foto 1 foto 2

Kraj převzal iniciativu na zprovoznění silnice v Dolních Věstonicích

Tři roky po sesuvu půdy v Dolních Věstonicích, který způsobil poškození silnice III/42117 a její následné uzavření, chce Jihomoravský kraj co nejdříve vyřešit její opětovné zprovoznění. Proto rada na svém jednání ve čtvrtek 14. září 2017 vydala doporučení krajským zastupitelům jak odblokovat patovou situaci a obnovit provoz mezi Pavlovem a Dolními Věstonicemi.

Mezi doporučení patří schválení dotace obci Dolní Věstonice ve výši 0,9 mil korun na úhradu investic spojených s přeložkou zařízení distribuční sítě, dále schválení dotace této obci ve výši 12,6 milionu korun na realizaci projektu „Obnova základní funkce území – sanace svahů v Dolních Věstonicích“ a poskytnutí zápůjčky obci Dolní Věstonice ve výši 4,9 milionu korun na zprovoznění krajské komunikace. Dále rada doporučila, aby Jihomoravský kraj do 29. září 2017 předložil samostatně žádost o poskytnutí dotace v rámci podprogramu „Likvidace škod po živelních pohromách roku 2014“ vyhlášeného Ministerstvem životního prostředí.

„Krajská komunikace mezi Dolními Věstonicemi a Pavlovem je páteřní silnicí a jednou z přístupových bran Lednicko-valtického areálu. Její uzavření komplikuje dopravu, která je už tři roky vedena po dvacetikilometrové objížďce a má negativní vliv na cestovní ruch, dopravní obslužnost a tím také kvalitu života obyvatel v dané oblasti. Integrovaná doprava musí používat objízdné trasy, což zvyšuje náklady kraje a obcí na IDS JMK, zatěžuje životní prostředí obcí a způsobuje časové prodlevy v dojíždění místních obyvatel. Je tedy v zájmu Jihomoravského kraje vynaložit maximální úsilí k vyřešení situace a ke zprovoznění této komunikace,“ konstatoval hejtman Bohumil Šimek.

Od srpna 2017 Jihomoravský kraj převzal iniciativu ve smyslu uskutečnit postupné kroky vedoucí k nejrychlejšímu obnovení provozu na této silnici. Dne 6. září 2017 proběhlo za účasti zástupců obce Dolní Věstonice, Ministerstva životního prostředí, Státního fondu životního prostředí a Jihomoravského kraje jednání k postupu znovuotevření silnice III/42117. Na jednání bylo dohodnuto, že obec Dolní Věstonice i Jihomoravský kraj předloží samostatně žádost o poskytnutí dotace.

Jednání s obcí Dolní Věstonice o možnostech, které by mohly vést k obnovení provozu na silnici III/42117 probíhají již několik měsíců „Do 15. ledna 2018 by podle schváleného harmonogramu měly být vyřešeny majetkoprávní vztahy k již provedeným stavbám a pozemkům. Po zpracování příslušné projektové dokumentace se ke stejnému datu předpokládá podání žádosti o povolení stavby v Dolních Věstonicích spojené s obnovením provozu na silnici III/42117. Vloni v září schválilo Zastupitelstvo JMK alokaci částky 23,5 milionu korun na spolufinancování sanace svahu. Tyto prostředky budou nyní využity na poskytnutí dotace a zápůjčky obci Dolní Věstonice a zbývající část peněz poslouží na úhradu stavebních prací, pokud kraj uspěje s žádostí o dotaci na MŽP,“ uvedl radní Petr Hýbler.

Vláda České republiky schválila Strategii obnovy území částí území Jihomoravského kraje postižených sesuvy půdy v roce 2014 v listopadu téhož roku a uložila ministrovi životního prostředí zabezpečit poskytování státní pomoci v souladu se schválenou strategií. Pod gescí Ministerstva životního prostředí bylo určeno, že pro stabilizaci sesuvů bude připraven nový podprogram v rámci programu „Likvidace škod po živelních pohromách roku 2014“. MŽP pro obec Dolní Věstonice byly v rámci tohoto Programu vyčleněny prostředky na sanaci sesuvů svahů spojených se zprovozněním krajské komunikace ve výši 41,5 milionu korun s maximálním termínem realizace do 31. prosince 2017. K vyhlášení Programu došlo v únoru 2016. Obec Dolní Věstonice do března 2017 požádala celkem pětkrát prostřednictvím žádosti o finanční podporu a ta byla vždy vrácena s připomínkami odborného hodnotitele k dopracování. Obec Dolní Věstonice dosud žádné finanční prostředky z dotačního programu MŽP neobdržela. Ministerstvo životního prostředí prodloužilo platnost příslušeného programu do konce roku 2018 a dalo poslední možnost jak obci Dolní Věstonice tak Jihomoravskému kraji předložit žádost k registraci do 29. září 2017.