Dotazník k projektu "Váš kraj, Váš rozpočet"

hejtman JUDr. Bohumil Šimek

Vážení občané jižní Moravy,

 

projekt „Váš kraj, Váš rozpočet“ již šestým rokem nabízí možnost zapojit se do přípravy návrhu rozpočtu Jihomoravského kraje.

Přichází tedy opět čas, kdy můžete vyjádřit priority, kterým by se měl Jihomoravský kraj v příštím kalendářním roce věnovat, a Vaše návrhy se následně odrazí v podobě samotného návrhu rozpočtu. V předcházejících letech touto cestou veřejnost prosadila rekonstrukci průtahu obcí Březina, revitalizaci dětského a sportovního hřiště Speciálních škol na Ibsenově v Brně, letos otevřenou novostavbu Přírodovědné stanice Kamenačky v Brně nebo nový dotační titul na podporu obecních knihoven.

V přiloženém dotazníku projektu „Váš kraj, Váš rozpočet“ najdete celkem padesát aktivit realizovaných z rozpočtu kraje. Návrh budoucího rozpočtu tak můžete ovlivnit již nyní – a to svým hlasováním a připomínkami. Na Vašem názoru nám skutečně záleží, získaná odezva nám umožní lepší orientaci v tom, co veřejnost od kraje očekává a na co klade důraz.

 

Jižní Morava je našim společným domovem. Jsem přesvědčen, že díky tomuto unikátnímu projektu bude krajský rozpočet na rok 2018 skutečně rozpočtem společným.

 

Váš hejtman
JUDr. Bohumil Šimek
 


 

Pokyny k vyplnění dotazníku:

 

• Dotazník je rozčleněn na 10 oblastí, do kterých směřují výdaje z rozpočtu JMK. V každé oblasti je uvedeno 5 stěžejních aktivit.

• Kliknutím si v rámci celého dotazníku můžete zvolit 1 až 10 aktivit, které považujete za prioritní z hlediska podpory z rozpočtu kraje.

• Při výběru prioritních aktivit je možné zvolit i více aktivit z jedné oblasti.

• V závěru dotazníku můžete uvést svůj podnět k návrhu rozpočtu JMK.

 

Pro lepší orientaci a podporu Vašeho rozhodování jsou přiloženy následující soubory:

Schválený rozpočet JMK na rok 2017

Graf s rozdělením výdajů schváleného rozpočtu JMK na rok 2017 dle jednotlivých oblastí

• Akce realizované na základě podnětů občanů k návrhu rozpočtu na rok 2017

 


 

Oblast 1: Rozvoj venkova a zemědělství

Ikonka č. 1 Podpora kraje v této oblasti si klade za cíl zejména přizpůsobování zemědělství novým konkurenčním podmínkám a udržitelný rozvoj území kraje se zvláštním zřetelem na specializovaná odvětví. Výdaje jsou poskytovány zejména formou dotací prostřednictvím vyhlášených dotačních programů, např. v rámci Programu rozvoje venkova na podporu rozvoje venkova (zejména občanskou vybavenost a technickou infrastrukturu) pro obce, svazky obcí a místní akční skupiny, na podporu včelařství pro fyzické osoby a včelařské kroužky mládeže a na podporu vinařství a vinohradnictví pro spolky, obce a svazky obcí.

Stěžejní aktivity oblasti:

 1. Dotace v rámci Programu rozvoje venkova a podpora soutěže „Vesnice roku JMK“
 2. Podpora propagace zemědělství včetně výstav a veletržních akcí 
 3. Podpora vinařství včetně propagace vinařských akcí 
 4. Podpora spolkové činnosti (myslivci, chovatelé, zahrádkáři apod.)
 5. Podpora včelařů 
 

Oblast 2: Doprava a dopravní obslužnost

Ikonka č. 2 Kraj jako vlastník silnic II. a III. třídy musí ve své působnosti zajistit jejich provozuschopnost a rozvoj (silnice I. třídy vlastní stát, místní komunikace obec, na jejímž území se nacházejí). Kraj poskytuje finanční prostředky své příspěvkové organizaci Správa a údržba silnic JMK, která zabezpečuje údržbu, opravy a modernizace krajských silnic. Další významnou funkcí kraje je financování provozu regionální veřejné dopravy v rámci Integrovaného dopravního systému, ve kterém je provázána doprava železniční a autobusová i s dopravou městskou, kterou financují jednotlivá města. Financování je zajištěno úhradou kompenzace ztrát dopravcům zajišťujícím dopravní obslužnost kraje. V neposlední řadě kraj podporuje aktivity v prevenci a výchově v rámci BESIP.

