Informace č.j.: JMK 162367/2007

Jihomoravský kraj
Odbor správní a organizační Krajského úřadu Jihomoravského kraje
Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno
 
  
Č.j.                                              Sp.Zn.                                                    Vyřizuje/linka                                                Brno
JMK162367/2007                      S-JMK 141684/2007 OSO                    Mgr. Dvořáček/541658854                          10.12. 2007
 
 
Bod č. 5 ze 134. schůze Rady Jihomoravského kraje – dodatečné poskytnutí informace
 
 
            dne 29.10. 2007 obdržel Krajský úřad Jihomoravského kraje (dále jen „Krajský úřad“) Vaši žádost dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“), o zaslání „elektronické kopie kompletního materiálu (tj. tzv. košilka, důvodová zpráva, přílohy a všechny ostatní předložené dokumenty) předloženého k bodu 5 na 134. zasedání RJMK“.
 
Na uvedenou žádost bylo odpovězeno přípisem ze dne 13. 11. 2007 č.j. JMK 141684/2007,  na jehož základě byla v souladu s § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. poskytnuta elektronická kopie materiálu „Návrhy, připomínky a podněty Radě Jihomoravského kraje“ v rozsahu titulního listu (tzv. košilky), důvodové zprávy a přílohy č. 1, 2b, 3a, 3b a 5. Ve vztahu ke zbývající části materiálu, tj. příloze č. 2a a 4 informace nebyla poskytnuta v souladu s rozhodnutím Krajského úřadu č.j. JMK 147714/2007 vedeného pod spisovou značnou S – JMK 141684/2007 OSO ze dne 12.11. 2007 vydaného dle ustanovení § 8a a ustanovení §11 odst. 2 písm. a) zákona č. 106/1999 Sb.
 
Po vydání rozhodnutí Krajského úřadu č.j. JMK 147714/2007 vedeného pod spisovou značkou
S – JMK 141684/2007 OSO ze dne 12.11. 2007 bylo Krajskému úřadu doručeno sdělení fyzických osob, v němž byl Krajskému úřadu udělen souhlas s poskytnutím jejich žádosti ze dne 1. 10. 2007, která tvořila přílohu č. 2a materiálu předloženého k bodu č. 5 programu na 134. schůzi Rady Jihomoravského kraje.
 
S ohledem na výše uvedené a v souladu s ustanovením § 12 zákona č. 106/1999 Sb. Vám dodatečně poskytujeme přílohu č. 2a materiálu předloženého k bodu č. 5 programu na 134. schůzi Rady Jihomoravského kraje, a to žádost fyzických osob, ze dne 1. 10. 2007. V souladu s rozhodnutím Krajského úřadu Jihomoravského kraje č.j. JMK162181/2007 vedeného pod spisovou značkou S – JMK 141684/2007 OSO ze dne 10.12.2007 vydaného dle ustanovení § 8a zákona č. 106/1999 Sb. byly z této přílohy vyloučeny osobní údaje.
 
 
           S pozdravem
 
JUDr. Lenka Cundová
vedoucí odboru správního a organizačního
                                                                                          zastoupená Mgr. Petrou Kovářovou, v.r.
 
Přílohy: dle textu