Informace č.j.: JMK 167251/2007

Jihomoravský kraj

Krajský úřad Jihomoravského kraje

Žerotínovo nám. 3/5, 601 82  Brno

 

 

 

 

                Čj.                                            SpZn.                                       Vyřizuje/linka                              Brno

JMK  167251 /2007                 S-JMK 164497/2007 OSO         Mgr. Kovářová/541658855                 21. 12. 2007                               

                                                                                                                               

 

„Výpis usnesení z 143 RJMK“ – poskytnutí informace

 

 

Vážený pane,

 

            dne 14. 12. 2007 byla na elektronickou podatelnu Jihomoravského kraje a jeho orgánů doručena Vaše žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“)
s názvem „Žádost o informace dle zákona 106/99 – výpis usnesení z 143 RJMK “ (dále jen „Žádost“).

 

            V Žádosti uvádíte:

žádám o zaslání elektronické kopie výpisu usnesení z 143 RJMK“.

 

            V souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. Vám sdělujeme, že povinný subjekt doposud nemá Vámi požadované informace ve smyslu ustanovení § 3 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. k dispozici.

 

Výpis usnesení ze zápisu o průběhu schůze Rady Jihomoravského kraje je možné vyhotovit následně po ověření zápisu zvolenými ověřovateli a hejtmanem kraje.  Výpis usnesení ze 143. schůze Rady Jihomoravského kraje Vám bude poskytnut ihned po jeho vyhotovení, příp. bude k nahlédnutí zveřejněn na internetových stránkách kraje www.kr-jihomoravsky.cz v části Volené orgány/Rada JMK/Výpisy usnesení.

 

 

 

S  pozdravem

 

                                                                                       JUDr. Lenka Cundová, v.r.

                                                                      vedoucí odboru správního a organizačního