Stěžejní aktivity oblasti:

 1. Oprava a údržba silnic II. a III. třídy v JMK 
 2. Výstavba nových úseků (přeložek a obchvatů) silnic II. a III. třídy v JMK 
 3. Obnova kvality mostů na silnicích II. a III. tř. v JMK 
 4. Zabezpečení dopravní obslužnosti JMK (autobusy a vlaky)
 5. Aktivity v rámci BESIP

 

Oblast 3: Školství, tělovýchova a zájmová činnost

Ikonka č. 3 Do působnosti krajů jsou svěřeny školy a školská zařízení (celkem se jedná o 185 organizací - např. školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, střední školy, základní umělecké školy, konzervatoře, střediska volného času, školská poradenská zařízení, dětské domovy, vyšší odborné školy). Běžný provoz školských organizací je financován z vlastních prostředků kraje. Platy pedagogických a nepedagogických pracovníků a učební pomůcky jsou financovány převážně z účelově vázané dotace od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Kromě výdajů na školství podporuje kraj z vlastních prostředků také řadu potřebných oblastí (např. sport, volnočasové aktivity dětí a mládeže, národnostní menšiny, zdravý životní styl apod.), ve kterých jsou každoročně vyhlašovány dotační programy.

Stěžejní aktivity oblasti: 
 1. Financování činností krajem zřizovaných škol a školských zařízení 
 2. Podpora žáků (stipendia) v oborech vzdělávání s výučním listem, jejichž podíl na celkovém počtu žáků se snižuje navzdory poptávce na pracovním trhu 
 3. Podpora tělovýchovy a sportu (opravy a rekonstrukce sportovní infrastruktury, talentovaná mládež), podpora organizací věnujících se volnočasovým aktivitám dětí a mládeže
 4. Podpora činností spolků národnostních menšin na území JMK 
 5. Podpora proinkluzivních opatření (vytváření školních poradenských pracovišť) pro rovné příležitosti ve vzdělávání 
 

Oblast 4: Kultura a památková péče

Ikonka č. 4 Do působnosti kraje spadá provoz 7 muzeí, 1 galerie a 1 hvězdárny, přičemž jejich provoz i rozvoj je financován převážně z krajských prostředků. Kraj pro potřeby plnění úkolů v oblasti archeologie zřizuje Ústav archeologické památkové péče Brno. Jihomoravský kraj každoročně pořádá soutěže malířských a literárních dovedností žáků a studentů. Výrazem snahy o zachování tradiční lidové kultury v kraji je udělování titulu Mistr tradiční rukodělné výroby Jihomoravského kraje a podpora projektů zapsaných do seznamu UNESCO – Verbuňk a Jízda králů. V oblasti památkové péče kraj vyhlašuje soutěž Nejlépe opravená kulturní památka Jihomoravského kraje. Podpora kulturní činnosti a obnova a zachování kulturních památek a památek místního významu v kraji jsou zajištěny prostřednictvím vyhlašovaných dotačních programů. Významnou činností kraje je i podpora regionálních funkcí knihoven, které zaručují občanům dostupnost veřejných knihovnických a informačních služeb ve všech místech kraje.

Stěžejní aktivity oblasti: 
 1. Budování nových muzejních expozic a financování činnosti krajem zřizovaných organizací (muzea, galerie, hvězdárna, Ústav archeologické památkové péče Brno)
 2. Podpora subjektů realizujících profesionální nebo neprofesionální uměleckou činnost a kulturní akce, podpora zachování a obnovy movitých i nemovitých kulturních památek a památek místního významu 
 3. Podpora kulturních akcí celokrajského a nadregionálního významu (např.: Mezinárodní hudební festival Concentus Moraviae, činnost Českého filharmonického sboru Brno, apodd.) 
 4. Podpora tradiční lidové kultury a folklórních tradic, organizace soutěže Nejlépe opravená kulturní památka Jihomoravského kraje 
 5. Podpora regionálních funkcí knihoven (např. tvorba a výměna knihovních fondů pro obecní knihovny, vzdělávání knihovníků ad.)

 

Oblast 5: Regionální rozvoj

Ikonka č. 5 Oblast podpory regionálního rozvoje kraje je poměrně rozsáhlá. Kromě péče o vlastní majetek kraje zahrnuje i podporu přílivu investic do JMK, rozvoj inovací, vědy, výzkumu, rozvoj lidských zdrojů, škol a území, podporu zadržování vody v krajině v souladu s koncepčními dokumenty kraje a v neposlední řadě také výdaje na podporu přeshraniční spolupráce a cestovního ruchu. V této oblasti kraj podporuje např. zkvalitnění služeb turistických informačních center, obnovu značení turistických tras a cyklotras, budování cyklostezek a související drobné infrastruktury, rozvoj lázeňství, provozování turistického informačního portálu a zajišťování propagace kraje. K zajištění těchto činností využívá kromě rozpočtu kraje i finanční zdroje EU. Současně za účelem koordinace rozvoje území zpracovává strategické dokumenty kraje a podporuje zpracování územně plánovací dokumentace.

