foto 1 foto 2

Jihomoravský kraj zahájil podrobné měření znečištění ovzduší na Brněnsku

V pořadí již třetí měřicí kampaň kvality ovzduší v malých sídlech kraje realizuje Jihomoravský kraj ve spolupráci s Českým hydrometeorologickým ústavem. Dne 23. října 2017 bylo zahájeno měsíční sledování znečištění ovzduší na Brněnsku a to v obcích Ostopovice a Moravany.

Měřicí kampaň kvality ovzduší potrvá čtyři týdny. Jejím cílem je zjištění koncentrací environmentálních polutantů v ovzduší ve vybraných lokalitách na území Jihomoravského kraje (okres Brno-venkov – obec Ostopovice a Moravany). Měřenými látkami budou prachové částice velikosti PM10, PM2,5, polyaromatický uhlovodík benzo[a]pyren a oxidy dusíku. Tyto znečišťující látky, vznikají při spalování tuhých i kapalných paliv a mají významný negativní vliv na životní prostředí (zápach, snížení viditelnosti, poškozování prostředí atd.) a především na kvalitu života a lidské zdraví. Jedná se o karcinogenní látky, které příčinou mnoha úmrtí a nemocí (např. zánětů dýchacích cest, rakoviny, srdečních onemocnění atd.).

Cílem projektu je objektivně poskytovat veřejnosti aktuální informace o kvalitě ovzduší mimo stávající státní síť imisního monitoringu. "Kvalita ovzduší je veřejným zájmem Jihomoravského kraje, který je i přes prokazatelná zlepšení v uplynulých letech velmi citlivě vnímán veřejností. V průběhu uplynulých let dochází při vytápění domácností k přechodu k méně ušlechtilým palivům, což vede k nárůstu emisí znečišťujících látek. Ty jsou pak v kombinaci se zhoršenými rozptylovými podmínkami v zimním období skutečnými viníky špatné kvality ovzduší v malých sídlech našeho kraje, jak ukázaly měřicí kampaně v uplynulých dvou letech v obcích Chudčice, Prace, Babice u Rosic, Jinačovice a Velké Pavlovice. Věřím, že tato měřící kampaň přispěje k lepší identifikaci skutečných příčin kvality ovzduší tentokrát v Ostopovicích a Moravanech," uvedl Miroslav Kubásek, radní pro životní prostředí.

„Měřicí kampaň posoudí vliv lokálních topenišť na kvalitu ovzduší ve vybraných obcích Jihomoravského kraje. Na základě mobilních měření při použití nejnovějších měřicích metod a přístrojové techniky vyhovující požadavkům evropské legislativy, se tak získají unikátní informace,“ doplnil Miroslav Kubásek.
Výsledky tohoto měření budou sloužit také jako podklad pro dotační program na podporu výměny stávajících spalovacích zařízení na pevná paliva v domácnostech kraje (Dotační program na výměnu kotlů "Snížení emisí z lokálního vytápění domácností v Jihomoravském kraji" Operačního programu Životní prostředí). Jihomoravský kraj bude tato měřicí kampaň stát necelých 337 tisíc korun.