. 2 písm. a) zákona č. 106/1999 Sb. Na základě téhož rozhodnutí byly z titulního listu (tzv. košilky), důvodové zprávy a přílohy č. 2 materiálu předloženého k bodu č. 4 programu na 142. schůzi Rady Jihomoravského kraje označeného „Návrhy, připomínky a podněty Radě Jihomoravského kraje - doplnění“ dále vyloučeny v souladu s ustanovením § 8a zákona č. 106/1999 Sb. osobní údaje.
 
 
 
           S pozdravem
 
 
JUDr. Lenka Cundová
vedoucí odboru správního a organizačního
zastoupená Mgr. Petrou Kovářovou, v.r.
 
 
Přílohy: dle textu