Stěžejní aktivity oblasti: 
 1. Podpora vědy, výzkumu a inovací 
 2. Podpora rozvoje cestovního ruchu (zejména lázeňství a vinařské turistiky) a propagace kraje (veletrhy, tiskoviny, webové stránky Jižní Moravy, upoutávky v časopisech)
 3. Podpora přípravy a realizace projektů na čerpání zdrojů z EU (podpora přeshraniční spolupráce a podpora podnikání a inovací, podpora odborného vzdělávání)
 4. Podpora rozvoje cyklistiky (cyklostezky, cyklotrasy, singletraily, drobná cyklistická infrastruktura, značení, mapy, propagace, podpora bezpečné jízdy na cyklostezkách) 
 5. Podpora malého a středního podnikání 
 

Oblast 6: Zdravotnictví

Ikonka č. 6 Jihomoravský kraj je zřizovatelem 8 nemocnic akutní lůžkové péče a 1 nemocnice následné péče, 1 dětské léčebny se třemi pracovišti, 2 dětských center, 1 dětského zařízení pro postižené děti a Zdravotnické záchranné služby. Kraj se jako zřizovatel podílí jak na financování provozních nákladů, tak i na financování reprodukce majetku zřízených příspěvkových organizací. Kromě péče o zřízené příspěvkové organizace kraj podporuje prostřednictvím dotačního programu nestátní neziskové organizace zajišťující veřejně prospěšnou činnost v oblasti zdravotnictví a organizace poskytující domácí hospicovou péči. Dále kraj financuje činnost protialkoholní záchytné stanice a hradí výdaje na zajištění lékařské a lékárenské pohotovostní služby (včetně prohlídek těl zemřelých mimo zdravotnické zařízení).

Stěžejní aktivity oblasti: 
 1. Zajištění zdravotnické záchranné služby
 2. Rozvoj nemocnic poskytujících akutní, následnou a dlouhodobou lůžkovou péči  
 3. Zajištění lékařské a lékárenské pohotovostní služby 
 4. Financování dětských léčeben, dětských center a specializovaného dětského zařízení 
 5. Podpora nestátních neziskových organizací působících v oblasti zdravotnictví (např. na ošetřovatelskou péči, prevenci, zdravý životní styl) společně s dotacemi na domácí hospicovou péči 
 

Oblast 7: Ochrana životního prostředí

Ikonka č. 7 Kraj se významnou měrou podílí na zlepšení životního prostředí svými dotačními programy zaměřenými na výstavbu vodovodů, kanalizací, čistíren odpadních vod a protipovodňových staveb. Nezbytná je též podpora v oblasti zásobování pitnou vodou. Kraj také pečuje o přírodní rezervace a přírodní památky na svém území a podporuje environmentální vzdělávání a ekologickou výchovu. Kromě toho kraj zajišťuje jakožto orgán státní správy různé činnosti dle zvláštních právních předpisů, a to zejména v oblasti vodního hospodářství, ochrany ovzduší, nakládání s odpady, sanace ekologických havárií, apod.

Stěžejní aktivity oblasti: 
 1. Podpora obcím a svazkům obcí v oblasti odkanalizování a staveb čistíren odpadních vod a staveb protipovodňové ochrany 
 2. Podpora obcím a svazkům obcí v oblasti zásobování pitnou vodou 
 3. Péče o přírodní rezervace a přírodní památky 
 4. Podpora čištění vodních nádrží (boj se sinicemi) 
 5. Environmentální vzdělávání a osvěta 
 

Oblast 8: Sociální oblast

Ikonka č. 8 JMK zřizuje příspěvkové organizace poskytující sociální služby. Jedná se zejména o domovy pro seniory, domovy pro osoby se zdravotním postižením, stacionáře a chráněná bydlení. Celkem se jedná o 28 organizací, jejichž provoz a rozvoj financuje kraj ze svého rozpočtu. Kromě toho jsou prostřednictvím vyhlášených dotačních programů podporovány i nestátní neziskové organizace zabezpečující sociální služby a prorodinné organizace. Poskytovatelé sociálních služeb (včetně krajských zařízení) jsou financováni také dotacemi ze státního rozpočtu, poskytovanými prostřednictvím kraje. Ve své samosprávné působnosti kraj podporuje rodinnou politiku, která má za cíl vznik funkčních rodin a vytváření prostředí přátelského k rodině.

