Informace č.j.: JMK 163483/2007

Jihomoravský kraj
Krajský úřad Jihomoravského kraje
Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno
 
 
 
           Čj.:                                               SpZn.:                                            Vyřizuje/linka                                       Brno
JMK 163483/2007                      S-JMK 140065/2007 OKP                      Mgr. Poláčková/541651217                       13. 12. 2007
 
 
 
 
 
 
 
 
 
„Žádost o informace podle zákona 106/99 – žádost náměstka ing. Milana Venclíka řediteli KrÚ JMK“ - poskytnutí informace
 
 
 
Vážení,
 
dne 25. 10. 2007 byla na elektronickou podatelnu Jihomoravského kraje doručena Vaše žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“) s názvem „Žádost o informace dle zákona 106/99 – žádost náměstka ing. Milana Venclíka řediteli KrÚ JMK“ (dále jen „Žádost“).
 
           V Žádosti uvádíte:
Dne 13. 9. 2007 na Zastupitelstvu JMK vystoupil první náměstek hejtmana JMK pan ing. Milan Venclík a uvedl:
„A jakožto zastupitel JMK mám i další žádost. Vážený pane řediteli, jako zastupitel JMK žádám úřad o právní prověření následujících skutečností:
V žádosti občanského sdružení „Občané za ochranu kvality bydlení v Brně- Kníničkách, Rozdrojovicích a Jinačovicích“ zastoupeného jeho předsedou panem docentem Petrem Firbasem je uvedeno „žádám o předání veškeré dokumentace JMK a všech jeho orgánů, hejtman, zastupitelstvo, krajský úřad i jednotlivých radních a zastupitelů“
Žádám o sdělení zda-li jsou náměstci hejtmana, radní a zastupitelé územních samosprávných celků orgány těchto celků.
Žádám o sdělení zda daný zákon uvádí, že nadřízený orgán smí provádět  výklad a změny
tohoto zákona.
Pokud tomu tak není žádám o dotaz na MMR na ministra Čunka, jak je možné, že takové výklady v rámci rozkladu povinnému subjektu pracovníci jeho ministerstva vydávají.
Žádám o právní posouzení, zda se v tomto případě u daných pracovníků MMR nejedná
o protiprávní činnost a zneužití pravomoci veřejného činitele.“
Požadujeme předat veškerou korespondenci v dané věci
a) s náměstkem ing. Venclíkem
b) s MMR
c) všemi dalšími subjekty
a to od 1. 6. 2007
Korespondencí se rozumí korespondence přijatá i odeslaná, písemná, faxová i emailová, zápisy/záznamy z jednání a dokumenty předané osobně. V daném případě se korespondencí rozumí i informace o osobních jednáních s ing. Venclíkem v dané věci.
 
V souladu s ust. § 17 zákona č. 106/1999 Sb. (dle ust. § 17 odst. 1 tohoto zákona „Povinné subjekty jsou v souvislosti s poskytováním informací oprávněny žádat úhradu ve výši, která nesmí přesáhnout náklady spojené s pořízením kopií, opatřením technických nosičů dat a s odesláním informací žadateli. Povinný subjekt může vyžádat i úhradu za mimořádně rozsáhlé vyhledání informací.“) a dle platného Sazebníku úhrad a licenčních odměn za poskytování informací Jihomoravským krajem a jeho orgány jste byli vyzvání sdělením č.j. JMK 146375/2007, sp.zn. S-JMK 140065/2007 OKP ze dne 7. 11. 2007 „Výzva k zaplacení úhrady za požadované informace“ k zaplacení úhrady ve výši 59,50,-Kč. Tato částka byla na příjmový účet Jihomoravského kraje vložena dne 29. 11. 2007.
 
            S ohledem na výše uvedené Vám a v souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. Vám poskytujeme Vámi požadované informace, resp. sdělujeme následující:
 
k písm. a) Žádosti:
-         žádost ing. Venclíka ze dne 13. 9. 2007 č.j. JMK 120287/2007,
-         dopis ředitele Krajského úřadu Jihomoravského kraje č.j. JMK 120287/2007 ze dne 4. 10. 2007 „Stanovisko-povinné subjekty dle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
“ včetně přílohy -  Zpráva o šetření postupu Ministerstva pro místní rozvoj při rozhodování ve věcech svobodného přístupu k informacím sp.zn. 240/2007/VOP/KČ (pro úplnost uvádíme, že kopie přílohy dopisu ředitele Krajského úřadu Jihomoravského kraje č.j. JMK 120287/2007 označená jako „Zpráva o šetření postupu Ministerstva pro místní rozvoj při rozhodování ve věcech svobodného přístupu k informacím“ sp.zn. 240/2007/VOP/KČ byla poskytnuta s anonimizací osobních údajů v ní obsažených – k tomu viz. rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje o odmítnutí části informace ze dne 13. 12. 2007, sp. zn. JMK 140065/2007). 
 
 
k písm. b) Žádosti:
-         dopis ředitele Krajského úřadu Jihomoravského kraje ministru pro místní rozvoj č.j. JMK 137687/2007 ze dne 25. 10. 2007 včetně přílohy -  rozhodnutí Ministerstva vnitra ČR č.j. ODK-1372/2-2006 a rozsudek Krajského soudu v Brně č.j. 31 Ca 137/2006-24 (pro úplnost uvádíme, že kopie přílohy - rozhodnutí Ministerstva vnitra ČR č.j. ODK-1372/2-2006 je Vám poskytnuta přesně v podobě, ve které byla zaslána Ministerstvu pro místní rozvoj, tzn. včetně anonimizace obsažených osobních údajů).
 
      k písm. c) Žádosti:
 
            Povinný subjekt žádnou další Vámi požadovanou korespondenci nemá.
 
Žádnými dalšími informacemi ve smyslu ust. § 3 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. v dané věci nedisponujeme.
 
 
S pozdravem
 
 
 Mgr. Martin Mikš           
                                                                             vedoucí odboru kontrolního a právního
                                                                                 v. z. JUDr. Dagmar Dorovská, v.r.
                                                                           vedoucí oddělení stížností, petic a vnitřní                     
      kontroly odboru kontrolního a právního
                                                                                    
Přílohy: dle textu