foto 1 foto 2

Kraj podpoří organizace poskytující sociální služby dalšími 107 miliony korun

Krajské zastupitelstvo na svém dnešním (21. 9. 2017) zasedání schválilo rozdělení částky 107 267 300 korun pro poskytovatele sociálních služeb v Jihomoravském kraji. Zároveň došlo také k úpravě pravidel přerozdělování financí do sociální sféry s ohledem na legislativní změny, které mají vliv na výši nákladů souvisejících s poskytováním sociálních služeb v rozsahu stanoveném základními činnostmi.

„Nejvíce půjdou domovům pro seniory bez rozdílů, domovům se zdravotním postižením, chráněným bydlením, ambulantním a terénním službám sociální péče jako je pečovatelská služba, služby osobní asistence, odlehčovacím službám či denním stacionářům Jedná se především o dotace na navýšení mzdových prostředků pro pracovníky v přímé péči, asistenci při osobní hygieně a aktivitách, při péči v domácnosti nebo při péči v odlehčovacích službách, tedy jde o tu nejtěžší práci,“ řekl náměstek hejtmana Marek Šlapal.

Dne 13. 6. 2017 byl Jihomoravskému kraji doručen dodatek o poskytnutí dotace Ministerstva práce a sociálních věcí, kterým se navýšila celková disponibilní částka pro Jihomoravský kraj na 925 605 000 Kč. Celková částka, která bude nyní v rámci předkládaného dofinancování přerozdělena mezi jednotlivé poskytovatele sociálních služeb, činí 31 479 300 korun.

Jihomoravský kraj dále obdržel informaci z Ministerstva práce a sociálních věcí o další mimořádné dotaci v předpokládané výši 75 788 000 korun určené také na pokrytí zvýšených osobních nákladů poskytovatelů sociálních služeb. Jelikož dodatek k rozhodnutí o poskytnutí této dotace Jihomoravský kraj do projednávání dofinancování neobdržel, je navrhováno dofinancování dalším poskytovatelům sociálních služeb s podmínkou spočívající v obdržení této finanční částky.

Ke schválení je dále předkládána změna závazných ukazatelů, příspěvek na provoz účelově určený pro příspěvkové organizace v oblasti sociálních služeb zřizované Jihomoravským krajem. Tyto částky jsou rozděleny ve formě účelově určeného příspěvku na provoz. Pro čerpání finančních prostředků platí shodná pravidla pro všechny subjekty bez ohledu na právní formu a zřizovatele.