Stěžejní aktivity oblasti: 
 1. Zabezpečení sociálních služeb z hlediska potřebnosti, dostupnosti a kvality, prostřednictvím sítě sociálních služeb 
 2. Podpora přizpůsobení prostředí v organizacích poskytujících služby osobám se zdravotním postižením podmínkám běžného způsobu života
 3. Podpora sociální péče a pomoc osobám ohroženým sociálním vyloučením 
 4. Podpora prorodinné politiky 
 5. Zkvalitnění života uživatelů služeb domovů pro seniory, domovů se zvláštním režimem a domovů pro osoby se zdravotním postižením formou podpory a dalšího vzdělávání pracovníků těchto organizací 
 

Oblast 9: Požární ochrana, integrovaný záchranný systém a bezpečnost

Ikonka č. 9 Kraj podle zvláštních zákonů v oblasti krizového řízení zabezpečuje zajištění krizové a havarijní připravenosti, což obnáší zejména zpracování krizových plánů, nácviky řešení krizových situací apod. Dále kraj přispívá složkám integrovaného záchranného systému - Hasičskému záchrannému sboru JMK, Policii ČR, Zdravotnické záchranné službě JMK a subjektům sdruženým v Panelu nestátních neziskových organizací Jihomoravského kraje (dobrovolné seskupení nestátních neziskových organizací za účelem řešení mimořádných situací) na jejich akceschopnost. Kromě toho podporuje prostřednictvím vyhlášeného dotačního programu jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí, kterým přispívá zejména na požární techniku, hasičské zbrojnice a věcné prostředky. Kraj také podporuje činnost organizací zaměřených na prevenci kriminality.

Stěžejní aktivity oblasti: 
 1. Zajištění havarijní a krizové připravenosti (např. zpracování krizových plánů, nácviky řešení krizových situací, metodické vedení obcí při přípravě na řešení mimořádných a krizových situací)
 2. Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů
 3. Prevence kriminality a dalších sociálně patologických jevů
 4. Podpora složek integrovaného záchranného systému (Hasičského záchranného sboru JMK, Zdravotnické záchranné služby JMK, Policie ČR – Krajského ředitelství JMK, Panelu nestátních neziskových organizací JMK) 
 5. Tvorba rezervního fondu pro neočekávané přírodní katastrofy (povodně apod.) 
 

Oblast 10: Zajištění chodu krajského úřadu a samospráva

Ikonka č. 10 V této oblasti jsou vynakládány výdaje na samotný chod krajského úřadu a na činnost zastupitelstva, zahrnující jak provoz budov a materiálně technické zabezpečení provozu, tak i výdaje na platy a vzdělávání zaměstnanců a odměny členů zastupitelstva. Zahrnuje i výdaje na mezinárodní spolupráci, a to jak s regiony Evropské unie (Slovenská republika - Bratislavský, Trenčínský a Trnavský samosprávný kraj, Spolková země Dolní Rakousko, Itálie – region Toskánsko a provincie Bergamo, Chorvatsko – Zadarská a Bjelovarsko-Bilogorská župa, Polská republika – Lodžské vojvodství, Německo – region Střední Franky), tak i regiony mimo EU (Republika Srbsko – Šumadijský okruh, Jižní Korea – provincie Jižní Kjongsang, Lichtenštejnské knížectví, Spojené státy americké – stát Georgia, regiony Ruské federace, Ukrajiny a provincie Číny).

Stěžejní aktivity oblasti: 
 1. Spolupráce s regiony EU (včetně zastoupení JMK v Bruselu) a s regiony mimo EU 
 2. Podpora výdajů na akce politického, hospodářského a kulturního zaměření – zahraniční delegace, návštěvy významných osobností v JMK, návštěvy představitelů JMK v zahraničí, atd. 
 3. Podpora projektů zaměřených na zlepšení komunikace občanů s orgány kraje, zapojování veřejnosti do zpracování koncepčních dokumentů (Zásady územního rozvoje JMK, Program rozvoje kraje, Váš kraj, Váš rozpočet…)

 4. Podpora projektů zvyšování kvality na krajském úřadě (podpora elektronizace směrem k občanům, snižování byrokratické zátěže, společenská odpovědnost v nakupování)
 5. Zpříjemnění prostor úřadu pro veřejnost a ekologizace jeho provozu

 

Podnět k návrhu rozpočtu Jihomoravského kraje na rok 2018

Zde můžete uvést váš požadavek na konkrétní projekt/projekty, které by měly být podpořeny v rámci návrhu rozpočtu JMK na rok 2018: 

 

Zpracování dotazníku

Vyplňte, prosím, níže uvedené identifikační údaje. Pokud uvedete svoji e-mailovou adresu, obdržíte odpověď JMK s informacemi o způsobu zpracování a vyhodnocení dotazníku a zveřejnění výsledků dotazníkového šetření.

Zpracovány a vyhodnoceny budou pouze dotazníky občanů, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v některé obci v územním obvodu Jihomoravského kraje. Z toho důvodu je nutné do identifikačních údajů vyplnit název obce, ve které máte trvalé bydliště (Název obce) a poštovní směrovací číslo (PSČ).

 

Identifikační údaje